Правовые основы государственного кредита

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 84

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ.. 7

1.1. Поняття та функції державного кредиту. 7

1.2. Еволюція правовідносин у сфері державного кредиту. 19

Висновки до Розділу 1. 25

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ.. 26

2.1. Правове регулювання державних позик. 26

2.2. Правове регулювання казначейських позик. 35

2.3. Правове регулювання гарантованих позик. 43

Висновки до Розділу 2. 47

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ.. 49

3.1. Інституційно-правове забезпечення управління державним боргом. 49

3.2. Зміст, цілі, завдання боргової політики та механізм управління державним боргом  56

3.3. Методи реструктуризації державного боргу. 65

Висновки до Розділу 3. 73

ВИСНОВКИ.. 74

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 79

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сьогодні трансформаційна економіка України потребує здійснення ефективних економічних реформ та стабільного економічного зростання. Впровадження завдань економічної політики неможлива без значних капіталовкладень, мобілізація яких на сучасному етапі може бути здійснена лише за рахунок внутрішніхта зовнішніх запозичень. Тому сучасна фінансова політика держави об’єктивно визначає необхідність використання державних запозичень.

Функціонально фінансова політика визначається оптимізацією і відповідно ефективністю використання власних і залучених фінансових ресурсів державою. Складнощі на шляху фінансової стабілізації та економічного зростання України значною мірою зумовлені дефіцитом фінансових ресурсів. Одним із інструментів розв’язання фінансових проблем та пожвавлення економічної кон’юнктури в країні є державний кредит, який необхідно розглядати як невід’ємну складову сучасного фінансового механізму та фінансової системи держави. Ця форма кредитування безпосередньо обслуговує економічні інтереси держави, опосередковує зв’язки між державним бюджетом і всім сферами економіки.

На сьогодні необхідно констатувати, що державний борг, як результат державного кредиту, також є органічною складовою фінансових систем переважної більшості країн світу. В Україні за роки її незалежності формування боргу відбувалося значною мірою під впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що зумовило його структуру та обсяги. До основних причин швидкого зростання державного боргу України за роки її незалежності можна віднести: необхідність збільшення валютних резервів для забезпечення стабільності національної грошової одиниці; значні бюджетні дефіцити; залежність від імпорту енергоносіїв; потреби технічного переозброєння більшості галузей національної економіки.

Слід зазначити, що існує потреба в подальшому дослідження проблематики використання державного кредиту в Україні, оскільки серйозно постає питання пошуку нових шляхів побудови ефективної системи управління державним боргом та існує об’єктивна необхідність перетворення державних запозичень на дієвий інструмент стабілізації соціально-економічного розвитку. Відповідно, це визначає необхідність всебічного дослідження проблем використання державного кредиту у фінансовій системі Україні. Зазначене обумовлює актуальність та необхідність даного дослідження.

Метою даної роботи є вивчення загальної характеристики правових засад державного кредиту, а також дослідження підстав, умов та порядку використання державного кредиту та методів погашення державного боргу.

Для вирішення мети було поставлено та вирішено наступні завдання:

– встановити поняття та функції державного кредиту;

– дослідити еволюцію правовідносин у сфері державного кредиту;

– охарактеризувати засади правового регулювання державних позик;

– проаналізувати правове регулювання казначейських позик;

– з’ясувати особливості правового регулювання гарантованих позик;

– визначити інституційно-правове забезпечення управління державним боргом;

– розглянути зміст, цілі та завдань боргової політики, а також механізму управління державним боргом;

– вивчити методи реструктуризації державного боргу.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають, тривають, змінюються та припиняються в процесі використання державного кредиту та погашення державного боргу.

Предметом дослідження є система правових норм, які регулюють відносини щодо виникнення, використання та погашення державного кредиту.

В процесі збору та аналізу інформації щодо проблеми правового регулювання державного кредиту в Україні були використані наступні методи. Перш за все, слід згадати діалектичний метод. Його застосування дозволило встановити органічні зв’язки між явищами, що вивчалися. За допомогою структурно-функціонального методу вдалося дослідити окремі аспекти використання державного кредиту таумови погашення державного боргу. Велике значення відіграв формально-догматичний метод, що надав можливість описати та проаналізувати правові норми, які регулюють застосування державного кредиту. Порівняльно-правовий метод виявився дієвим при дослідженні законодавства інших країн. Історичний метод застосовувався при вивченні історичного розвитку інституту державного кредиту.

В процесі дослідження проблеми використання держаного кредиту в Україні було проаналізовано нормативно-правові акти, зокрема: Конституцію України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закон України «Про Рахункову палату», укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України. Важливе значення місця та ролі державного кредиту у фінансовій системі держави зумовило постійну увагу дослідників до різних проблем його функціонування. Теоретичним засадам функціонування та практиці використання державного кредиту присвятили свої наукові праці наступні українські вчені: В.Л. Андрущенко, В.Д. Базилевич, Т.П. Вахненко, В.П. Кудряшов, Г.В. Кучер, В.Д. Лагутін, О.І. Лютий, В.М. Опарін. Серед російських учених та практиків, які досліджували проблеми державного кредиту, необхідно відзначити Б.І. Альохіна, Ю.Я. Вавілова, Г.В. Попову, І.П. Хомініча.

Практичне значення роботи. Основні положення роботи можуть бути використані при підготовці підручників та навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, а також при викладанні курсу «Фінансове право України». Висновки дипломної роботи можуть бути використані у практиці організації роботи органів, що здійснюють державні запозичення. Окремі сформульовані у роботі положення мають дискусійний і постановчий характер. Вони можуть стати основою для подальших розробок.

Дослідження має наступну структуру: вступ, три розділи, висновки та список використаних джерел. У вступі визначено актуальність, мету, завдання роботи, встановлено об’єкт та предмет роботи, проаналізовано джерельну базу.

В першому розділі розглядаються питання щодо теоретичних основ державного кредиту. Другий розділ присвячений дослідження правової характеристики форм державного кредиту. У третьому розділі встановлюються правові основи механізму управління та обслуговування державного боргу України.

У висновках підсумовано результати роботи та надані практичні пропозиції щодо покращення правових засад державного кредиту.

Закрыть

Правовые основы государственного кредита

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.