План

1. Заохочення в трудовому праві.

2. Задача.

Семенова домовилася з начальником відділу кадрів Льонокомбінату про прийняття її на роботу на посаду бухгалтера. Наступного дня Семеновій сказали, що хоча вакансія і є, але її на роботу не ймуть, оскільки вона протягом останнього двічі звільнялася за власним бажанням.

Чи обґрунтована відмова адміністрації в прийнятті на роботу? В якому порядку може бути оскаржена відмова в прийняття на роботу?

3. Задача.

Студент IV курсу Агутін звернувся до ведучого юрисконсульта академії за роз’ясненням з питання про правову природу відносин між ним і академією, між ним і торговою фірмою, куди він влаштувався працювати юрисконсультом. Агутін також просив роз’яснити, чи має право директор фірми встановити йому почасову оплату, оскільки основну роботу він виконує в дома, а на фірмі працює декілька годин. Директор же фірми наполягає на тому, що Агутін працює за сумісництвом і як сумісник не має права на почасову оплату, а повинен знаходитися на роботі цілий робочий день.

Дайте відповідь Агутіну.

Вступ

Надзвичайно важливе місце в забезпеченні дисципліни праці належить оцінці праці. За результатами позитивної оцінки до працівника може застосовуватися заохочення. У правових нормах різного рівня (від централізованих до локальних) встановлена система стимулювання праці: види заохочень, підстави для заохочення і порядок їх застосування.

Метод морального і матеріального стимулювання дозволяє забезпечити зміцнення порядку і організованості. Заохочення не тільки стимулює заохочуваних до подальших успіхів в роботі, але і служить стимулом до трудових успіхів інших працівників, що у свою чергу підвищує продуктивність праці в цілому.

Значення заходів заохочення дуже важливе (дозволяє кожному працівнику трудиться з повною віддачею, позитивно діє на прояв ініціативи в праці, сприяє підвищенню якості продукції, послуг і т.д.)

Заходи морального і матеріального стимулювання, знаходяться в органічній єдності, мають на своїй меті забезпечення високої трудової дисципліни, зміцнення порядку і організованості в кожній організації.

Розвитку моральних і матеріальних стимулів до праці покликана сприяти встановлена українським законодавством система заходів заохочення за успіхи в роботі.

Заходи заохочення підрозділяються:

за способом дії на працівників – на моральні і матеріальні;

по оформленню і закріпленню в правових актах – на правові і не правові;

по сфері дії загальні і спеціальні.


Порядок застосування заохочень

Відповідно до ст. 144 КЗпП України заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним органом разом або за погодженням з відповідним виборним профспілковим органом організації. (профспілковим представником). Якщо в організації немає профспілкової організації, то тільки в цьому випадку адміністрація може вжити заходів заохочення без згоди з профспілковим комітетом.

Вимоги застосування заохочень сумісно або за узгодженням з профспілковим органом розповсюджується лише на види заохочень, встановлених законом, а також до заохочень, встановлених в правилах внутрішнього трудового розпорядку, в статуті і положенні про дисципліну.

Власник може встановити і використати індивідуальні заходи заохочення, застосування яких не потребує узгодження з профспілковим органом – це форма схвалення поведінки працівника, які виконують стимулюючу функцію. Сумісне ухвалення заохочення означає, що адміністрація і профспілковий орган, по-перше, погоджують кандидатуру на заохочення, по-друге, вибирають вид заохочення .

Слід звернути увагу на наступне. Якщо у локальних актах підприємств не встановлено конкретних показників та умов заохочення, роботодавець (або безпосередній керівник) має право цілком довільно вирішувати питання про доцільність застосування заохочення до конкретного працівника. Наявність же локального правового механізму заохочення створює правову базу для суб'єктивного права працівника на заохочення: при досягненні працівником конкретного показника, він може вимагати застосування заохочення.

Працівники повинні бути зацікавлені у створенні такого правового механізму на підприємстві. Очевидно, у цій справі повинен проводити активну політику профспілковий комітет підприємства, оскільки це стосується захисту прав працівників. Профком повинен виступати ініціатором прийняття локальних положень про різні форми заохочення, такі норми можуть бути як включені до колективного договору, так і прийняті окремо. На практиці застосовуються спеціальні системи (показники, умови) заохочення для окремих категорій працівників підприємства: працівників основних підрозділів, допоміжних (наприклад, ремонтних працівників), робітників, службовців, для працівників окремих структурних підрозділів

Заохочення оголошується наказом ( розпорядженням) в урочистій обстановці до всього колективу, тим самим, підвищуючи престиж праці добросовісного працівника.

Відомості про заохочення заносяться працівнику в трудову книжку. В трудовій книжці є спеціальний розділ «Зведення про заохочення», в яких і заносяться заохочення. В цьому розділі закреслення раніше внесених неточних або неправильних записів не допускається.

В трудові книжки не записуються премії, передбачені системою заробітної платні або виплати яких носить регулярний характер.

В Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 N 58 встановлений порядок внесення відомостей про нагородження і До трудової книжки вносяться відомості про нагородження і заохочення: про нагородження державними нагородами України та відзнаками України, заохочення за успіх у роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства України.

Згідно інструкції при звільненні працівника всі записи про роботу, нагородження і заохочення, внесені в трудову книжку за час роботи на даному підприємстві, завіряються підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженої їм особи і та печаткою.

У разі виявлення неправильного або неточного запису нагородження та заохочення , виправлення виконується власником або уповноваженим ним органом, де було зроблено відповідний запис.

Виправлені відомості про нагородження та заохочення та інші мають повністю відповідати оригіналу наказу або розпорядження.

Заохочення за успіхи в роботі

Заохочення за успіхи в роботі – публічне визнання заслуг, нагородження, надання суспільної шани у зв'язку з успіхами, що досягли, в праці.

У відповідності до ст. 143 КЗпП до працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватися будь-які заохочення, які містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку. Тобто питання заохочення цілком віднесені до сфери локального правового регулювання. У правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства встановлюються певні види морального та матеріального заохочення, в інших локальних актах — положеннях про преміювання передбачаються показники (підстави), досягнення яких дає право на відповідний вид матеріального або морального заохочення, умови позбавлення заохочення. До моральних відносяться такі заохочення, які не пов'язані з виплатою грошей, наданням послуг, продукції, подарунків. Моральне заохочення працівників можна визначити як закріплені нормами трудового права засоби морального визнання працівників та трудових колективів за досягнення високих результатів праці.

Як засвідчує практика, основними видами морального заохочення є: оголошення подяки, нагородження Почесною грамотою, занесення прізвища працівника до Книги пошани, поміщення фотографії працівника на Дошку пошани, до Галереї Трудової Слави, присвоєння почесних звань тощо. Локальні акти підприємств передбачають, наприклад, такі моральні заохочення, як присвоєння почесного звання "Відмінник якості" з врученням власного тавра і переведенням на самоконтроль, присвоєння почесного звання "Кращий за професією", "Майстер — золоті руки", вручення листів подяки сім'ям працівників — відмінників якості праці, присвоєння звання "Кращий цех за якістю". Є підприємства, які запозичили західну модель організації морального заохочення і в локальних положеннях встановили різні рівні морального заохочення залежно від такого показника, як стаж бездефектної роботи на підприємстві, кожному рівню відповідає відповідна форма морального заохочення, послідовно, у міру зростання морального авторитету.

Слід звернути увагу на наступне. Якщо у локальних актах підприємств не встановлено конкретних показників та умов заохочення, роботодавець (або безпосередній керівник) має право цілком довільно вирішувати питання про доцільність застосування заохочення до конкретного працівника. Наявність же локального правового механізму заохочення створює правову базу для суб'єктивного права працівника на заохочення.

За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. На підприємстві за рахунок його коштів цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

Заходи заохочення можна розподілити:

1.За способами впливу на працівників:

моральні ( оголошення подяки, нагородження грамотою, занесення в книгу пошани, на дошку пошани тощо) ;

матеріальні (видача грошової премії; нагородження цінним подарунком, якщо на підприємстві є фонд матеріального стимулювання і прийнято положення про преміювання);

2.За сферою дії:

загальні, що застосовуються для всіх працівників;

спеціальні, що стосуються певних категорій працівників і службовців.

Крім видів заохочення, що передбачені в правилах внутрішнього трудового розпорядку, певні заохочення передбачаються устатутах і положеннях про дисципліну праці, а також в окремих законах.

Наприклад, у ст. 34 Закону України «Про державну службу» встановлюється, що за сумлінну безперервну працю в державних органах, зразкове виконання трудових обов'язків державним службовцям видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. За особливі заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

За зразкове виконання трудових обов'язків, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі на практиці як правило застосовуються наступні заохочення:

оголошення подяки;

видача премії;

нагородження цінним подарунком;

нагородження почесною грамотою;

занесення в Книгу шани, на Дошку пошани;

Заохочення застосовуються при прояві працівником активності з позитивним результатом.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Трудовое право 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.