Гражданско-правовые основы развития нотариата в Украине

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 78

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 6

1.1. Історія виникнення та розвиток нотаріату в Україні 6

1.2. Місце та функції нотаріату в системі взаємодії суспільства й держави 16

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 26

2.1. Система та компетенція нотаріальних органів 26

2.2. Принципи нотаріального процесу 43

2.3. Контроль за нотаріальною діяльністю 53

РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ НОТАРІАТУ 59

3.1. Застосування законодавства іноземних держав 59

3.2. Європейський кодекс нотаріального професійного права 62

3.3. Перспективи розвитку законодавства України про нотаріат 67

ВИСНОВКИ 73

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 76

ВСТУП

Актуальність дослідження. Важливу роль у здійсненні правозахисної та правоохоронної функції в державі відіграє нотаріат України. Захист прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб, запобігання правопорушенням є основним завданням нотаріату, авторитет і значення якого невпинно зростає в нинішніх умовах реформування соціально-економічних відносин. Його діяльність має великий вплив на різні сторони суспільного життя країни, на нормальне функціонування цивільного обороту.

Перехід до ринкової економіки потребує посилення правового регулювання господарських відносин. У свою чергу це потребує і удосконалення правового регулювання діяльності нотаріальних органів. Функцію нотаріату у вільній державній та економічній структурі неможливо переоцінити, нотаріус є в певній мірі зв’язуючою ланкою між протилежними інтересами, що стикаються і які повинні бути гармонізовані швидко і без зайвих витрат.

За період існування незалежної України статус нотаріату зазнав еволюційно послідовного удосконалення. Це позитивно позначилося на їхній діяльності щодо забезпечення стабільності цивільного обороту, зниження навантаження на суддів завдяки зменшенню кількості суперечок про нікчемність та заперечність операцій, вирішення правових конфліктів без звернення до суду. Крім того, діяльність нотаріусів була гарантією не лише підвищення рівня правової освіти населення, а й дотримання режиму законності.

Сьогодні в Україні нотаріат представлений системою органів і посадових осіб, на яких покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені чинним законодавством з метою надання їм юридичної вірогідності.

Однак в нашій країні нотаріат як правовий інститут громадянського суспільства ще далекий від досконалого. Проблеми нотаріату в умовах перехідного для України періоду є недостатньо осмисленими теоретично. До здобуття Україною державної незалежності вітчизняне правознавство відводило нотаріату незначну роль у суспільстві, але підвищення ваги та значення нотаріату стимулювало наукові розробки в ційсфері. Серед них чільне місце займають питання дослідження цивільно-правових засад розвитку нотаріату в нових умовах, де головними є завдання організації нотаріату латинського типу в нашій країні.

Питанням проблематики розвитку, вдосконалення та реформування нотаріату займалися такі видатні науковці та вчені, як Полтавська Н., Радзієвська Л., Пасічник С., Черниш В., Кузнєцов В., Ромоновська О., Фурса Є. I., Фурса С. Я., Аргунов В. та інші. Тому досить актуальним є аналіз правових засад становлення системи українського нотаріату, спираючись на здобутки українського правознавства. Крім того, в сфері нотаріату слід виділити праці іноземних авторів, а саме: В.І. Кузнєцова, Л. Бессо, П.-Ж. Бюррі, М. Мерлотті, Р. Ніклауса, Ж.Ф. Пієпу, Х.-Я. Пютцера, Ж.-Д. Румпфа, Л. Тонне, Ж. Ягра.

Мета дипломної роботи передбачає визначення організаційно-правових засад здійснення нотаріальної діяльності в Україні та сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в зазначеній сфері і практики його застосування.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

– дослідити умови виникнення та основні етапи розвитку нотаріату в Україні;

­– визначити місце та функції нотаріату в системі взаємодії суспільства й держави;

– розкрити особливості здійснення нотаріальної діяльності в Україні, а саме: систему та компетенції нотаріальних органів, принципи нотаріального процесу та контроль за нотаріальною діяльністю;

– розглянути міжнародне співробітництво у сфері нотаріату .

Об’єкт дослідження – становлення і тенденції розвитку цивільно-правових засад нотаріату в Україні.

Предмет дослідження – нормативно-правові основи функціонування нотаріату в Україні.

Методи дослідження. При проведенні дипломного дослідження ми використовували певний комплекс загальнонаукових, а також спеціально-наукових методів, які забезпечили об’єктивність відображення предмета дослідження і стали основою всебічного аналізу актуальних проблем нотаріату: історико-правовий метод, порівняльно-правовий метод, метод формальної логіки, метод змістовної юридичної логіки, метод функціонально-структурного моделювання – для визначення місця інституту нотаріату в приватноправовій системі

Наукова новизна одержаних результатіввизначається тим, що дипломна робота є комплексним дослідженням цивільно-правових засад розвитку українського нотаріату, системно сформульовані висновки, пропозиції з теорії та практики нотаріальної діяльності, які спираються на сучасний світовий досвід правотворення і правозастосування.

Практичне значення одержаних результатів визначається розв’язанням комплексу проблем наукового правового дослідження системи нотаріату і нотаріальної діяльності в українському суспільстві. Одержані висновки дипломного дослідження можуть бути використані для подальших наукових та науково-методологічних розробок в галузі нотаріату.

У відповідності до поставленої мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Гражданско-правовые основы развития нотариата в Украине

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.