Осложнения в процессе судебного рассмотрения дел

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 62

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ. 6

1. 1. Поняття та види ускладнення (зупинення провадження, закриття провадження, залишення заяви без розгляду) 6

1.2. Підстави зупинення провадження у справі 30

1.2.1. Обов’язкові підстави зупинення провадження у справі 30

1.2.2. Факультативні підстави зупинення провадження у справі 38

Розділ ІІ. Процесуальний порядок зупинення провадження у справі 45

2.1. Особливості зупинення провадження у справі на різних стадіях цивільного процесу  45

2.2. Наслідки зупинення провадження у справі 53

2.3. Відновлення провадження у справі 56

Висновки. 57

Список використаної літератури. 59

Вступ

У розбудові України як демократичної, правової держави визначальна роль належить судовій владі, на яку Конституцією та рядом законодавчих актів України покладено здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, кримінального, адміністративного та конституційного судочинства. Конституція України гарантує кожному право на судовий захист і на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Права і свободи людини й громадянина вважаються невідчужуваними й непорушними, а народ – носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні. Рішення суду, як найважливіший акт правосуддя покликане забезпечити захист гарантованих Конституцією України прав і свобод людини та здійснення проголошеного Основним Законом України принципу верховенства права. У зв'язку з цим суди повинні неухильно додержувати вимог про законність і обґрунтованість рішення у цивільній справі (ч. 1 ст. 213 ЦПК) України). Якщо ж говорити про своєчасність розгляду цивільних справ, то оціночною категорією буде являтись розумність строку розгляду таких справ. Суди повинні суворо дотримуватися визначеного строку складання повного рішення.

Останнє десятиріччя в Україні особливої актуальності набуло питання своєчасного та оперативного розгляду справи судом. На оперативність розгляду справи судом впливає ряд чинників. Ст. 1 ЦПК України чітко закріплює, що завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Одним із засобів, які суд використовує у своїй діяльності і тривалість яких має безпосередній вплив на загальний строк судового розгляду цивільної справи, є відкладення розгляду та оголошення перерви у судовому засіданні.

Ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод проголошує, що кожен має право на справедливий та і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним безстороннім судом. Питання, пов’язані із застосуванням відкладення розгляду чи оголошення перерви у судовому засіданні(зокрема, причини, що спонукали суд до цього, доцільність запровадження максимальних строків тощо) є актуальними на сьогодні і потребують наукового дослідження.

Отже, метою даної роботи являється комплексне та детальне вивчення вказаних форм ускладнень, які виникають в процесі судового розгляду справ, встановлення їх сутності, визначення відмінностей між ними, виявлення недоліків законодавчого регулювання та розроблення пропозицій, спрямованих на усунення цих недоліків, докладно дослідити всі підстави зупинення та закриття провадження у справі. Потрібно комплексно вивчити закріплені в законодавстві наслідки, які наступають після закриття або зупинення провадження у справі. Метою даної роботи також являється дослідження і порівняння зупинення провадження у справі на різних стадіях цивільного процесу.

Завдання даної роботи полягає у вивченню та встановленню всіх теоретичних питань та проблем, які стосуються ускладнень, які виникають під час розгляду справи в цивільному судочинстві. Розгляд даних питань потрібно чітко розділити на етапи і дослідити кожен. У ході виконання роботи потрібно обов’язково ознайомитися з усіма нормативно-правовими актами, які стосуються даного питання, та дослідити ті прогалини законодавства, які існують.

Об’єктом дослідження даної теми являються суспільні відносини, які виникають між учасниками цивільного судочинства в процесі розгляду справи, і які зумовлюють виникнення певних ускладнень у процесі судового розгляду цивільних справ.

В даній роботі була використано сукупність різних методів дослідження.

Інформаційна база роботи:

- Закони України, Постанови КМУ, Укази президента України, інші нормативно-правові акти;

- навчальні посібники та підручники;

- періодичні видання та статистичні матеріали;

- матеріали різних конференцій та Інтернет-ресурси.

Закрыть

Осложнения в процессе судебного рассмотрения дел

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.