ПЛАН

1. Участь перекладача у кримінальному процесі;

2. Показання потерпілого;

3. Скласти постанову про визнання потерпілим.

Література.

1. Участь перекладача у судовому розгляді

У необхідних випадках в судове засідання може бути викликаний спеціаліст, який бере участь у судовому слідстві стосовно правил, встановлених Кримінальним Кодексом.

Спеціалістом у кримінальному процесі визнається будь-яка не заінтересована в результаті справи особа, яка має необхідні спеціальні знання в науці, техніці, мистецтві чи ремеслі або володіє вміннями, навиками у певній галузі діяльності і відповідно до ст. 128-1 КПК України залучається до участі у справі для надання допомоги в збиранні та дослідженні доказів.

Як спеціалістом, так і експертом можуть бути особи, які володіють спеціальними знаннями. Але в процесуальному статусі між експертом і спеціалістом є різниця. Спеціаліст, використовую­чи свої спеціальні знання, надає допомогу, зокрема в суді, щодо ви­явлення, фіксації, огляду доказових матеріалів, застосування для цього необхідних технічних засобів, тоді як експерт досліджує на­правлені йому на експертизу докази і формулює висновки за пос­тавленими перед ним питаннями, які мають значення самостійних Доказів. Якщо експерт досліджує вже одержані докази і дає висно­вок, який має самостійне доказове значення, то спеціаліст покли­каний надати допомогу в збиранні доказів.

До особи, яка викликається як спеціаліст, закон ставить дві ос­новні вимоги: бути не заінтересованою у результаті справи та мати необхідні для кримінального процесу спеціальні знання.

Суд запрошує спеціаліста у тих випадках, коли він визнає за необхідне використати спеціальні знання та навички при провад­женні судового слідства.

Спеціаліст у судовому процесі має право: робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу, пов'язані з виявленням, закріпленням та вилученням доказів; звертатися з дозволу суду з запитаннями до осіб, які беруть участь у судовому слідстві. Спеціаліст має також право на винагороду за виконання своїх обов'язків та на відшкодування витрат, пов'язаних зі з'явленням за викликом до правоохоронних органів (ст. 92 КПК України), а також право на забезпечення безпеки.

Судочинство в Україні провадиться українською мовою або мовою більшості населення даної місцевості (ст.18 Закону про мови в Україні, ч. 1 ст. 19 КПК).

Особам, що беруть участь у справі і не володіють мовою, якою ведеться судочинство, а це можуть бути підсудний, за­хисник, законний представник підсудного, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач чи їхні представни­ки, свідок, експерт, спеціаліст, всі інші особи, залучені судом до розгляду справи, забезпечується право робити заяви, дава­ти показання, заявляти клопотання, знайомитись з усіма ма­теріалами справи рідною мовою і користуватися у передбаче­ному КПК порядку послугами перекладача.

Володіння мовою судочинства — поняття оціночне. Пере­дусім це визначає особа, якої це стосується, і її думка про не­обхідність запрошення перекладача повинна бути для суду обо­в'язковою. Але суд може і не погодитися із заявою учасника процесу про відмову від послуг перекладача на тій підставі, що він достатньо знає мову судочинства, якщо у нього з певних об'єктивних причин виникнуть з цього приводу сумніви.

Участь перекладача у судовому розгляді необхідна для того, щоб всі суб'єкти судового розгляду могли вільно спілкуватися, розуміти все, що відбувається в суді, а отже, повністю реалізовувати свої процесуальні права та виконувати свої процесуальні обов'язки.

Перекладачем до участі у кримінальному процесі може бути за­лучена будь-яка не заінтересована у результаті справи особа, що володіє мовою, якою ведеться судочинство, а також мовою, якою володіють та користуються будь - які учасники процесу.

Перекладач зобов'язаний:

- з'явитися за викликом слідчого, органу дізнання, прокурора або суду;

- здійснити повно і точно доручений йому переклад та засвідчити його правильність своїм підписом у відповідних проце­суальних документах;

- заявити самовідвід за наявності відповідних обставин вказують на його заінтересованість у справі чи залежність інших учасників процесу;

- не розголошувати без дозволу слідчого даних слідства;

- додержуватися порядку судового розгляду.

Особа не може бути перекладачем за наявності обставин, що виключають участь у розгляді справи судді, за винятком участі в даній справі раніше. Недопустимими є та­кож суміщення функцій перекладача та іншого учасника про­цесу — захисника, законного представника, секретаря судово­го засідання тощо.

Перекладач не має права втручатися в діяльність слідчого або суду, давати будь-яку оцінку сказаному окремими особами, чиї по­казання він перекладає.

Перекладач за наявності відповідних підстав має право на забез­печення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених зако­нами України. Закон не визначає інших прав перекладача. Проте як учасник слідчої дії він має ті самі права, що й усі при цьому при­сутні, зокрема поняті. За аналогією, перекладач під час участі в допиті, очній ставці та інших слідчих діях має право робити заува­ження та заяви, що підлягають занесенню до протоколу. Він має право також оскаржити дії слідчого та органу дізнання.

Беручи участь у слідчій дії, перекладач засвідчує своїм підписом відповідність записів у протоколі тому, що мало місце в дійсності, може вносити до протоколу свої зауваження та поправки.

Перекладач повинен з'явитися за викликом суду і здійсню­вати переклад повно і точно. За ухилення від з'явлення перекладач може бути оштрафований відповідно до ст. 1854 Кодексу України про адміністративні право­порушення.

Слідчий, орган дізнання, прокурор або суд зобов'язані пояснити перекладачеві його обов'язки та попередити під розписку про кримінальну відповідальність за відмову від перекладу або за зазда­легідь неправильний переклад

Послуги перекладача в суді, як і на досудовому слідстві, — безплатні.

Наведені правила щодо перекладача поширюються на осо­бу, запрошену до участі в процесі для роз'яснення знаків німо­го або глухого (ч.2 ст.270 КПК).

Порушення принципу державної мови судочинства є істот­ним порушенням вимог кримінально-процесуального зако­ну, а при порушенні права підсудного користуватися рідною мовою чи мовою, якою він володіє, і допомогою перекладача вирок принаймні належить скасувати (ч.І. п.4 ч.2 ст.370 КПК).

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Уголовный процесс 4

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.