Зміст

Вступ

1. Криміналістична характеристика податкових злочинів

2. Розслідування податкових злочинів

3. Порушення кримінальної справи

4. Організаційно-тактичні досудові дії слідчого

Висновки

Список використаних джерел 

Вступ

В умовах становлення нових економічних відносин особливого значення набуває методика розслідування злочинів, що вчиняються з використанням господарських операцій між державними і недержавними секторами економіки, нових форм зв’язків між підприємствами шляхом безготівкових розрахунків, бартерних угод, операцій з цінними паперами, коштами і валютою. Такі злочини одержали назву економічних, способи вчинення і приховування яких обумовлені як суб’єктивними, так і об’єктивними обставинами.

До таких злочинів належать: легалізація («відмивання») грошей, одержаних злочинним шляхом; ухилення від сплати податків; заняття забороненими видами підприємництва; приховування валютного виторгу; фіктивне підприємництво та ін.

У проекті нового КК України злочини у сфері державної діяльності більш чітко класифіковані на три групи [1]: а) склади нині відсутніх злочинів; б) старі, але пере формульовані склади; в) склади, внесені в КК Законом від 28 січня 1994 р. Всього у відповідній главі названо 28 складів, що у криміналістичному аспекті за способом вчинення злочину можна було б класифікувати на п’ять груп. Наприклад: 1) злочини, що вчиняються шляхом підроблення (грошей, цінних паперів, поштових і акцизних марок); 2) злочини, що вчиняються шляхом ухилення, тобто невиконання обов’язкових законних дій (ухилення від сплати податків, від надання документів, погашення кредиторської заборгованості); 3) злочини, що вчиняються шляхом порушення законодавства, обов’язкових правил (антимонопольного законодавства, товарних знаків); 4) злочини, що вчиняються забороною певних дій (промислу та ін.); 5) злочини, що вчиняються шляхом шахрайства, обману та примусу.

Класифікація злочинів за способом вчинення є більш прийнятною для криміналістичної методики, що дозволяє розробляти методики розслідування груп окремих видів злочинів [2, с. 442].


1. Криміналістична характеристика податкових злочинів

Склад вказаного виду злочину визначений ст. 212 КК (ухиленні від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів). Об’єктом злочинного посягання цього виду є податкові відносини, що виникають у процесі економічної діяльності і покликані сприяти нормальному функціонуванню податкової системи держави.

Під податком, збором, іншим обов’язковим платежем (далі – податком) слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, що здійснюється платниками у порядку і на умовах, визначених законодавчими актами.

Згідно з чинним законодавством об’єктами оподаткування є доходи (прибутки), додана вартість продукції (робіт, послуг), майно юридичних і фізичних осіб та інші об’єкти, визначені законодавчими актами України.

Податки та інші обов’язкові платежі поділяються на загальнодержавні та місцеві. Стаття 14 Закону України «Про систему оподаткування» виділяє загальнодержавні податки, до яких, зокрема, належать податок на додану вартість, акцизний збір, податок на прибуток підприємства, податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, збір за спеціальне використання природних ресурсів тощо. Перелік місцевих податків і зборів визначений у ст. 15 цього Закону. До них, зокрема, належать податок з реклами, комунальний податок, готельний збір, збір за паркову автотранспорту, ринковий збір та ін.

Ухилення від сплати податків як корисливий злочин характеризується наявністю взаємопов’язаних ознак:

а) діянням у вигляді ухилення від сплати податків;

б) злочинними наслідками (спричинення шкоди державним інтересам у вигляді значних, великих та особливо великих збитків);

в) наявністю прямого причинного зв’язку між діянням і наслідками, що настали.

У системі елементів криміналістичної характеристики слід виділити способи ухилення від сплати податків. У практиці розслідування і криміналістичних публікаціях визначалось понад п’ятдесят способів вчинення таких злочинів. Однак вони недостатньо систематизовані за видами податків, суб’єктами злочину та іншими підставами, що дозволяють більш ефективно використовувати відомості про способи вчинення злочинів у їх розслідуванні.

Одним з основних критеріїв систематизації таких способів є особливості виду податку, пов’язаного з певною сферою діяльності, типовою обстановкою та умовами досягнення злочинного результату. Виходячи з цього критерію способи ухилення від податку можна систематизувати за чотирма основними групами.

I.Способи, загальні для всіх видів податків

1.Неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій, рахунків за ними (усі види податків).

2.Недоплата податків.

3.Подання до податкової адміністрації неправдивих відомостей про тимчасове припинення або неведення господарської діяльності.

4.Проведення значної кількості операцій на велику суму з подальшою ліквідацією підприємства без сплати податків.

5.Вчинення розрахунків щодо господарських операцій через додатково відкриті рахунки.

II.Способи приховування валового доходу

6. Не включення до оподатковуваного обігу бартерних операцій (податок на прибуток, податок на додану вартість, інноваційний фонд та ін.).

7. Проплата однією організацією за іншу в рахунок взаємних вимог (за третю особу).

8. Оформлення фіктивних документів про передачу товару на зберігання або повернення прийнятого на реалізацію товару.

9. Завищення даних про ціну придбаного товару (продукції).

10. Неоприбуткування отриманої виручки від проданого товару (виконаних робіт, наданих послуг).

III.Способи ухилення від сплати податку

11. Завищення витрат, віднесених на собівартість товарів (робіт, послуг).

12. Не включення до обсягу оподатковуваного прибутку грошових коштів, отриманих від проведення позареалізаційних операцій (товарний, комерційний, фінансовий кредит).

13. Не включення до обсягу оподатковуваного прибутку грошових коштів, отриманих від здачі майна в оренду.

14. Заниження суми балансового прибутку під виглядом відрахувань до благодійних фондів та інших організацій, що користуються пільгами при оподаткуванні.

15. Внесення до звітності завищених даних про частку іноземного капіталу (інвестицій) в статутному фонді підприємств з іноземними інвестиціями.

16. Фальсифікація даних про наявність на підприємстві працівників, які мають пільги з податку на прибуток.

IV.Інші види податків

17. Завищення на підприємстві кількості певної категорії працівників, які користуються податковими пільгами (прибутковий податок).

18. Здійснення розрахунків з працівниками підприємства в натуральній формі (комунальний податок, платежі до різних фондів, соцстраху).

19. Не включення до штатного розкладу фактично працюючих на підприємстві осіб.

20. Неподання даних про наявність у власності підприємства транспортних засобів (податок на транспортні засоби).

21. Продаж без дорожнього збору паливно-мастильних матеріалів кінцевому споживачеві (шляховий збір).

22. Продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного збору (акцизний збір).

23. Фальсифікація митних декларацій імпортерами – платниками акцизного збору (акцизний збір).

24. Фальсифікація даних про кількість виробленої продукції підприємствами-виробниками підакцизної продукції (акцизний збір) [4, с. 485-490].

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 17

Бесплатная работа

Закрыть

Криминалистика 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.