Теории естественного права - исторические и современные учения

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 95

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦІЇ ТЕОРІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА 6

1.1. Визначення природного права 6

1.2. Напрямки природно-правової теорії права 15

РОЗДІЛ 2. ВЧЕННЯ ПРО ТЕОРІЮ ПРИРОДНОГО ПРАВА МИСЛИТЕЛІВ АНТИЧНОСТІ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 27

2.1. Природне право: класичні формування 27

2.2. Вчення про природне право у Томи Аквінського 33

2.3. Філософські-правові ідеї Гуго Гроція 41

2.4. Модернізована теорія природного права: Альтузій Іоганн 45

2.5. Природне право як фундамент позитивного законодавства 49

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 62

3.1. Модерна доктрина природного права 62

3.2. Теорія природного права в українській юридичній науці 77

ВИСНОВКИ 87

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 90

ВСТУП

Актуальність теми. Формування праворозуміння сучасного суспільства неможливе без засвоєння філософсько-правової спадщини, створеної протягом тисячоріч у рамках різних концепцій природного права.

Теоретичне вивчення та дослідження права піднімає людину над моральним індеферентизмом, виробляючи в ній звичку зводити дані позитивного права до їхніх філософських, моральних і розумових основ. У практичному житті ми часто зустрічаємо крайнощі або надмірну побожність перед позитивним правом, або ж надмірне приниження його, що залежить від нестачі міцних наукових основ для істинних суджень про право. Чому доводиться терпляче чекати кращого, в чому приховані принципи анархії, революції, деспотизму? На ці важкі запитання можна відповідати серйозно тільки за допомогою науки, яка вивчає теоретичні ідеї права, або через загальні й постійні принципи соціального прогресу. Ці принципи усвідомлюються у неправдивому вигляді, коли людина надто багато вірить у свою індивідуальну особистість і особистий принцип видає за загальний, замість того, щоб шукати його об’єктивним шляхом теоретичної науки.

Саме такі положення й становлять актуальність цієї проблематики співвідношень позитивного та природного права як невід’ємних складових правової свідомості та праворозуміння зокрема.

Метою написання роботи є виокремлення двох понять праворозуміння - природно-правової та позитивно-правової, що дасть змогу згладити гостроту багатьох наукових суперечок і ліквідувати ряд непорозумінь у галузі основних прав та свобод людини і громадянина, які виникають винятково на ґрунті відсутності належного розмежування цих категорій.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

розглянути сутність природного права;

дослідити історичний розвиток та наявність в історії застосування природного права у світі;

проаналізувати вчення про теорію природного права мислителів античності та середньовіччя;

визначити поняття та зміст природного права;

дослідити модерну доктрину природного права;

встановити практичне значення інституту природного права у побудові конституційних засад у демократичних країнах;

проаналізувати теорію права в українській юридичній науці;

визначити напрямки природно-правової теорії права.

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є концепції теорії природного права у світі, в межах якої знаходиться предмет дослідження – витоки, напрямки та наслідки застосування природного права у побудові демократичних засад державотворення та правового суспільства.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

історичний метод використовувався при написанні та вивченні напрямків природно-правової теорії права;

порівняльний метод використовувався у дослідженні природного права класичного формування;

структурний метод застосовувався при дослідженні визначення природного права та вчення про природне право Томи Аквінського;

описовий метод застосовувався при написанні філосовсько-правової ідеї Гуго Гроція;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна база роботи. Методологічною основою даної статті стали праці С. С. Алексєєва, В. Д. Бабкіна, В. А. Бачиніна, В. С. Журавського, М. В. Костицького, В. С. Нерсесянца, Н. М. Оніщенко, М. І. Панова, О. Л. Копиленка, Н. М. Пархоменко, С. С. Сливки, Л. Л. Фуллера, Р. О. Халфіна, Ю. С. Шемшушенка, які сприяють осмисленню поточних процесів у теорії права та мають важливе значення для подальшого їх дослідження.

Сучасними дослідниками (В.С.Нерсесянцом, С.С.Апексєєвим, Д.А.Керимовим, Е.В.Соловйовим, Л.В.Петровою, С.В.Шевчуком та ін.) розглядаються різні аспекти природно-правової теорії, її елементи використовуються при створенні власних оригінальних філософсько-правових побудов. Однак процес дослідження не можна визнати повним і завершеним. З цього погляду, аналіз сутності різних концепцій природного права, розгляд їхньої логіко-теоретичної основи і ціннісних складових, що і є метою даного дослідження, представляє значний науковий і практичний інтерес.

Виходячи уже з тих фундаментальних основ, які вони заклали, автор вважає за доцільне провести власні дослідження цієї проблематики.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у їх використанні та застосуванні набутих знань юриста під час роботи над законодавчими і нормативно-правовими актами на практиці, можна застосовувати у навчальному процесі при вивченні аналогічної теми, використовувати дану роботу в законотворчих процесах щодо основних положень прав та свобод людини та громадянина, а також у побудові демократичних основах державотворення, а саме у застосуванні окремих інститутів права.

Структура роботи. Робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури. Основна частина дипломної роботи містить три взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрыть

Теории естественного права - исторические и современные учения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.