ЗМІСТ

Вступ

1. Поняття дисциплінарного провадження

2. Стадії дисциплінарного провадження

3. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців

Висновок

Список використаних джерел

Вступ

Актуальність теми. Однією з важливих цілей державної служби є створення умов для розвитку відкритого громадянського суспільства, захист прав та свобод людини і громадянина, а також забезпечення результативної та стабільної діяльності органів державної влади відповідно до їх завдань, повноважень і компетенції. 

Це зумовлює необхідність вдосконалення всього державного механізму

державно-службових відносин, і зокрема, відповідальності державних службовців, оскільки з огляду на результати їх діяльності формується загальне ставлення суспільства до влади і держави в цілому.

Прагнення нашої держави до досягнення європейської моделі відносин на державній службі, високого рівня забезпечення прав і законних інтересів громадян, а також наявність негативних чинників у дотриманні службової дисципліни державними службовцями свідчать про необхідність перегляду регламентації їх дисциплінарної відповідальності чинним законодавством, що й обумовлює потребу у проведенні комплексного дослідження адміністративно – правових засад дисциплінарної відповідальності державних службовців.

Проблеми державної служби і водночас деякі аспекти відповідальності

державних службовців у своїх працях досліджували такі вчені, як В. Б. Авер’янов, Ю. С. Адушкін, О. Ф. Андрійко, Г. В. Атаманчук, О. М. Бандурка та ін.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі притягнення державних службовців органів виконавчої влади до дисциплінарної відповідальності.

Предметом дослідження є адміністративно – правові засади дисциплінарної відповідальності державних службовців в Україні.


1. Поняття дисциплінарного провадження

Під дисциплінарною відповідальністю відповідно до діючого законодавства України варто розуміти винне порушення трудової дисципліни й службових обов'язків. Такі порушення можуть бути виражені як у діях, так і в бездіяльності, допускатися як свідомо, так і по необережності.

Дисциплінарна відповідальність є самостійним видом юридичної відповідальності.

Дисциплінарне провадження - це процесуальна форма встановлення уповноваженим органом одного чи декількох порушень трудової дисципліни та винесення рішення з цього питання. Дисциплінарне провадження характеризується певною стадійністю та має окрему процедуру кожної із стадій.

Як правило, кожен інститут права має певні принципи, тобто певні керівні фундаментальні положення, які законодавчо закріплені та лежать в основі певних дій. Наприклад ст.7 Кодексу адміністративного судочинства, визначає наступні принципи адміністративного судового провадження: верховенство права, законність, рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом, змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі, гласність і відкритість адміністративного процесу, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду, обов’язковість судових рішень.

Загальні принципи більшості інститутів права збігаються, що свідчить про єдність правової системи України. Тому характеризуючи загальні принципи дисциплінарного провадження доцільно виділити наступні: законність, презумпція невинуватості, право на захист, рівність громадян перед законом, з’ясування об’єктивної істини у справі, гласність провадження.

Принцип законності означає необхідність суворого та неухильного виконання вимог закону всіма учасниками дисциплінарного провадження, застосування дисциплінарних санкцій у повній відповідності закону, а також те, що жодна людина не може бути притягнута до відповідальності інакше як на підставах і в порядку встановлених законом.

Презумпція невинуватості означає, що особа, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, вважається невинною доти доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку. Обов’язок доведення вини покладається на уповноважену сторону, відповідно особа не зобов’язана доводити свою невинуватість, будь-які сумніви повинні трактуватися на її користь.

Право на захист реалізується наданням особі, яка притягається до дисциплінарної відповідальності правом давати пояснення по суті справи та оскаржувати прийняте рішення.

Принцип рівності перед законом є конституційним принципом та забороняє в ході дисциплінарного провадження будь-яку дискримінацію на підстав расових, соціальних, політичних, релігійних, майнових особливостей.

Повне й об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, найважливіше завдання і принцип дисциплінарного провадження, адже саме тут повинна бути реалізована неупередженість розгляду справи посадовими особами. Нормативно це виражається в обов’язку проведення керівником перевірки фактів про правопорушення, отримання пояснень від порушника, заборони брати участь в розслідуванні особам, що є підлеглими порушника чи мають яку іншу зацікавленість в результатах перевірки.

Принцип гласності означає, що провадження здійснюється відкрито, зміст наказу про накладення дисциплінарного стягнення оголошується працівнику. У випадку притягнення до відповідальності суддів, відповідна інформація публікується на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Суб’єкт дисциплінарної влади - посадова особа або орган, яких законодавство наділяє повноваженнями з порушення дисциплінарної справи, її розгляду та винесення по ній рішення.

Законодавством закріплені такі види дисциплінарної відповідальності державних службовців:

1) у порядку, установленому законами України;

2) у порядку, установленому Кодексом законів про працю України;

3) відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців;

4) на підставі дисциплінарних уставів і спеціальних положень, що діють у ряді галузей керування й деяких сфер державної діяльності.

Слід звернути увагу на те, що у чинному законодавстві про працю передбачені два види дисциплінарної відповідальності, кожному з яких притаманні свої характерні особливості щодо видів, порядку застосування і оскарження дисциплінарних стягнень.

Так, виокремлюють загальну і спеціальну дисциплінарні відповідальності.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Административный процесс

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.