План

1. Загальна характеристика спеціальної дисциплінарної відповідальності

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників рівненського районного суду. Порядок прийому і звільнення працівників та службовців

3. Зразки документів

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників рівненського районного суду. Порядок прийому і звільнення працівників та службовців

1. Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору про роботу.

2. При прийомі на роботу голова суду вимагає від того, хто влаштовується на роботу, подавати трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, а якщо особа влаштовується на роботу вперше, - довідку про останнє заняття, видану за місцем проживання відповідною житлово-експлуатаційною організацією, а звільнені з лав Збройних сил України зобов’язані подати директору військовий квиток; паспорт.

Прийом на роботу без зазначених документів не допускається.

При прийомі на роботу, що потребує спеціальних знань, голова суду може вимагати від працівника пред’явлення диплома або іншого документа про здобуту освіту або фахову підготовку.

Прийом на роботу оформлюється наказом голови суду, що оголошується працівнику під розписку. У наказі зазначається найменування роботи (посади) відповідно до штатного розпису і умови оплати праці.

2. При прийомі працівника на роботу або при переведенні його на інше місце праці у встановленому порядку голова суду зобов’язаний:

а) ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами й оплатою праці, роз’яснити його права і обов’язки;

б) ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективного договору, що діє в судді;

в) проінструктувати з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.

3. На всіх працівників, які пропрацювали понад 5 днів, заводять

трудові книжки в порядку, встановленому чинним законодавством.

Усім працівникам з відрядною оплатою бухгалтер видає під час виплати заробітної плати розрахункові листки.

4. Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши про це голову суду письмово за два місяці. При розірванні трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, працівники попереджують про це голову суду письмово за один місяць.

Час виконання робіт, на які працівник переведений за порушення трудової дисципліни, у термін попередження про звільнення не зараховується.

По закінченні зазначених термінів попередження працівник має право припинити роботу, а адміністрація суду зобов’язана видати йому трудову книжку й здійснити з ним розрахунок.

За домовленістю між працівником і головою суду трудовий договір може бути розірваний і до закінчення терміну попередження про звільнення.

Терміновий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника у випадках його хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення головою суду законодавства про працю, колективного або трудового договору й з інших поважних причин.

Припинення трудового договору оформлюється наказом голови суду.

5. У день звільнення адміністрація суду зобов’язана видати працівнику його трудову книжку з внесеним записом про звільнення і зробити з ним остаточний розрахунок.

День звільнення є останнім днем роботи.

Основні обов’язки працівників

6. Працівники зобов’язані:

а) працювати чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження голови суду, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їхні трудові обов’язки;

б) поліпшувати якість роботи;

в) додержуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, працювати у виданому спецодязі;

г) вживати заходів щодо негайного усунення причин і умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу, і негайно повідомити про те, що трапилося, голову суду;

д) утримувати своє робоче місце, обладнання у порядку, чистоті і передавати їх такими працівнику, який його замінює, а також дотримуватися чистоти у відділі, встановленого порядку збереження матеріальних цінностей і документів.

Коло обов’язків (робіт), які виконує кожний працівник за своїм фахом, кваліфікацією або посадою, визначається посадовими інструкціями.

Основні обов’язки голови суду

7. Голова суду зобов’язується:

а) правильно організувати роботу працівників, щоб кожен працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно, згідно з встановленим завданням, був забезпечений роботою протягом усього робочого дня, забезпечити здорові і безпечні умови праці, ресурси, необхідні для безперервної і ритмічної роботи;

б) здійснювати заходи щодо підвищення ефективності і культури праці;

в) своєчасно доводити планові завдання, забезпечувати їхнє виконання з найменшими витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;

г) постійно удосконалювати організацію оплати праці, широко застосовуючи колективні форми оплати за кінцевими результатами роботи, підвищувати якість нормування праці; забезпечувати матеріальну зацікавленість працівників у результатах їхньої особистої праці й у загальних результатах роботи;

д) видавати заробітну плату у встановлені терміни;

е) забезпечувати суворе дотримання трудової дисципліни;

ж) неухильно дотримувати законодавства про працю і правил охорони праці;

з) вживати необхідних заходів щодо профілактики фахових і інших захворювань робітників;

і) постійно контролювати знання і дотримання робітниками усіх вимог інструкцій із техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної охорони.

Робочий час і його використання

8. Час початку і закінчення роботи і перерви для відпочинку і харчування встановлюється такий:

Початок робочого дня з 8-00 до 17-15.

Обідня перерва з 13-00 до 14-00.

Вихідні дні: субота, неділя.

Графік змінності доводиться до відома працівників не пізніше як за один місяць до введення його у дію.

Працівники працюють по змінах рівномірно.

9. До початку роботи кожен працівник і службовець зобов’язаний зафіксувати свій прихід на роботу, а по закінченні робочого дня - відхід з роботи у книзі обліку.

10. голова суду зобов’язаний організувати облік явки на роботу і відходу з роботи. Біля місця обліку повинен бути годиник, що правильно вказує час.

Працівника, який з’явився на роботу у нетверезому стані, голова суду не допускає до роботи в цей робочий день.

11. Забороняється в робочий час:

а) відривати робітників від їхньої безпосередньої роботи, викликати або

наймати їх для виконання суспільних обов’язків і різного роду заходів, не пов’язаних з діяльністю суду, тільки якщо це з дозволу голови суду.

12. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється головою суду з

урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи суду і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожен календарний рік не пізніше 15 січня поточного року і доводиться до відома усіх працівників.

Заохочення за успіхи в роботі

13. За зразкове виконання трудових обов’язків, тривалу і бездоганну працю й за інші досягнення в роботі передбачаються такі заохочення:

а) видавання премії;

б) нагородження коштовним подарунком;

в) подяка.

Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

14. Працівники, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, мають переваги при просуванні по роботі.

Відповідальність за порушення трудової дисципліни

15. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, спричиняє вжиття заходів дисциплінарного впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

16. За порушення трудової дисципліни голова суду застосовує такі дисциплінарні стягнення:

а) зауваження;

б) догану;

в) сувору догану;

г) переведення на нижчеоплачувану роботу на термін до трьох місяців або на нижчу посаду на той же термін;

д) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за невиконання обов’язків, покладених на працівника трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до нього раніше вживалися заходи дисциплінарного характеру, у тому числі за відсутність на роботі більше ніж три години протягом робочого дня без поважних причин, а також за появу на роботі в нетверезому стані.

Прогулом вважається неявка на роботу без поважної причини протягом усього робочого дня.

Так само вважаються прогульниками працівники, які були відсутні на роботі понад три години протягом дня без поважних причин, - і до них вживаються такі ж заходи, як і за прогул.

17. За прогул (у тому числі за відсутність на роботі більше ніж три години протягом робочого дня) без поважної причини голова суду застосовує:

- дисциплінарні стягнення, передбачені в пункті 16 Правил;

- зниження в межах, встановлених чинним законодавством, розміру одноразової винагороди за вислугу років або позбавлення права на одержання відсоткової надвишки за вислугу років на термін до трьох місяців.

Працівникам, які вчинили прогул без поважних причин, чергова відпустка у відповідному році зменшується на кількість днів прогулу, при цьому відпустка не повинна бути меншою від двох робочих тижнів (10 робочих днів).

Незалежно від дисциплінарних стягнень працівник, який вчинив прогул (у тому числі був відсутній на роботі понад три години протягом робочого дня) без поважних причин або з’явився на роботі в нетверезому стані, позбавляється премії цілком.

18. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором головою суду.

19. До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни повинні бути отримані пояснення у письмовій формі. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються директором безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше ніж протягом одного місяця з дня виявлення, не враховуючи часу хвороби або перебування працівника у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше ніж через шість місяців з дня вчинення провини. До зазначених термінів не включається час провадження кримінальної справи.

20. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення.

21. Наказ про застосування дисциплінарного стягнення з вказівкою мотивів його застосування повідомляється працівнику, на якого накладено стягнення, під розписку в триденний термін.

22. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення на робітника не накладатиметься нове стягнення, то він вважатиметься таким, до якого не застосовано дисциплінарне стягнення.

Голова суду за своєю ініціативою може видати наказ про зняття стягнення, не очікуючи закінчення року, якщо робітник не припустився нового порушення трудової дисципліни і проявив себе як хороший, сумлінний працівник.

Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заохочення, зазначені в цих правилах, на працівника не поширюються. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 19

Бесплатная работа

Закрыть

Трудовое право

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.