План

1. Судово-психологічна експертиза: предмет, компетенція та види

2. Методи судово-психологічної експертизи

1. Судово-психологічна експертиза: предмет, компетенція та види

Часто в діяльності правоохоронних органів, пов'язаній з розслідуванням злочинів і судовим розглядом кримінальних справ, бувають випадки, коли необхідне глибоке дослідження питань психологічного змісту, що входять в предмет доказування, а також дослідження психологічного змісту юридичних, правових понять, що містяться в законі. Саме цим і займається судово-психологічна експертиза.

Предметом досліджень судово-психологічної експертизи є психічні процеси, стани, властивості психічно здорових осіб, які беруть участь у кримінальному та цивільному процесах, особливості їх психічної діяльності, експертна оцінка яких має значення для встановлення об'єктивної істини у справі. Так, висновки експертів-психологів сприяють правильній оцінці свідчень потерпілих, свідків, обвинувачуваних в тих випадках, коли виникає сумнів в їх достовірності; неповнолітніх — коли є сумнів, що їх показання мають фантастичний характер; обвинувачених — коли їх дії неадекватні їх стану. Широке коло питань, вирішення яких зумовлене наявністю спеціальних психологічних знань, відносять судово-психологічну експертизу до найбільш важливих і досить поширених в судово-слідчій діяльності процедур.

Визначаючи предмет судово-психологічної експертизи, необхідно чітко відрізняти ЇЇ від судово-психіатричної експертизи. Судово-психіатрична експертиза досліджує порушення нервово-психічної сфери, виникнення і розвиток яких пов'язані з вродженими чи набутими відхиленнями психіки (шизофренія, психопатія, неврози, психози і т.д.). Іншими словами, підставою для проведення судово-психіатричної експертизи є сумніви слідчого чи судді стосовно психічного здоров'я суб'єкта. Вивчення закономірностей психічної діяльності здорової людини відноситься до компетенції психолога. Саме за цією прикметою і об'єктом дослідження розрізняють компетенцію експерта-психолога і експерта-психіатра.

В судово-слідчій практиці часто бувають випадки, коли для вирішення складних питань щодо проявів людської психіки необхідним с комплексне дослідження, тобто участь психолога і психіатра.

Методика проведення судово-психологічної експертизи передбачає широкий спектр різних методів дослідження, вибір яких залежить від задач, які ставлять перед експертизою правоохоронні органи в кожному конкретному випадку:

— вивчення матеріалів справи та інших документів, що мають до неї відношення;

— ретроспективний психологічний аналіз того, що сталося, поведінки підекспертної особи, її психічного стану па основі діагностичних прикмет;

— ознайомлення з анамнестичними даними про особу підекспертного;

— бесіда з підекспертним та іншими учасниками процесу;

— експериментальне психодіагностичне обстеження підекспертного з застосуванням різних тестових методик.

Загалом же, методика судово-психологічної експертизи повинна базуватись на методах, що дозволяють отримати відомості про динаміку і зміст загального психічного розвитку підекспертного, тобто про формування у нього процесів пізнавальної активності, адаптації до соціальних умов, мотивації діяльності, про найбільш виражені риси його характеру, особливості емоційно-вольової сфери.

З розумінням цього представники правоохоронних органів повинні оцінювати результати судово-психологічної експертизи.

Питання, що виносяться на її розгляд, носять досить різноманітний характер. Останнє випливає із структури предмета загальної психології, а також зумовлюється обставинами, що продиктовані конкретною ситуацією, які можуть мати значення для розслідування і судового розгляду справи. В найбільш загальному вигляді питання, що відносяться до компетенції судово-психологічної експертизи, можна згрупувати так:

1. З'ясування індивідуально-психологічних особливостей учасників кримінального чи цивільно-правового процесу, рівня їх психічного, інтелектуального розвитку, наявність у них деяких психофізіологічних якостей, що могли вплинути на їх поведінку в екстремальних умовах, психотравмуючих ситуаціях:

— які саме індивідуально-психологічні особливості властиві особі підекспертного;

— чи є такі з них, що могли б суттєво вплинути на поведінку в досліджуваній ситуації;

2. З'ясування спроможності психічно здорових свідків, потерпілих (з врахуванням їх індивідуально-психологічних, вікових особливостей, рівня психічного розвитку) правильно сприймати подію, правильно розуміти її зміст і характер, правильно відтворити її, тобто в залежності від рівня розвитку мислення, пам'яті мови дати правильні свідчення у справі:

— чи могли якісь індивідуально-психологічні особливості потерпілого, свідка, обвинуваченого суттєво вплинути на розуміння і сприйняття протиправних дій, їх вчинення чи виявлення опору, на розуміння їх характеру і значення.

Якщо стосовно психічно здорових людей (свідків, потерпілих, обвинувачених) у слідчого або судді виникає сумнів в їх спроможності дати правильні свідчення, тоді і може бути призначена судово-психологічна експертиза. Звичайно така експертиза проводиться стосовно неповнолітніх. Приводом до її призначення може слугувати неадекватність поведінки неповнолітніх своїм віковим характеристикам, химерність мотивації здійснених ними вчинків, неправильна, незвична інтерпретація звичайних обставин і фактів, схильність до фантазування за відсутності для цього будь-яких реальних підстав, «дитячість» поведінки при досить високому інтелектуальному розпиткові та ін. Особливої уваги потребують підлітки у віці 14-16 років, коли настає кримінальна відповідальність за скоєний злочин, і тоді на вирішення судово-психологічної експертизи виноситься питання про те. чи відповідає інтелектуальний розвиток підекспертного вікові, з якого настає кримінальна відповідальність.

3. Тому до кола питань, що виносяться на судово-психологічну експертизу відноситься також з'ясування здатності неповнолітніх обвинувачених, які страждають розумовою відсталістю, не пов'язаною з психічними захворюваннями, повністю усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними.

Найбільш раціональним в такій ситуації є призначення комплексної психолого-психіатричної експертизи, що покликана вирішувати межові питання, які відносяться до характеристики здорової і такої, що викликає сумнів у своїй повноцінності, психіки. Дослідження, наприклад, ступеня інтелектуального розвитку у неповнолітніх, які страждають олігофренією в стадії дебільності, специфіки їх пізнавальної діяльності, спроможності правильно сприймати і оцінювати явища та обставини дозволяють зробити висновки. Ідо тягнуть за собою конкретні юридичні наслідки, як то: звільнення від кримінальної відповідальності, зняття тих чи інших свідчень, встановлення обмови чи самообмови, проявів фантастичних нашарувань чи схильності до навіювання, гіпнозу.

4. До компетенції судово-психологічної експертизи підноситься і діагностика стану психологічної напруги непатологічного характеру, що став причиною протиправної дії, неадекватної поведінки, наприклад, потерпілої в небезпечній для її життя і здоров'я ситуації, оператора, який не справився зі своїми професійними обов'язками.

За такої ситуації важливо з'ясувати за допомогою судово-психологічної експертизи, чи знаходився потерпілий, обвинувачений в момент здійснення якихось дій в стані афекту, як міг вплинути такий стан на його свідомість, поведінку здатність керувати своїми діями і контролювати їх, що стало причиною виникнення афекту чи іншого емоційного стану.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Судебно-психологическая экспертиза

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.