Законы XII таблиц как памятник права римского общества периода ранней республики

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 84

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ. 3

Розділ. 1. Витоки  та історичне значення римського права. 6

1.1 Витоки римського права. 6

1.2. Історичне зачення римського права. 20

Розділ 2. Характеристика Законів ХІІ таблиць. 25

2.1. Історія виникнення пам’ятки. 25

2.2.Структура Законів ХІІ таблиць. 29

Розділ 3. Основоположні характеристики римського права за  Законами  XII таблиць. 31

3.1.  Право власності 31

3.2. Зобов’язальне  право. 37

3.3. Шлюбно-сімейне право. 46

3.4. Спадкове право. 51

3.5. Кримінальне право. 54

3.6. Суд і судовий процес. 56

Висновки. 62

Список використаних джерел та літератури. 65

Додатки. 70

Вступ

Актуальність теми дослідження

Вивчення й дослідження давньоримських Законів ХІІ таблиць й на сьогоднішній день не втратило своєї актуальності. Хоча закони ці на сьогодення можуть видатися примітивними й жорстокими але інодій у них можна знайти що-небудь цінне, що можна було б перейняти нам сьогодні.

Розвиток законодавства свідчить про рівень розвитку держави. Чим розвиненіша держава – тим досконаліші закони. Вивчаючи дану тему можна почерпнути для себе багато цікавого й нового з розвитку римського права найдавнішого періоду. Воно вирізнялося тим, що особлива увага тут була приділена врегулюванню відносин, пов’язаних з рухом майна і правом приватної власності, що розглядалося як повне панування власника над об’єктом права.

Важливим етапом розвитку римського права стала поява Законів ХІІ таблиць. Історична традиція відносить їх написання до 451- 450 рр. до н.е. На жаль первісний текст законів до нас не дійшов. Тому про їх зміст ми дізнаємося з різних праць пізніших римських авторів, в яких є посилання на дані закони. У результаті, хоч і неповно, але реконструйовано зміст Законів ХІІ таблиць. Дану пам’ятку не можна вважати кодексом, це збірник коротких звичаєвих норм із найголовніших питань життєдіяльності суспільства. Він врегульовував майнові, сімейні, кримінальні, судові відносини.

Закони XII таблиць заснували розвиток того, що стало узагальнено називатися римським загальногромадянським правом і складалося з двох основних форм - понтифікального тлумачення і наступного законодавства - jus civile.

Прийняття Законів ХІІ таблиць мало велике історичне значення. Їхвисоко цінували римляни упродовж усього періоду республіки. За свідченням Цицерона юнаки вчили Закони ХІІ таблиць напам’ятьяк вкрай необхідну річ. Історик Тіт Лівій називає їх „ джерелом усього публічного і приватного права ”, коментуванню їх положень присвяченні численні праці юристів.

Стан дослідження проблеми

Вивчення Законів ХІІ таблиць започаткували вже античні історики (Тіт Лівій, Діонісій Галікарнаський, Плутарх)та юристи (Гай, Юліан, Ульпіан, Павло, Модестіан, Цельс, Помпоній, Лебеон, Капітон, Мазурій, Сабін). Серед сучасних українських дослідників пам’ятки відзначимо Р.Ф. Гонгало, В.В. Васильченка, Л.В. Ємельянову, О.А. Підопригу, Є.О. Харитонова, О.А. Кірпічова, В.В. Соловйова, М.М. Страхова, О.О.Шевченка. Римські закони ХІІ таблиць аналізують у своїх творахросійські вчені Н.А. Крашенінікова, О.А. Жидков, С.П. Тіхонов, В.Н. Садіков, З.М. Черніловський та ін.

Джерельну основу дослідження складаютьтексти Законів ХІІ таблиць уміщені у хрестоматії з історії Стародавнього Риму 1964р.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період функціонування римської правової системи ранньої Римської республіки – V – ІІІ ст. до н.е.

Об’єкт дослідження: римське право періоду ранньої республіки.

Предмет дослідження: Закони ХІІ таблиць як пам’ятка права римського суспільства періоду ранньої республіки.

Мета роботи: дослідити Закони ХІІ таблиць як історичне джерело і пам’ятку права римського суспільства найдавнішого періоду.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

- проаналізувати процесзародження римського права;

- визначити історичне значення римського права;

- дати загальну характеристику Законів ХІІ таблиць, описати історію виникнення пам’ятки, визначити її структуру;

- проаналізувати соціально-економічний розвиток Римської республіки на основі Законів ХІІ таблиць;

- охарактеризувати майнові, соціальні та шлюбно-сімейні взаємовідносини у Римській державі на основі Законів ХІІ таблиць;

- розглянути закони не лише як юридичний документ, а й як історичне джерело здатне відтворити загальну картину розвитку Римської держави і показати деякі звичаї та традиції з життя цієї країни.

Дану проблему слід розглядати по окремих напрямах: дослідження Законів ХІІ таблиць та аналіз основоположних характеристикримського права за Законами ХІІ таблиць. Виходячи з вищесказаного, кожен напрям був розділений на відповідні розділи, що розкривають визначену частину проблеми. Для більш детального роз’яснення протягом усієї роботи будуть присутні посилання на визначенні статті Законів ХІІ таблиць.

Апробація дослідження

Виступ на звітній конференції студентсько-викладацького складу РДГУ. Тема доповіді «Давньоримські Закони ХІІ таблиць: передумови створення» (18.02.2010 р.)

Структура роботи зумовлена логікою дослідження, що випливає з її мети і основних завдань. Бакалаврська робота складається з вступу, трьох розділів, що поділяються на підрозділи, висновків, списку використаних джерел та літератури, що складаються з62позицій, додатків.

Закрыть

Законы XII таблиц как памятник права римского общества периода ранней республики

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.