Гражданско-правовой защиты права собственности

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 86

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ. 3

Розділ І. Право власності вУкраїні 5

1.1 Поняття та форми власності 5

1.2 Об’єкти і суб’єкти права власності 12

1.3 Здійснення права власності 21

Розділ ІІ. Засоби цивільно-правового захисту права власності 26

2.1 Речево-правовий захист прав власності 26

2.1.1 Загальна характеристика. 26

2.1.2 Віндикаційний позов. 29

2.1.3 Негаторний позов. 42

2.2 Зобов'язально-правовий захист права власності 49

2.3 Інші засоби цивільно-правового захисту прав власності. 62

Висновки. 81

Список використаних джерел. 83

Вступ

Нині в Україні триває процес корінних змін у системі відносин власності, заміни командно-адміністративних засад в управлінні економікою на ринкові методи, які покликані забезпечити власність усіх форм власності і господарювання. Відносини влас­ності — основна рушійна сила розвитку економіки у будь-якому суспільстві. Від рівня правової урегульованості відносин влас­ності багато в чому залежить успіх ринкових реформ в Україні.

Інститут права власності, складовою частиною якого є також норми про захист права власності, — центральний інститут у ци­вільному праві, що також перебуває в стадії активного форму­вання. Правові засади нового інституту права власності, започат­ковані Законом України "Про власність", прийнятим 7 лютого 1991 р. Значення цього Закону важко переоцінити, адже його по­ложення стали правовою основою прийняття низки надзвичайно важливих для суспільства законів ринкової орієнтації, зокрема Земельного кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та законів України "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про Приватизацію державного майна".

Норми, що регулюють статику відносин власності в їх пози­тивному стані, звичайно мають визначальне значення в інституті Права власності. Однак, без надійних захисних механізмів, без ефективних засобів захисту прав власників взагалі неможливе функціонування інституту права власності та реальне здійснення власниками належного їм суб'єктивного права власності. Права суб'єктів цивільних правовідносин повинні не лише проголошу­ватися, а й захищатися державою у разі їх порушення. Такою є і вимога Конституції України, яка проголошує принцип захисту прав і свобод громадянина судом (ст. 55).

Проте, як свідчить аналіз правозастосовної практики, ще іс­нує чимало прогалин у регулюванні відносин у сфері захисту Права власності і труднощів у застосуванні чинного законодав­ства при розгляді справ даної категорії судами загальної юрис­дикції та арбітражними судами. Конструктивну роль у підвищен­ні ефективності механізмів захисту права власності має відіграти Юридична цивілістична наука. Забезпечення рівних умов захисту прав усіх власників — складова частина правових засад права власності в Українській державі. Разом з тим це означає, що такі конститу­ційні положення мають бути враховані в усіх законодавчих та нормативно-правових актах, які тією чи іншою мірою спрямовані на формування системи захисту права власності.

Не менш важливими для формування інституту права влас­ності та захисту прав власників є положення інших розділів Кон­ституції України. Серед них насамперед такі норми: "Ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності" (ст. 41); "Право власності є непорушним" (ст. -11), "Примусове відчужен­ня об'єктів права приватної власності може бути ли­ше як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і пов­ного відшкодування їх вартості" або "з наступним повним від­шкодуванням їх вартості... — лише в умовах воєнного чи надзви­чайного стану" (ст. 41); "Конфіскація може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, вста­новлених законом" (ст. 41); виключно законами України визна­чається "правовий режим власності" (ст. 92).

Закрыть

Гражданско-правовой защиты права собственности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.