ПЛАН

1. Проблема відставання учнів у навчанні

2. Подолання неуспішності школярів

3. Здійснення профілактики низької успішності на різних етапах уроку

Список використаної літератури

Проблема відставання учнів у навчанні

Загалом приблизно 12,5% учнів мають труднощі у навчанні.

На означення цього явища вживають поняття “неуспішність” і “відставання”.

Неуспішність — невідповідність підготовки учнів вимогам змісту освіти, що фіксується через значний проміжок часу навчання (вивчення розділу, наприкінці чверті, півріччя).

Відставання — невиконання учнями вимог або однієї з них, наявне на одному з проміжних етапів навчального процесу.

Неуспішність і відставання взаємозв'язані. В неуспішності синтезовані окремі відставання, вона є результатом процесу відставання. Загалом неуспішність може виявлятися у загальному і глибокому відставанні з багатьох предметів і тривалий час, частковому або стійкому відставанні з кількох складних предметів чи епізодичному відставанні з одного або кількох предметів.

Відставання учня у навчанні визначають на підставі його невміння усвідомити суть, трудність завдання, намітити план його вирішення, пасивності й неуважності на уроці, коли відбувається пошук рішення, байдужості до результатів своєї навчальної діяльності, нездатності адекватно оцінити свою роботу, відсутності самоконтролю у навчанні. Часто такий учень не може пояснити мету виконуваного ним завдання, хаотично, не дотримуючись правил, діє під час його виконання, не знає, як перевірити одержаний результат, не може відтворити визначення понять; не розуміє тексту.

Причини відставання у навчанні зводять до таких груп:

— біопсихічні(спадкові особливості, задатки, здібності, особливості характеру);

— недоліки фізичного maпсихічного розвитку(слабке здоров'я, нерозвинута пам'ять і мислення, нерозвинуті навички навчальної праці);

— недостатній рівень вихованості(немає інтересу до навчання, почуття обов'язку, слабка сила волі, недисциплінованість);

— недоліки в діяльності школи(відсутність у класі атмосфери поваги до знань, недоліки в методиці викладання, недостатня організація індивідуальної і самостійної роботи учнів, байдужість і слабка підготовка вчителя);

— негативний вплив сім'ї(погані матеріальні умови життя сім'ї, негативне ставлення батьків до школи і навчальної діяльності дітей, відрив дітей від навчальної праці та ін.).

Свідченням неуспішності учня у навчанні є:

а) нездатність пояснити, в чому полягає складність, завдання, намітити план самостійного його розв'язання, вказати, що нового отримано в результаті його розв'язання;

б) відсутність його запитань щодо суті виучуваного, спроб знайти правильну відповідь, ігнорування додаткової до підручника літератури;

в) пасивність і відволікання в ті моменти уроку, коли триває пошук, потрібні напруження думки, подолання труднощів;

г) не реагування емоційно (міміка, жести) на успіхи і невдачі, нездатність оцінити свою роботу, відсутність самоконтролю;

ґ) нездатність пояснити мету виконуваної роботи, сказати, на яке правило вона задана, невиконання вказівок правила, пропуск дій, плутання їх порядку, неспроможність перевірити отриманий результат і хід роботи;

д) неспроможність відтворити визначення понять, формул, доведень, викласти систему понять, відійти від готового тексту;

е) нерозуміння тексту, побудованого на вивченій системі понять.

Серед загальних причин неуспішності навчання виділяють: уніфікованість системи навчання, однаковий для всіх зміст освіти, що не задовольняє потреби дітей; стереотипність у методах і формах навчання, вербалізм, недооцінка емоцій у навчанні; невміння визначити мету навчання, налагодити ефективний контроль за його результатами; зневажливе ставлення до розвитку учнів, практицизм, орієнтація на зубрячку. Загалом ці причини можна охарактеризувати як дидактичну, психологічну, методичну некомпетентність.

Головними методами роботи вчителя, спрямованими на виявлення відставання, є спостереження, зворотній зв'язок у процесі навчання, спілкування з учнями під час навчальної діяльності та поза уроками. Велике значення має залучення слабких учнів до діяльності: фізичної праці, танців, ритміки, фізкультури. Але найважливішою залишається робота учителя на уроці.

Готуючись до уроку учитель повинен ретельно продумувати і фіксувати у конспекті основні ідеї, напрямки, форми, методичні прийоми, які ґрунтуються на повазі до особистості, вірі в її можливості. Таке ставлення до учня вимагає від учителя високих моральних якостей, справедливості, фахових знань та, звичайно ж, педагогічної компетентності. Адже нерідко причиною низької успішності школярів є незастосування учителем здоров’язберігаючих, особистісно зорієнтованих, інноваційних, інтерактивних технологій навчання.

Інколи сам учитель, як педагог та особистість, неефективний стиль його діяльності, низький рівень компетентності та недостатня взаємодія з учнями може бути джерелом проблем

Ознаки відставання у навчанні та рекомендації щодо його подолання

Проблеми учня Рекомендації щодо їх подолання
Має труднощі у відтворенні теоретичних положень, визначенні частин висловлювання тощо Читати, переказувати маленькими уривками
Не може пояснити орфограму, схему, не може відтворити правило, формулу, закон, твердження. Багаторазово повторювати, тренувати пам'ять, фіксувати основні положення у «пам’ятці» протягом уроку
Не вміє використовувати правила, формули, закони, опорні схеми Учити користуватися алготирмом, виконувати окремі вправи за зразком
Має труднощі у побудові цілісної розповіді Навчати працювати за планом, аналізувати, давати пояснення. Ставити питання про основний зміст прочитаного, висловлювати своє ставлення до подій, вчинків, явищ, аргументувати враження від літературного твору.
Не цікавиться додатковою літературою Рекомендувати додаткову літературу на уроці незалежно від програмних завдань
Відволікається в той час, коли потрібно зосередитися Активізувати увагу всіх учнів на уроці, не допускати зниження рівня дисципліни, використовувати різні методи і форми викладання
Байдужий до своїх успіхів чи невдач, неохайно виконує роботу, за яку не ставлять оцінок Заохочувати найменші зусилля та успіхи, не залишати без уваги домашні завдання та роботу на уроці, обов’язково перевіряти всі роботи слабких учнів

Необхідно чітко визначити типові труднощі у навчанні молодших школярів.

Ліквідувати відставання допоможе оптимальна система заходів з надання допомоги учням з початковим рівнем навчальних досягнень:

- Допомога в плануванні навчальної діяльності (планування повторення та виконання мінімуму вправ для ліквідації прогалин, алгоритмізація навчальної діяльності з аналізу та усунення типових помилок);

- додаткове інструктування в ході навчальної діяльності;

- стимулювання навчальної діяльності (заохочення, створення ситуації успіху, спонукання до активної праці);

- контроль за навчальною діяльністю (частіше опитування учня, перевірка його домашніх завдань, активізація самоконтролю в начальній діяльності тощо);

- різні форми взаємодопомоги;

- додаткові заняття учителя з учнем.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Проблема отставания учащихся в обучении

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.