План

1. Історія виникнення ровивального навчання

2. Суть та зміст розвивального навчання

3. Методи організації розвивального навчання

Використана література

2. Суть та зміст розвивального навчання

Під розвивальним навчанням - новий активно-діяльнісний спосіб (тип) навчання, що йде на зміну пояснювально-ілюстративного способу.

Прогресивний розвиток особистості - процес фізичного і психічного зміни індивіда в часі, що передбачає вдосконалення, перехід у будь-яких його властивості та параметрах від меншого до більшого, від простого до складного, від нижчого до вищого.

Специфічними властивостями розвитку особистості є:

 • іманентність: розвиток є невід'ємна властивість особистості, закладене природою;
 • біогенного: психічний розвиток особистості багато в чому визначається спадковістю;
 • соціогенного: вплив соціального середовища;
 • психогенні: людина - саморегулююча і самоврядна система;
 • індивідуальність: особистість являє собою унікальне явище, яке відрізняється індивідуальним підбором якостей і власним варіантом розвитку;
 • стадійність: розвиток особистості підпорядковується загальному закону циклічності;
 • нелінійність: кожна особистість розвивається у своєму темпі, відчуваючи випадково розподілені в часі прискорення і протиріччя зростання;
 • фізичний вік визначає кількісні та якісні характеристики і можливості психічного розвитку.
 • Розвивальне навчання враховує і використовує закономірності розвитку, рівень і особливості індивіда. У розвиваючому навчанні педагогічний вплив випереджає, стимулює, спрямовує і прискорює розвиток спадкових даних учнів. При такій формі навчання учень - повноцінний суб'єкт діяльності на всіх її етапах. Кожен етап вносить специфічний внесок у розвиток особистості. У діяльності цілепокладання виховуються свобода, цілеспрямованість, гідність, честь, гордість, самостійність; при плануванні - ініціатива, творчість, організованість, самостійність, воля; при реалізації цілей - працьовитість, дисципліна, активність, майстерність; на етапі аналізу формуються відносини, відповідальність, критерії оцінки.

  У сучасній педагогіці всігрупи якостей особистості:

  ЗУН - знання, вміння, навички;

  СУД - способи розумових дій;

  СУМ - саморегулівні механізми особистості;

  СЕН - емоційно-моральна сфера;

  СДП - діяльнісної-практична середу - взаємопов'язані і являють складну динамічно розвивається цілісну структуру.

  Технологія розвивального навчання (РО) спрямована на цілісне гармонійний розвиток особистості, де проявляється вся сукупність її якостей:

  РВ = ЗУН + СУД + СУМ + СЕН + СДП.

  Розвивальне навчання орієнтоване на "зону найближчого розвитку", тобто на діяльність, яку навчають, може виконати за допомогою педагога.

  Розвивальне навчання проходить в зоні найближчого розвитку (за Л.С.Виготським). З усіх технологій розвивального навчання найбільший інтерес для експерименту викликають система Л.В. Занкова, технологія Д.Б. Ельконіна, В.В. Давидова, технологія саморозвитку навчання Г.К. Селевко і система розвивального навчання із спрямованістю на розвиток творчих якостей особистості Г.С. Альтшуллера.

  Технологія Д. Б. Ельконіна - В. В. Давидова побудована на "змістовних збагачення" Акцент цілей авторів зазначеної технології:

 • формувати теоретичне свідомість і мислення;
 • формуватимуть не стільки ЗУНи, способи розумової діяльності - суди;
 • відтворити у навчальній діяльності логіку наукового мислення.
 • Таким чином, знання по-різному засвоюються і по різному впливають на розвиток студентів залежно від способів керівництва навчальною діяльністю. Розвивальний вплив навчання найбільше визначається його процесуальною стороною, тобто тим, як саме воно організоване. Тому в перебудові організаційних форм – важливо, щоб високий навчальний результат досягався не за будь-яку ціну, а поєднувався з розвитком пізнавальних можливостей і потреб дитини, щоб виконавська діяльність підпорядковувалася творчій.


  3. Методи організації розвивального навчання

  Якщо мета і завдання навчального процесу у вищій школі - формування особистості фахівця у процесі засвоєння системи наукових знань, умінь і навичок, тобто єдність навчання, розвитку й виховання, то теоретичною основою організації навчального процесу повинна бути теорія розвивального навчання. Пригадаємо принципи цієї теорії:

 • нестримний творчий характер розвитку особистості (а не примноження знань, умінь і навичок);
 • опора на провідну діяльність (у студентів це навчально-професійна діяльність);
 • орієнтація на сенситивність віку (для студентства - сходження до вершин творчості);
 • ампліфікація розвитку (збагачення розвитку через створення умов для різних видів діяльності, але найголовніше - для провідної діяльності);
 • орієнтація на зону найближчого розвитку, на потенційні можливості та їхню реалізацію кожним студентом, зокрема, саме навчання має вести за собою розвиток студента («Учіння - праця, до того ж нелегка»);
 • єдність інтелекту та афекту, пристрасне ставлення до навчання і забезпечення його позитивними емоціями («Без серця що зрозумієш?» - Ш.О. Амонашвілі).
 • Мета розвивального навчання— дати цілісну картину світу на ґрунті науки, на основі розвитку спостережливості, мислення, творчості та практичних умінь студентів.

  Методи організації розвивального навчання спрямованіна активну самостійну пізнавальну діяльність (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування тощо). Результатом розвивального навчання є новоутворення віку. У студентські роки - це професійне зростання особистості і соціальна її зрілість, професійна самостійність і творче мислення, професійна спрямованість особистості та професійні здібності.

  Розвивальне навчання сприяє підвищенню якості вищої освіти, покращує інтелектуальну вихованість майбутнього фахівця, а саме:

 • у студентів розширюється світогляд;
 • формується психологічна настанова на пізнавальний пошук, пізнавальна активність проявляється за межами навчальної ситуації;
 • розвивається гнучкість і багатоваріантність знань про те, що пізнається;
 • формується готовність до сприйняття різноголосої інформації;
 • з'являється розуміння того, що було причиною, і які можливі наслідки;
 • розвивається здатність мислити в категоріях можливого (за цих умов може бути так, за інших - інакше).
 • Розвивальне навчання дає можливість забезпечувати три магістральні взаємопов'язані напрями нарощування знань студентів:

  1) концептуальний напрям - знання теорії;

  2) понятійний напрям — засвоєння понятійного апарату з кожної дисципліни, яка вивчається;

  3) фактологічний напрям - знання фактів, уміння їх аналізувати та інтерпретувати.

  Розвивальне навчання реалізується через різні психологічно-орієнтовані моделі навчання,елементи яких можна успішно використовувати у вищій школі. Охарактеризуємо основні з них.

  Характеристики работы

  Реферат

  Количество страниц: 14

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Суть развивающего обучения

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.