Становление и развитие идеи естественного права в правовой мысли Украины конца XIX - начала ХХ в

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 78

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІДЕЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА.. 6

1.1. Сутність та принципи дослідження ідеї природного права. 6

1.2  Природне право як форма вияву цінності людини. 10

РОЗДІЛ 2. ГЕНЕЗА ІДЕЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА.. 17 

2.1.Поняття природного права у добу Античнсті 17

2.2. Ідея природного права у контексті релігійних одкровень Середньовіччя. 23

2.3 Європейська юснатуралістична традиція Нового часу. 27

РОЗДІЛ 3. ФЕНОМЕН ПРИРОДНОГО ПРАВА У ПРАВОВІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ-ПОЧ. ХХ СТ. 32 

3.1. Витоки ідеї природного права. 32

3.2 Ідея природного права у політико-правовій концепції М. Драгоманова М. Гру шевського та І. Франка. 39

3.3. Соціологічно-правові погляди Є. В. Спекторського. 47

3.4. Юснатуралістичні пріоритети правової концепції Б.Кістяківського. 54

3.5. Ідея природного права в націократичній концепції О.Бочковського та М. Сціборського. 62

ВИСНОВКИ.. 68

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 72

ВСТУП

Актуальність теми дослідження

Формування праворозуміння сучасного суспільства неможливе без засвоєння правової спадщини, створеної упродовж тисячоліть у рамках різних концепцій природного права. Природне право виявилося надзвичайно плідним ґрунтом, на якому змогли одержати свій оригінальний розвиток західноєвропейські ліберальні ідеї у рамках національних традицій. Домінуюче положення ідей лібералізму у світі зумовило поширення і популяризацію ліберальних уявлень в останні десятиліття й в українському суспільстві. Як правило, під ліберальними ідеями нині розуміють прагнення до свободи, демократії, гуманізму. Лібералізм ґрунтується на визнанні пріоритетності прав особистості, яка є вищою цінністю в порівнянні з колективом, нацією, суспільством і державою. Цей світогляд закріплює визнання священності і недоторканності приватної власності, гарантії прав і свобод осіб. Філософсько-правова культура, яка сформувалася в рамках природного права, була правовою культурою, правосвідомістю, світоглядом і базовими цінностями українських лібералів. Видатні мислителі кінця XIX – початку XX ст. стверджували першорядну значимість понять особистості, влади і свободи для побудови правової держави. Українська школа природного права кінця XIX – початку XX ст. була по-своєму унікальним явищем, яке містило у собі глибокий зріз національної самосвідомості. Природно-правова методологія, більш гнучка і пластична за своєю природою, ніж панівна тоді позитивістська, сприяла появі самобутніх і оригінальних філософських та правових побудов. Дослідження і наукові розробки природно-правової школи українських мислителів кінця XIX –початку XX ст.(М. Драгоманов, М. Грушевський, І. Франко, Є. В. Спекторський, Б. Кістяківський

О.Бочковський, М. Сціборський та ін.), які відбивають тією чи іншою мірою особливості національної культури, з цього погляду являють собою значний інтерес, що обумовлює актуальність теми даного дослідження.

Сьогодні багато провідних представників юридичної науки (В. Нерсесянц, Р. Ліфшиц, В. Туманов, Д. Керімов, С. Алексєєв, Л. Мамут, Л. Нікітинський, Г. Мальцев, Е. Соловйов, С. Шевчук, Л. Петрова та ін.) виступили з обґрунтуванням необхідності використання елементів природно-правової доктрини у юридичній практиці. Причому, дослідженню підлягають різні сторони (філософська, соціологічна, правова, політична) творчої спадщини представників школи природного права в Україні на межі XIX –XX ст. розглядаються Л. Депенчук, І. Голосенко, Н. Василенко, В. Саповим, О. Ниловою, В. Піроженко, М. Кампо, В. Тимошенко, А. Фінько, американським істориком С. Хейман та ін. Аналіз філософсько-правових дискурсів у визначенні поняття права, його сутності, змісту і форм існування доводить, що філософське осмислення всіх правових феноменів почалося саме з розмежування права на природне (jusnaturale) і позитивне (juscivile).

Проте, робіт, які присвячені безпосередньо аналізу теорії природного права у цілому донині часу не так багато, їх недостатньо для відображення усієї повноти цієї філософсько-правової концепції, а тому стан наукового дослідження правового набутку представників школи природного права в Україні на межі XIX –XX ст. не можна вважати повним та завершеним.

Мета дипломної роботи полягає у тому, щоб відстежити розвиток ідеї природного права у правовій думці України кінця ХІХ−поч.ХХ ст.

Для реалізації поставленої мети встановлено такі завдання:

виявити теоретико-методологічні засади ідеї природного права, зокрема, джерела, історіографію та принципи дослідження;

ствердити природне право як форму вияву цінності людини;

дослідити розвиток ідеї природного права у добу Античності;

з’ясувати її роль та місце контексті релігійних одкровень Середньовіччя;

експлікувати основні позиції європейської юснатуралістичної традиції Нового часу;

проаналізувати розвиток ідеї природного права у політико-правовій концепції М. ДрагомановаМ. Грушевського та І. Франка;

обґрунтувати змістсоціологічно-правових поглядів Є. В. Спекторського;

дослідити юснатуралістичні пріоритети правової концепції

Б. Кістяківського;

відстежити розвиток ідеї природного правав націократичній концепціїО.Бочковського.

Об'єктом дипломної роботи є ідея природного права.

Предмет дослідження становлення правової думку України кінця ХІХ −поч. ХХ ст.

Теоретико-методологічну основу роботи складають: аналітичний метод – у вивченні філософської, культурологічної та політологічної літератури для формування методологічних та теоретичних засад дослідження; системний – для дослідження впливу різних ідейно-теоретичних джерел на формування ідеї природного права; історичний – у реконструкції основних філософських положень ідеї природного права. Також використовуються загальнонаукові принципи історизму, об'єктивності, системності, світоглядного плюралізму, єдності історичного та логічного.

Закрыть

Становление и развитие идеи естественного права в правовой мысли Украины конца XIX - начала ХХ в

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.