Особенности процедуры обращения взыскания на имущество должника в исполнительном процессе

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 68

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ 7

1.1. Поняття і зміст звернення стягнення на майно боржника у виконавчому провадженні 7

1.2. Процесуальні особливості порядку звернення стягнення на майно боржника 13

1.3. Особливості процесуального статусу боржника у виконавчому провадженні 22

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ МАЙНОВИХ ТА НЕМАЙНОВИХ ПРАВ БОРЖНИКА 27

2.1. Особливості звернення стягнення на кошти та майно боржника-юридичної особи, фізичної особи-підприємця 27

2.2. Звернення стягнення на майно, права на яке не зареєстровано установленим законом порядком 32

2.3. Звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власності у виконавчому провадженні 41

2.4. Особливості звернення стягнення на предмет іпотеки у виконавчому провадженні 46

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ В ПРОЦЕДУРАХ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА У ВИКОНАВЧОМУ ПРОЦЕСІ 49

3.1. Особливості процедурного зверненя стягнення на майно боржника у виконавчому процесі 49

3.2. Шляхи вдосконалення порядку зверненя стягнення на майно боржника у виконавчому процесі 52

ВИСНОВКИ 59

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 62

ВСТУП

Актуальність теми. Неналежне виконання майнових зобов’язань боржниками призводить до необхідності захисту порушених прав кредитора шляхом звернення до суду та наступного примусового виконання рішення суду в разі задоволення позовних вимог органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями.

Порядком примусового виконання рішень державний / приватний виконавець вчиняє дії, спрямовані, зокрема, на виявлення майна боржника, на яке може бути звернено стягнення з метою задоволення майнових вимог кредитора (стягувала).

Законом України «Про виконавче провадження» № 1404-VІІІ від 2 червня 2016 р. вперше передбачено можливість звернення стягнення на майно боржника, права на яке не зареєстровано встановленим законом порядком. До набрання чинності цим Законом така можливість була відсутня, що дозволяло боржникам зберігати за собою таке майно й уникати його примусової реалізації.

В процесі примусового виконання рішень державний виконавець звертає стягнення на кошти та інше майно боржника (майнові права боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб).

Також одним із найбільш дієвих та ефективних засобів примусового виконання рішення є звернення стягнення на майно боржника. Звернення стягнення на майно боржника полягає у його виявлені, накладені на нього арешту та примусовій реалізації в рахунок погашення заборгованості за виконавчим документом у спеціальному порядку, визначеному законодавством про виконавче провадження.

Однак зміни та нововведення, які останнім часом були внесені у вітчизняне законодавство про виконавче провадження не дають змогу отримати чітке уявлення про процес та порядок звернення стягнення на майно боржника, а також про примусову реалізацію майна боржника, не тільки сторонам виконавчого провадження, а й подекуди і самим державним виконавцям. Таке положення справ не дає змогу державному виконавцеві повноцінно використовувати такий дієвий механізм примусового виконання рішення суду, іншого юрисдикційного органу (посадової особи), як звернення стягнення на майно боржника, що призводить до невиконання рішення суду, що винесено іменем України.

Метою роботи є вивчення теоретичних і практичних особливостей, пов’язаних зі звернення стягнення на майно у виконавчому процесі та є дослідження процедури примусового виконання рішення суду, інших юрисдикційних органів (посадових осіб), шляхом звернення стягнення на грошові кошти боржника, шляхом звернення стягнення на майно боржника, встановлення процесуальних особливостей звернення стягнення на грошові кошти, майно боржника.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

визначити зміст виконавчого процесу;

дослідити основні особливості порядку звернення стягнення на майно боржника;

розглянути звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власності у виконавчому процесі;

розглянути звернення стягнення на предмет іпотеки у виконавчому провадженні;

розглянути звернення стягнення на кошти та майно боржника-юридичної особи, фізичної особи – підприємця;

розглянути звернення стягнення на майно, права на яке не зареєстровано установленим законом порядку;

проаналізувати проблеми в процедурах звернення стягнення на майно боржника у виконавчому процесі.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що пов’язані з вжиттям виконавцями заходів примусового виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб) шляхом звернення стягнення на майно (майнові права) боржника тощо.

Предметом дослідження є система виконавчих процесуальних відносин, які виникають при застосуванні виконавцем примусових заходів виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), відповідні наукові, нормативні джерела, судова практика та практика примусового виконання рішень судів та рішень інших органів.

Методи дослідження, які використано в роботі, поєднують феноменологічний і компаративістичний підходи. Автор використав такі методи дослідження: діалектичний, який надав можливість простежити розвиток науки виконавчого процесу і законодавства про виконавче провадження, цивільного процесуального законодавства у частині взаємодії суду та органів примусового виконання, яке регламентує заходи звернення стягнення на майно боржника, які вживаються виконавцем, та права і обов’язки учасників виконавчих проваджень; системний – допоміг комплексно, з точки зору матеріального і процесуального права, визначити заходи примусового виконання судових рішень; структурно-функціональний – дозволив проаналізувати процесуальні права і обов’язки суб’єктів виконавчого процесу при зверненні стягнення на майно боржника; метод синтезу – для встановлення певних складових заходів примусових виконання рішення та формулювання понятійного апарату; порівняльно-правовий – для аналізу правил звернення стягнення на різні види майна боржника.

Джерельна базароботи складається із нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, законів України, постанов Кабінету Міністрів України, Постанов ВСУ, що регулюють порядок звернення стягнення майнових та немайнових прав боржника, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ та проблематики даного питання, які займались наступні вітчизняні та зарубіжні вчені: Ю. Білоусов, М. Гурвич, І. Решетнікова, В. Тертишніков, М. Штефан, С. Фурса, С. Щербак. Однак дана тематика залишається малодослідженою, що зумовлено нововведеннями у вітчизняному законодавстві щодо звернення стягнення на майно боржника та процедури його примусової реалізації.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у їх використанні та застосуванні набутих знань юриста під час роботи над законодавчими і нормативно-правовими актами на практиці, можна застосовувати у навчальному процесі при вивченні аналогічної теми, використовувати дану роботу в законотворчих процесах виконавчого права, а саме в особливостях стягнення звернення майнових та немайнових прав боржника.

Структура роботи. Бакалаврськаробота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури. Основна частина дипломної роботи містить три взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань.

Закрыть

Особенности процедуры обращения взыскания на имущество должника в исполнительном процессе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.