План

1. Предмет криміналістики.

2. Закономірності об'єктивної дійсності, які вивчаються криміналістикою.

3. Злочинна діяльність як об'єкт криміналістичного дослідження.

4. Завдання криміналістики в світлі положень Конституції України про за хист прав, свобод, честі і гідності особи.

5. Криміналістика в системі юридичних наук.

6. Криміналістична віктимологія.

7. Роль спеціалістів у розслідуванні злочинів.

8. Перспективи використання ПЕОМ у розслідуванні злочинів.

9. Наукові засади криміналістичної ідентифікації.

10. Об'єкти ідентифікації.

11. Індивідуальна тотожність і групова належність.

12. Ідентифікаційні ознаки. Ідентифікаційний період.

13. Методика криміналістичної ідентифікації.

14. Поняття і структура криміналістичної техніки.

15. Особливості використання методів і засобів криміналістичної техніки адвокатом.

16. Ознаки письма і почерку.

17. Неідентифікаційні дослідження рукописів.

18. Дослідження підписів.

19. Зразки для почеркознавчих досліджень

20. Авторознавська експертиза.       

1. Предмет криміналістики.

Закономірності вчинення злочину, механізм його, криміналістичні засоби та методи збирання доказів складають елементи предмета науки криміналістики, визначення якої можна сформулювати так. Криміналістика - наука про закономірності механізму злочину, виникнення джерел інформації про злочин і його учасників, закономірності збирання, дослідження, оцінювання та використання доказів і розроблених на грунті цих закономірностей спеціальних засобів і методів судового дослідження і запобігання злочинів. Тому важливим елементом предмета криміналістики є процеси збирання, дослідження, оцінки та використання доказів


2. Закономірності об'єктивної дійсності, які вивчаються криміналістикою.

Закономірності об'єктивної дійсності є предметом будь-якої науки, що зумовлюють виникнення, сучасний стан та тенденції розвитку певної групи явищ, відносин і процесів.Як будь-яка об'єктивна реальність, цей механізм формується і функціонує, підкоряючись певним закономірностям. З їх числа відносяться до предмета криміналістики:

1) закономірності вибору та реалізації способу підготовки, вчинення та приховування злочину;

2) закономірності встановлення і розвитку зв'язків між елементами його механізму;

3) закономірності виникнення і розвитку явищ, пов'язаних із злочином, до, під час і після його здійснення.

Вивчення зазначених об'єктивних закономірностей необхідно криміналістиці для виконання її головної службової функції, заради чого вона і з'явилася вдосконалення практики боротьби зі злочинністю.


3. Злочинна діяльність як об'єкт криміналістичного дослідження.

Злочинна діяльність є однією із двох об’єктів криміналістики (другий об’єкт - криміналістична діяльність).

Злочинна діяльність,включає в себе всі роди, види і групи злочинів, передбачені законом. Злочинні діяння можуть вчинятися індивідуально, групою суб'єктів і носити ретельно продуманий і організований характер. Структурно ця діяльність як система складається з таких елементів:суб'єкти(основні і другорядні учасники діянь),предмет(жертва) посягання, йогомета(вся суб'єктивна сторона складу злочину), самазлочинна поведінка(способи і засоби, хитрощі, які використовуються злочинцями),обстановка здійснення(всі навколишні суб'єкта умови, в яких вчиняється злочинна діяльність) ірезультат(фізичний, майновий і моральну шкоду, заподіяну охоронюваним законом суб'єктам).


4. Завдання криміналістики в світлі положень Конституції України про за­ хист прав, свобод, честі і гідності особи.

Криміналістика є юридичною наукою і виконує соціальну функцію - сприяє державним структурам і правоохоронним органам в розбудові незалежної суверенної держави Україна, створення її правових основ, зміцнення державності та законності. Це є основним завдання криміналістики. Відповідно вона допомагає правоохоронні органи мають створити умови - правове середовище для вільного користування громадянами правами і свободами, гарантованими конституцією.

Наука криміналістика не розкриває і не розслідує злочинів. Однак вона своїми рекомендаціями, специфічними методами та засобами виявлення, фіксації, дослідження та використання доказів сприяє правоохоронній діяльності, підвищує її ефективність у боротьбі зі злочинністю і тим самим допомагає виконанню загального завдання, що стоїть перед правоохоронними державними струк- турами. Загальне завдання є основою для визначення часткових (спеціальних) задач для кожної юридичної науки, у тому числі і криміналістики.(наприклад. розробка заходів щодо припинення вже розпочатого злочину та попередження того, що готується; розробка слідчих, експертних методів та прийомів виявлення причин злочинності, розробка на їх основі головних напрямів криміналістичної діяльності; розробка і вдосконалення організаційних, тактичних і методичних основ попереднього та судового слідства; активне вивчення і узагальнення слідчої діяльності).


5. Криміналістика в системі юридичних наук.

Юридична суть криміналістикизумовлена її загальними й окремими завданнями, предметом дослідження, особливостями засобів і методів розкриття злочинів, чіткою відповідністю її наукових рекомендацій конституційним вимогам, нормам закону і тісним зв'язкам з науками кримінально-правового циклу. Суть криміналістики як юридичної науки зумовлена історичним фактом її виникнення - відгалуженням від кримінально-процесуального права, розвитком і формуванням її предмета як самостійної галузі. Тепер вона має окремий предмет дослідження, власну методологію. Юридична суть криміналістики зумовлена такими положеннями:

 • предмет, об'єкти пізнання, засоби й методи, які розроблює криміналістика, перебувають у сфері правових знань;
 • службова функція та завдання, які розв'язує криміналістика, належать до сфери діяльності правоохоронних органів, до правових процесів розслідування, судового розгляду та покарання;
 • рекомендації, які розроблює криміналістика для практики, базуються на законі й повністю додержуються букви закону; вони зумовлені потребами практики - зміцненням законності, посиленням боротьби зі злочинністю;
 • криміналістика пов'язана з багатьма природничими науками, але ці зв'язки спрямовані переважно на створення науково-технічних засобів і методів роботи з доказами. Основним живильним джерелом криміналістики є право, тобто правові науки, слідча та судова практика.

 • 6. Криміналістична віктимологія.

  Віктимологія - напрямок кримінології, що вивчає кількісну та якісну характеристики жертв злочинів, закономірності їхніх взаємовідносин зі злочинцями, з метою вдосконалення форм і методів запобігання злочинності. Предметом віктимології, а точніше кримінальної віктимології, є:жертви злочинів; відносини, що пов'язують злочинця та жертву; ситуації, які передують злочину.Завданням віктимології є встановлення більш повної картини латентної злочинності через виявлення потерпілих від невідомих або прихованих злочинів, а також удосконалення механізмів компенсації шкоди потерпілому на справедливій основі. Віктимологія вивчає жертву щодо її морально-психологічних і соціальних характеристик, які впливають на її вразливість, та ситуації, що передують злочинові, а також ситуації безпосереднього вчинення злочину. Це дає змогу отримати відповіді на запитання: як у таких ситуаціях у взаємодії з поведінкою злочинця криміногенно-провокаційно виявляється поведінка жертви.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 14

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Криминалистика 9

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.