План

1. Класифікація методів та їх взаємозв’язок.

2. Організаційні методи: порівняльний, лонгітюдний, комплексний.

3. Методи збору емпіричних даних (емпіричні методи). 

4. Методи обробки емпіричних даних: якісний і кількісний аналіз інформації.

5. Інтерпретаційні методи: системно-структурний та функціонально-структурний аналізи.

1. Класифікація методів та їх взаємозв’язок.

Для здійснення дослідження трудової діяльності, яке містить не лише вивчення різноманітних характеристик суб’єкта і об’єкта праці, а й виявлення безлічі різноспрямованих („горизонтальних” і „вертикальних”) взаємозв’язків, які актуалізовані в трудовій діяльності, потрібен комплекс методів (організаційних, інформаційних, аналітичних та інтерпретаційних). В якості такого комплексу може бути використана систематизація методів наукового дослідження, яку запропонував Б. Г. Ананьєв. Вона містить чотири групи методів: організаційні, методи збирання та обробки емпіричних даних, інтерпретаційні методи, які забезпечують увесь цикл психологічного дослідження (див. мал. 1.5.1.).

Використання наведених у схемі методів залежить від особливостей об’єкта і цілей дослідження, від умов, в яких воно може бути проведене і від ступеня володіння психологом вказаними засобами. В зв’язку з цим коротко розглянемо характеристику цілей і прийомів використання вказаних методів.


2. Організаційні методи: порівняльний, лонгітюдний, комплексний.

До цієї групи належать порівняльний, лонгітюдний і комплексний методи. Вони забезпечують вибір форми побудови дослідження трудової діяльності людини з метою вирішення практичних завдань, а також передбачають обсяг матеріалу, який вивчається, тривалість і періодичність збирання інформації та способи аналізу даних, вибір методик і ступінь багатогранності визначених явищ, які вивчаються. Так, Б. Г. Ананьєв характеризує порівняльний метод „як загальний в організації дослідження, котрий спрямовує хід та регулює взаємодію всіх методик …” Наприклад, вивчення трудової діяльності людини з метою виявлення еволюційних та інволюційних характеристик динаміки психічного процесу, який актуалізується під час роботи. Також ілюстрацією використання порівняльного методу може бути й метод „вікових зрізів”, який використовується при вивченні проблеми формування професіонала на конкретних видах праці в різних вікових групах.

До другого методу цієї групи відноситься лонгітюдний метод − спосіб організації багаторічного дослідницького циклу. Він, наприклад, дозволяє спланувати програму дослідження розвитку суб’єкта конкретної праці з метою прогностичного вирішення кадрових питань.

Комплексний метод забезпечує планування міждисциплінарного дослідження, яке визначається спільністю об’єкта, що вивчається, і розподіленням функцій між окремими дисциплінами. Так, при вивченні функційного стану людини в трудовій діяльності збирається інформація як із психології, медицини, фізіології, так і з соціально-технічних та соціально-економічних галузей знань.

Можливе й використання всієї групи організаційних методів або їх різноманітного поєднання при плануванні дослідження людини в трудовій діяльності, наприклад, ергономічного.


3. Методи збору емпіричних даних (емпіричні методи).

Ця група методів призначена для збирання інформації як про конкретний трудовий процес, правила його виконання та умови його організації, так і про суб’єкт праці й особливості його взаємодії з об’єктом праці в процесі реальної чи змодельованої діяльності. До цієї групи методів належать: вивчення документації, спостереження, опитування, аналіз продуктів діяльності, трудовий, біографічний, експеримент. Розглянемо ці методи.

Метод вивчення документації використовується для збирання об’єктивної інформації про процес праці, про аварії, брак, про склад працюючих, їх професійну підготовку й стан здоров’я тощо. Ця інформація вилучається з наступної документації:

технологічної (технологічні карти) − відомості про виготовлення виробу: технологічні операції, послідовність і способи їх виконання, вимоги до якості виконання операцій та до якості готового виробу;

технічної („специфікації”, розрахункові записки, креслення, карти та ін.): розрахункові параметри, знання яких необхідне для визначення специфічного психофізіологічного навантаження на сенсорні та моторні аналізатори, на емоційно-вольову сферу й для визначення вимог, які висуваються до процесів сприймання, уваги, мислення, пам’яті та сенсомоторних процесів;

з обладнання (знаряддя праці) – з’ясовується призначення різних технічних пристроїв (індикаторів, органів керування, механічних і „ручних” інструментів та ін.), з якими взаємодіє людина в процесі діяльності, встановлюється послідовність і циклічність роботи з ними;

по кадрах: збираються відомості про вік, стаж роботи загальний і за певною спеціальністю, професійну підготовку і кваліфікацію працівників, здоров’я, плинність кадрів та її причини та ін.;

по аваріях та браку: відомості про причини аварій і браку, частоту їх виникнення, а також осіб, які частіше їх припускаються;

з планування завдання, продуктивності праці й оплаті праці: формальні відомості про планування роботи адміністрацією протягом дня, тижня, місяця й року та її фактичну реалізацію; відомості про щоденну та місячну продуктивність праці, форми морального заохочення, оплату праці;

медичні: відомості про частоту, з якою працівник звертається до медпункту протягом дня, тижня, місяця, причини звернень і склад тих, хто звертається; діагнози захворювань і частота захворювань працівників; травми, їх причини, частота виникнення, працівники, які піддаються травмам і т.д.

З перерахованої документації вивчається тільки та, яка необхідна для вирішення поставленого завдання. Так, наприклад, якщо документація технічна, технологічна, з обладнання, складу працюючих, аваріях та браку необхідна у всіх випадках, то медична документація вивчається лише при вирішенні завдань профвтомлюваності, профтравматизму, профорієнтації й консультації.

Метод спостереження − метод вивчення трудової поведінки працівника (учня) й організації його діяльності, який дозволяє виявити характер протікання професійної (пізнавально-трудової) діяльності. В результаті спостереження трудовий процес розбивається на окремі операції для здійснення поопераційного аналізу діяльності, який є фундаментом для психологічного „розшифрування” операцій.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Методы исследования трудовой деятельности человека

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.