План

1. Предмет криміналістики.

2. Закономірності об'єктивної дійсності, які вивчаються криміналістикою.

3. Злочинна діяльність як об'єкт криміналістичного дослідження.

4. Завдання криміналістики в світлі положень Конституції України про за хист прав, свобод, честі і гідності особи.

5. Криміналістика в системі юридичних наук.

6. Криміналістична віктимологія.

7. Роль спеціалістів у розслідуванні злочинів.

8. Перспективи використання ПЕОМ у розслідуванні злочинів.

9. Наукові засади криміналістичної ідентифікації.

10. Об'єкти ідентифікації.

11. Індивідуальна тотожність і групова належність.

12. Ідентифікаційні ознаки. Ідентифікаційний період.

13. Методика криміналістичної ідентифікації.

14. Поняття і структура криміналістичної техніки.

15. Особливості використання методів і засобів криміналістичної техніки адвокатом.

16. Ознаки письма і почерку.

17. Неідентифікаційні дослідження рукописів.

18. Дослідження підписів.

19. Зразки для почеркознавчих досліджень

20. Авторознавська експертиза.       

14. Поняття і структура криміналістичної техніки.

Криміналістична техніка як структурний елемент криміналістичної науки являє собою систему наукових положень і розроблюваних на цій основі техніко-криміналістичних прийомів, методів і рекомендацій щодо їх застосування в процесі збирання, дослідження і використання доказової інформації з метою встановлення дійсних обставин, учасників і характеру розслідуваної події.Криміналістична техніка вивчає не тільки сліди злочинів, а й закономірності неследовой інформації, що відбивається на матеріальних носіях. У структуру криміналістичної техніки включаються загальні положення, а також її окремі галузі.

До загальних положень відносяться відомості про поняття та структуру криміналістичної техніки, її відносинах з іншими розділами криміналістики та іншими галузями науки, принципах її побудови, системі техніко-криміналістичних прийомів, методів і засобів і т.д.

До галузей криміналістичної техніки відносяться судові: фотографія, аудіо і відеозапис; фоноскопія; трасології; почерковедение, балістика, вибухотехника; техніко-кріміністіческіе дослідження: документів, матеріалів, речовин і виробів; кримінальна реєстрація; криміналістична одорология.


15. Особливості використання методів і засобів криміналістичної техніки адвокатом.

Методи - методи виявлення, фіксації і вилучення джерел криміналістичної інформації, що застосовуються слідчим і органом дізнання (методи "польової" криміналістики);- методи отримання криміналістичної інформації спеціалістом, помічником слідчого і експертом (лабораторні, експертні або науково-дослідницькі) До методів виявлення, фіксації і попереднього дослідження речових джерел інформації відносять:- органолептичні (на основі органів чуття - зір, слух, нюх, дотик); вимірювання 9високий низьки) та інструментальні - порівняння об'єкта зі стандартною метричною мірою; фотографічні методи. Технічні засоби у криміналістиці поділяються на: а) технічні засоби, що використовуються на досудовому слідстві; б) технічні засоби, що використовуються органами оперативними працівниками; в) технічні засоби експертного дослідження; г) технічні засоби криміналістичної профілактики злочинів. У сучасній криміналістиці технічні засоби також поділяють на загальні і спеціальні. Загальні технічні засоби використовують всі суб'єкти, які здійснюють слідчу, судову і профілактичну діяльність. Спеціальні технічні засоби призначаються для окремих напрямів діяльності, наприклад співробітників розшуку, інспекторів ДАІ, служби безпеки, митниці та ін.


16. Ознаки письма і почерку.

Ознака письма - це властивість письмово-рухового навику, який відобразився в рукопису. Ознаки письмової мови відображають смислову сторону письма. Вони поділяються на загальні та окремі. До загальних ознак письмової мови відносять: 1) рівень володіння письмовою мовою, тобто ступінь грамотності; 2) рівень володіння лексичними і стилістичними ознаками письма.У криміналістиці під ознакою розуміють зовнішнє вираження внутрішніх якостей об'єкта. Оскільки почерк є системою рухових навичок, які застосовують для графічного відображення думок (слідів пам'яті) на матеріальному носії, ознака почерку є матеріальним відображенням особливостей рухових навичок у рукописі. Ознаки почерку поділяють на загальні та окремі.Загальні ознаки характеризують почерк загалом (Виробленість почерку, Тип почерку характеризує його загальну побудову, Загальні напрями почерку, Розмір почерку характеризує його висоту, Нахил почерку, Розгін почерку характеризує співвідношення між висотою літер та їх шириною). Окремі (Тривалість руху, Форма руху характеризує письмовий знак загалом і окремо кожний його елемент. Та ін.). Поряд із загальними та окремими ознаками почерку дехто виокремлює: Маскування почерку (це виконання тексту зі спотворюванням загальних та індивідуальних ознак почерку), Імітація (виконання письмового тексту з копіюванням і можливим дотриманням загальних і окремих ознак оригіналу почерку особи), Стилізоване письмо (виконання тексту друкованими літерами чи лівою рукою).


17. Неідентифікаційні дослідження рукописів.

Судово-почеркознавча експертиза вирішує деякі неідентифікаційні завдання: встановлення факту виконання рукопису в незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисне зміненим почерком із підробкою (імітацією) почерку іншої особи, визначення статі виконавця, а також належності його до певної вікової групи. Не ідентифікаційні дослідження рукопису дають можливість одержувати інформацію про зовнішні обставини письма та внутрішній стан виконавця, а також інформацію про різні параметри особи (наприклад, стать, вік тощо), тобто вирішувати задачі про групову належність виконавця почеркового об'єкту.


18. Дослідження підписів.

Підпис - особливий вид рукопису, який відображає прізвище особи або умовні письмові знаки і має посвідчувальне значення. Підпис виконується власноручно. Особливістю підпису є малий обсяг графічного матеріалу та графічні ознаки.

До графічних ознак підпису відносяться: розчерк (напрямок завершального штриха); співвідношення рядків основи письма та верхніх закінчень штрихів;гладіолаж (зменшення розміру штрихів до кінця підпису);положення підпису відносно тексту документа (топографічна ознака). Підписи можуть мати різну транскрипцію - літерну, безлітерну, змішану.

Методика дослідження підписів базується на загальних почеркознавчих положеннях (охоплює чотири основні стадії), але має певну специфіку. Дослідження підпису слід розпочинати з таких ознак, як транскрипція, загальний вигляд, ступінь виробленості. При дослідженні підпису, виконаного з наслідуванням або спотворенням, виявляються ознаки, які є відмінними чи збігаються.


19. Зразки для почеркознавчих досліджень

Почеркознавча експертиза - комплекс заходів, що спрямовані на встановлення приналежності почерку рукописа й підпису конкретній людині. Зазвичай застосовується для визначення справжності підпису або виявлення фальсифікації документа. Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація особи, яка написала рукопис або підпис. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до порушення кримінальної (відкриття цивільної чи господарської) справи і не пов'язані з її обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до виникнення справи, але пов'язані з обставинами цієї справи, або виконані після виникнення справи, але не в зв'язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням слідчого (судді) у зв'язку з призначенням даної експертизи.


20. Авторознавська експертиза.

Основним завданням авторознавчої експертизи є ідентифікація автора тексту, або іншими словами - встановлення учасників мовленнєвого акту, умов його протікання та співвіднесеності його результату (тексту) з дійсністю.

Авторознавчою експертизою можуть також встановлю-ватися (найчастіше в імовірній формі) деякі соціально-біогра-фічні риси автора тексту (його рідна мова, рівень освіти, володіння науковим, діловим або іншим функціональним стилем мовита ін.) Вирішення питань, поставлених перед авторознавчою екс-пертизою, можливе, як правило, лише за наявності відносно великого тексту (не менше 500 слів).

Вимоги до матеріалів. Готуючи матеріали для проведення авторознавчої експертизи з метою встановлення авторства, слідчий повинен зібрати вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки письмової мови особи, яка ідентифікується.

Зразки письмової мови засвідчуються слідчим за правилами засвідчення зразків почерку (див. розділ "Почеркознавча експертиза").

Вільні зразки повинні відповідати досліджуваному тексту за мовою, на якій його складено, і, якщо зможе, також: за часом виконання; за характером документа, виходячи з його призначення і сфери обігу (доповідна записка, особистий лист, скарга тощо); за іншими суттєвими обставинами, які могли впливати на формування ознак письмової мови.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Криминалистика 9

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.