Тюремная система Украины и Польши

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 54

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЮРЕМНА СИТЕМА УКРАЇНИ 7

1.1. Загальна інформація про тю терму систему України 7

1.2. Особливості утримання ув’язнених в слідчих ізоляторах 16

1.3. Особливості функціонування установ виконання покарань для засуджених жінок 22

РОЗДІЛ 2. ТЮРЕМНА СИСТЕМА ПОЛЬЩІ 28

2.1. Загальна інформація про тюремну систему Польщі. 28

2.2. Особливості тримання ув’язнених в слідчих ізоляторах 30

2.3. Особливості функціонування установ виконання покарань для засуджених жінок 32

2.4. Окремі напрямки діяльності Тюремної служби Польщі 33

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ТА ПОЛЬСЬКОГО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ 38

3.1. Порявняння міжнародних стандартів загального характеру 38

3.2. Реформування української кримінально-виконавчої системи відповідно до міжнародних стандартів 40

3.3. Європейські традиції кримінально-виконавчого законодавства в Польщі 43

ВИСНОВКИ 46

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 50

ВСТУП

Актуальність теми. Актуальність цього дослідження підсилюється кількома вагомими чинниками: по-перше, Україна й Республіка Польща - сусіди, їх єднає багаторічна дружба та співробітництво в багатьох галузях соціально-економічного й культурного життя, а в результаті вступу останньої до Європейського Союзу (ЄС), її територія, економіка, культура й менталітет, так як і сприйняті нею європейські цивілізаційні досягнення, що визнані світом, стали ще ближчими для українців; по-друге, можливістю запозичення досвіду нової молодої генерації юристів цієї країни, що базується на принципах європейського права, демократизації суспільства, захисту прав, свобод та інтересів пересічного громадянина; по-третє, загальним характером багатьох проблем кримінально-виконавчої політики, які належить вирішувати спільними зусиллями органів юстиції, прокуратури, суду, установ виконання покарань обох країн; по-четверте, сучасним розвитком українсько-польського регіонального і транскордонного співробітництва, яке включило у свою орбіту взаємодію двох сусідніх країн і в сфері кримінально-виконавчого права.

Щодо останнього твердження, то конкретними прикладами такої взаємодії можуть слугувати правові відносини у цивільних і кримінальних справах між Генеральною прокуратурою України та Міністерством юстиції Республіки Польща, що здійснюються на виконання статті 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу й правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 р. [6]. Чимало цікавих напрацювань із кримінально-виконавчого права здійснено спільно науковцями Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та Інститутом правових наук Польської академії [2].

Мета і завдання дослідженнядипломної роботи є дослідження правової тюремних систем України та Польщі та аналіз їх роботи, і особливостей застосування різних систем в різних країнах.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

розглянути загальну інформацію щодо тюремних систем України та Польщі;

дослідити особливості утримання ув’язнених в досліджуваних країнах;

встановити критерії суб’єктів спрощеної системи оподаткування;

дослідити та проаналізувати особливостей функціонування установ виконання покарань для засуджених жінок;

порівняти та проаналізувати міжнародні стандарти загального кримінально-виконавчого законодавства в контексті європейських вимог.

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є тюремні системи, в межах якої знаходиться предмет дослідження – тюремні системи України та Польщі, їх функціонування відповідно до європейських норм.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

історичний метод використовувався при написанні та вивченні становлення кримінально-виконавчого законодавства в Україні та Польщі;

порівняльний метод використовувався у дослідженні української та польської тюремної системи відповідно до стандартів європейського карного права;

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу І - оподаткування за спрощеною системою юридичних осіб – тюремна система України;

описовий метод застосовувався при написанні розділу ІІ тюремна система Польщі;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Огляд джерел. Важливо зазначити, що порівняльними дослідженнями кримінального права зарубіжних країн, у тому числі й Польщі, плідно займалися видатні вчені-юристи: Л. С. Білогриць-Котляревський, О. Ф. Кістяківський, М. П. Чубинський, Л. Є. Владимиров та інші. У наш час така аналітична робота лише розпочинається, та й власне саме українське кримінально-виконавче право як самостійна галузь права веде свій відлік із 1996 р. Тому метою цього дослідження є аналіз та виявлення спільних і відмінних рис у кримінально-виконавчому законодавстві України й Польщі на сучасному етапі державотворення. При цьому ставиться завдання - порівняти українське та польське законодавство на предмет його відповідності європейським і міжнародним стандартам.

Також в даній роботі використано звіт візиту до польщі українськими та швейцарськими вченими. В рамках реалізації швейцарсько-українського проекту «Підтримка пенітенціарної реформи в Україні» за сприяння Швейцарської Конфедерації в період з 5 по 11 червня 2011 року делегацією Державної пенітенціарної служби України (далі - ДПтС України) здійснено офіційний візит до Польщі. Мета візиту: ознайомлення зі стратегіями, стадіями та результатами реформування і модернізації пенітенціарної системи Польщі; ознайомлення з методами практичного застосування міжнародних норм і стандартів дотримання прав людини в місцях позбавлення волі та попереднього ув’язнення; ознайомлення з прикладами позитивної практики з уразливими групами ув’язнених; вивчення новітніх форм і методів підвищення кваліфікації персоналу пенітенціарної служби Польщі.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у їх використанні та застосуванні набутих знань юриста під час роботи над законодавчими і нормативно-правовими актами на практиці, можна застосовувати у навчальному процесі при вивченні аналогічної теми, використовувати дану роботу в законотворчих процесах кримінально-виконавчого права, а саме в утриманні ув’язнених різних категорій осіб, обмін досвідом для покращення життя засуджених людей.

Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури. Основна частина дипломної роботи містить три взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань.

Закрыть

Тюремная система Украины и Польши

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.