План

1. Суть і структура трудової діяльності людини.

2. Суть, види та психологічна структура трудових дій людини.

3. Підходи до формування трудових дій та інших елементів трудової діяльності в учнів.

1. Суть і структура трудової діяльності людини.

Діяльність – специфічна людська форма активного відношення до навколишнього світу, зміст якої складає свідому (доцільну) його зміну і перетворення. Серед багатьох різних типів і форм діяльності своє місце займають трудова і навчальна діяльність.

Праця, тобто трудова діяльність, є основним видом діяльності людини. В процесі праці навколишній світ перетворюється з метою задоволення загальних і особистих потреб. Вирішальною ознакою праці, яка докорінно відрізняє її від простого присвоєння продуктів природи, є те, що вона пов’язана з виготовленням і застосуванням знарядь. Праця являє собою складне суспільне явище, особливості якого залежать від характеру знарядь праці, а також від соціально-економічних умов, і перш за все від системи відношень, які складаються в процесі діяльності. Трудова діяльність – провідна, головна діяльність людини.

Діяльність людини відрізняється активністю, тобто здатністю впливати на навколишнє середовище. Джерелом цієї активності є, по-перше, потреби, які необхідно задовольнити, по-друге, впливи зовнішнього світу, на які треба реагувати.Таким чином трудовою діяльністю називається сукупність трудових дій робітника (фізичних і розумових), за допомогою яких він діє на предмет праці та керує обладнанням.

Навчання як діяльність має місце там, де дії людини підпорядковані свідомій меті щодо засвоєння певних знань, навичок, вмінь, форм поведінки і видів діяльності. Навчання є специфічною людською діяльністю і можливе лише на тій сходинці розвитку, коли людина оволодіває здатністю регулювати свої дії усвідомленою метою.

Кожна конкретна діяльність має свою індивідуальну структуру, яка уточнює загальну структуру, що притаманна будь-якій діяльності. До останньої відносяться: загальна мета діяльності, її мотиви (як спонукання), окремі дії і в тому числі навички (як способи досягнення загальної мети) та психічні акти, які входять до їх складу, і результати діяльності. На основі потреб у людини виникають мотиви діяльності, тобто спонукання до неї, які пов’язані із задоволенням певних потреб. Таким чином, мотив – причина, яка спонукає до діяльності, а мета – це те, до чого прагне людина, виконуючи певну роботу. В процесі діяльності перед людиною як правило стоїть не одна мета, а ціла система підпорядкованих одна одній цілей. В цій системі одні з цілей є близькими, інші – більш віддаленими. Так само і мотиви діяльності бувають близькими або далекими.

Структура циклу трудової діяльності дозволяє встановити склад і послідовність формування умінь від підготовки виробництва до реалізації продукції. Будь-яка трудова функція реалізується за допомогою трудового процесу циклічного характеру, в якому людина праці в точній послідовності виконує трудові дії: 1) постановку і прийняття мети; 2) ідеальне конструювання (проектування); 3) реальне конструювання, технологічні розрахунки і підготовку процесу; 4) безпосереднє технологічне виконання; 5) опосередковану діяльність (управління, контроль, регулювання, випробування); 6) збір та аналіз інформації (котрі забезпечують зворотній зв’язок, тобто відтворення та розвиток процесу).

Діяльність складається з багатьох послідовно втілених її елементів, які тісно пов’язані та взаємообумовлені. Від раціональності поєднання та взаємозв’язків елементів залежать складність, успішність та продуктивність діяльності. Елементами діяльності є не лише вже названі цілі, мотиви та дії, але й навички, психічні акти, операції, прийоми, рухи та вчинки.

Деякі із дій виконуються одноразово або формуються відразу, без вправи, лише на основі розуміння завдання. Інші формуються тільки в процесі вправ, стаючи навичками. В процесі вправ і систематичних практичних робіт у результаті об’єднання окремих психічних актів змінюється структура дій учнів, вони стають „згорнутими”, економнішими, гнучкішими, точнішими і швидшими.

Психічний акт – елемент психічної діяльності та дій людини, який виділяється з неї за ознакою відносної однорідності її психологічної структури: акт зорового сприйняття, переключення уваги, суджень, вольовий акт, руховий та ін. Психічний акт може бути дією – наприклад, акт мислення як розумова дія. Але, не маючи своєї самостійної мети, він може бути лише частиною структури дії.

Трудову діюна виробництві інколи називають прийомом, а інколи – операцією, які є складовими трудового процесу. Під трудовим процесом розуміють сукупність послідовних дій робітника, які пов’язані з виконанням певного визначеного виду закінчених робіт, типових для певної професії. Наприклад, для токаря закінчена робота – обробка деталі, для слюсаря – налагодження верстата.

Термін „операція” використовується в різних галузях діяльності і має різне значення (військова, технологічна, трудова, хірургічна тощо), що уточнює це загальне поняття як дію, а найчастіше – як ряд дій, спрямованих на вирішення визначеного завдання, досягнення визначеної мети. Трудовою операцією називають частину трудового процесу, яка характеризується використанням однотипних інструментів, пристроїв, способів праці. У психології праці використовується поняття технологічної операції як елементу технологічного процесу, який здійснюється на одному робочому місці над однією деталлю або сукупністю декількох заготовок чи напівфабрикатів, які виготовляються одночасно, до переходу до наступної деталі. У цьому розумінні зміст операції може різко змінюватися в залежності від зміни технологічного процесу.

Психологічна операція – це спосіб, яким виконується дія у визначених умовах, найсуттєвіші психічні акти, які входять до структури цієї дії, та забезпечують досягнення мети в цих умовах.

Останнім часом широкого розповсюдження отримало поняття оператор, під якими розуміється людина як ланка системи „людина − машина” (Б.Ф. Ломов, М.А. Котик та ін.). Але необхідно пам’ятати умовність цього поняття. Так, педагог стає оператором, тільки коли користується навчаючими машинами або хоча б епідіаскопом, а оператор промисловості, який вивчає теорію нового хімічного процесу, перестає ним бути.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Психологические основы трудовой деятельности человека

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.