Гувернерство в сучасних умовах: соціально-педагогічний аспект

Педагогічні пошуки створення ефективних умов гармонійного розвитку особистості актуалізують відновлення традиційних виховних систем минуло­го, однією з яких є гувернерство. Актуальності додає поширення гувернерської практики в сучасному світі, що відчутно впливає на моральне та інтелек­туальне формування націй, від чого значною мірою залежить майбутнє кож­ної держави. Нині відродження й удосконалення гувернерського напряму ос­вітньо-виховної діяльності набуває нової сутності та має попит як у процесі виховання дитини в родині, так і в закладах, що виховують дітей, позбавле­них батьківського піклування. Саме в контексті догляду за дітьми з обмеже­ними можливостями та сиротами здебільшого розглядається можливість діяльності соціальних педагогів як гувернерів. На наш погляд, таке розумін­ня соціально-педагогічного значення гувернерства дещо обмежене, що зу­мовлює розгляд, зокрема, соціального напряму в гувернерській діяльності.

Становлення та функціонування інституту домашніх вихователів в істо­ричній ретроспективі, переваги й недоліки розвитку гувернерства в сучасних умовах, підготовку гувернерів вивчають А. Бардінов, Л. Кобилянська, Н. Ковалевська, Є. Сарапулова, С. Теплюк, О. Шароватова та ін. Оскільки недо­статнім є дослідження соціально-виховного потенціалу гувернерства, це ак­туалізує пошук відповідного аспекту цього педагогічного явища.

Метою цієї публікації буде розкриття соціально-педагогічного аспекту гувернерської діяльності як у широкому розумінні, так і щодо діяльності со­ціального гувернера. Для виявлення соціально-педагогічного значення гувернерської діяльності в сучасних умовах, його перспектив необхідно вирі­шити такі завдання: визначитися з основними поняттями, змістом, сутністю гувернерства, визначити напрями його розвитку обґрунтувати соціально-пе­дагогічний аспект, зазначити специфіку роботи соціального гувернера.

Досить вичерпною в сучасній педагогічній літературі є характеристика історичних аспектів гувернерства, психолого-педагогічних засад навчальної та виховної роботи гувернера, що дозволяє скласти певне уявлення про функ­ціонування цього виду педагогічної діяльності. Так, наприклад, Є. Сарапуло­ва пропонує одинадцять етапів становлення гувернерської діяльності за оз­наками індивідуального підходу до особистості вихованця, виховних можли­востей та підготовленості до фахової діяльності людини, яка займається організацією умов для розвитку особистості, підтримання державою та організацією підготовки гувернерів як вихователів та вчителів [4].

Здавна вважалося, що гувернерство - це діяльність наставника освіти й виховання в домашніх умовах. Гувернер кваліфікувався з приводу того, якою саме діяльністю займався: іноді він тільки вчив підопічного, викладав для нього окремі дисципліни, але й були домашні вихователі, які мали вихо­вувати гармонійно розвинуту особистість у широкому розумінні цього понят­тя. Також у історичних джерелах можна знайти згадку про гувернерів, які ко­ординували освітню діяльність з вихованцем, залучали до співпраці інших фахівців водночас з власною виховною роботою.

Дійсно, гувернерство - нестандартне педагогічне явище, яке іноді має суттєві переваги перед колективною формою навчання та виховання, що полягають у індивідуальному підході до особистості вихованця, можливості творчого пошуку методик та технологій виховання, своєчасного коригування дій наставника залежно від ситуації виховання.

На думку Є. Сарапулової, гувернерство - це цілісна педагогічна систе­ма й окрема галузь педагогіки, що вивчає особливості індивідуалізованого формування в домашніх умовах освіченої, гармонійно розвиненої, комуніка­бельної особистості з активною життєвою позицією [4, с. 231]. Ми підтримує­мо таке трактування з акцентом на активній позиції особистості та розвитку комунікативних навичок у процесі виховання, оскільки в цих аспектах знахо­диться точка дотику гувернерства та соціального виховання.

Розвиток досліджуваного педагогічного явища на сучасному етапі харак­теризується певними тенденціями. По-перше, гувернерство займає проміжне положення між загальноосвітньою системою й виключно індивідуальним на­прямом освіти, оскільки сучасні діти здебільшого відвідують школу й гувер­нер виступає в ролі «додаткового помічника». У сучасних умовах дитині про­понується індивідуальне та колективне виховання. Лише виняткові обстави­ни примушують батьків залучати до суто домашньої освіти гувернерів-учителів, які в змозі надати певний стандарт освіти в обмежених умовах (діти з обмеженими можливостями або ті, які мають важкі хронічні захворювання).

По-друге, гувернер радше виконує роль вихователя та наставника, ніж учителя, хоча остання не виключається. На нашу думку саме функції органі­зації виховання та його координації є одними з провідних для сучасного гу­вернера, зокрема із соціально-педагогічних позицій. За поодинокими винят­ками, самостійно жодна людина, навіть дуже кваліфікована та педагогічно обдарована, не зможе залучити дитину до всієї сукупності видів діяльності, якими може оволодіти сучасна особистість, яка розвивається. Та цього навіть і не потрібно. Не завжди для того, щоб доторкнутися, наприклад, до музичної творчості, сучасному гувернеру треба самому володіти інструментом на при­стойному рівні. Для цього є фахівці. А врахувати таку можливість для дитини сучасний гувернер повинен. Це стосується й інших видів творчої чи спортив­ної діяльності. Звичайно, гувернер має бути різнобічно розвиненою особис­тістю, але для такого вихователя першочерговими є наявність педагогічно­го хисту та майстерності.

По-третє, діяльність гувернера в родині обмежена віком дитини (до­шкільний або молодший шкільний вік). З огляду на Базовий компонент до­шкільної освіти саме гувернер спроможний ефективно впливати на розвиток дітей цього віку, якщо вони не відвідують дошкільних закладів.

Сучасні публікації щодо гувернерства переважно стосуються дітей до­шкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади. Дійсно, гувернер - неза­мінний професійний вихователь для цього вікового періоду, однак матері­альне розшарування сучасних сімей зумовлює перевагу такої форми вихо­вання тільки для дуже заможних родин. На наш погляд, не виправданим є такий підхід, коли вік вихованця обмежений певним періодом, а також мате­ріальним становищем родини. Соціально-педагогічний підхід до гувернерської діяльності має нівелювати ці недоліки та запропонувати варіанти гармо­нійного вирішення суперечностей організації виховання, його фінансування та добору контингенту фахівців для роботи.

По-четверте, іноді функції гувернера збігаються з функціями інших фахівців. У працях сучасних учених простежуються погляди, що буквально ідентифікують гувернера з дефектологом або сімейним соціальним педаго­гом чи соціальним працівником. Наприклад, Л. Кобилянська в статті під на­звою «Сімейне гувернерство як один з напрямів професійної діяльності со­ціального педагога» зазначає, що «в діяльності сімейного соціального пе­дагога пріоритетними повинні стати індивідуальні форми роботи, реальна допомога сім'ї, що опинилася в кризовій ситуації» [2, с.103]. На її думку, «со­ціальний гувернер здатен і повинен надавати освітню, посередницьку та пси­хологічну допомогу» [2]. Ми згодні, що гувернер повинен знати, як працювати з дітьми з особливими потребами, тобто володіти азами дефектології та ко- рекційної педагогіки, а також обов’язково має активізувати виховний потен­ціал родини, але, на нашу думку соціально-педагогічний потенціал гувернер- ства реалізуватиметься через соціальне виховання як одну з провідних ка­тегорій цієї науки.

Нині актуальним виявляється повернення до теми гувернерства, але із словом «соціальне». Сучасність потребує появу нового фахівця - соціального гувернера, який і має реалізовувати індивідуальний підхід у со­ціальному вихованні та активізувати соціальний розвиток особистості в гувернерській діяльності. У стандарті базової підготовки соціальних педагогів рівня «бакалавр» з'явилася така дисципліна, як «Технології роботи соціаль­ного гувернера». На наш погляд, гувернер та соціальний гувернер — це не тотожні поняття, і треба визначитися зі специфікою відповідної діяльності.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 9

Бесплатная работа

Закрыть

Гувернерство в современных условиях – социально-педагогический аспект

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.