Цілі уроку: повторити й закріпити склад крові, будову еритроци­тів та їхні функції; познайомити учнів з будовою кров'яних плас­тинок (тромбоцитів) та особли­востями процесу зсідання кро­ві; розкрити життєво важливий зміст формених елементів крові.

Основні поняття: тромбоцити, про­тромбін, тромбін, фібриноген, фібрин, гемофілія, гепарин, тромб, тромбоз.

Обладнання: настінні таблиці «Кров», «Схема утворення згустку», та­блиці для перевірочної роботи, зразки відстояної крові, мікро-препарати мазків крові, мікро­скопи, кодоскоп.

Тип уроку: вивчення нового матеріа­лу у формі гри-подорожі.

Міжпредметні зв'язки: історія і ма­тематика.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Активізація опорних знань учнів

Фронтальне опитування

Кров за всіх часів була оточена ореолом святості. Вона була об'єктом багатьох ритуалів і повір'їв.

У Біблії говориться: «Душею будь-яко­го тіла є кров його». Дійсно, кожно­му зрозуміло, що разом із кров'ю лю­дину залишає життя. Тому люди були і впевнені в її магічних властивостях, І виконуючи релігійні таїнства: скріп­лення священних клятв, жерці зму­шували своїх дерев'яних ідолів «пла­кати кров'ю», давні греки приносили кров у жертву своїм богам. Відомий Гіппократ вважав «добру» кров осно­вою міцного здоров'я та добрих рис характеру.

Дійсно, кров — найдивніша тканина нашого організму. Рухливість крові є найважливішою умовою життя ор­ганізму. Як не можна уявити державу без транспортних ліній зв'язку, так не можна усвідомити існування людини без руху крові судинами. З розвитком науки людський розум усе глибше проникає в таємницю крові.

Ми не вчені, але в нас є можливість вивчити ці таємниці.

Тому ми й вирушимо сьогодні у світ таємниць, загадок і надзвичайних явищ. У цьому нам допоможе біоло­гічний годинник, що починає свій відлік з пункту про склад крові та її функції.

Перший пункт призначення «Склад крові»

Кожна група вибирає собі завдання; після короткого обговорення один член групи відповідає.

Перше завдання. Заповніть схему «Склад крові».

Друге завдання. Покажіть на схемі формені елементи крові.

Третє завдання. Якщо дати крові відстоятися, то вона розшарується. Укажіть, що являють собою її шари. В якому шарі слід шукати формені елементи крові?

Четверте завдання. Які функції ви­конує кров?

Із завданням ми впоралися, тому одер­жуємо дозвіл рухатися далі.

Другий пункт призначення «Будова еритроцитів, їхні властивості. Функції»

Перше завдання. Чому еритроцити називаються червоними кров'яни­ми клітинами?

Друге завдання. Які особливості має будова еритроцитів?

Третє завдання. Яку функцію вико­нують еритроцити?

Четверте завдання. Де утворюються еритроцити?

Другий пункт не викликав у вас особ­ливих труднощів, і з гарними резуль- ; татами ми наближаємося до третього пункту призначення.

ІІІ. Повідомлення теми й завдань уроку

Тромбоцити. Зсідання крові

Нам відомо, що тромбоцити — це клі­тини крові. Але які особливості має їхня будова? Який зв'язок вони ма­ють із процесом зсідання крові?

На ці та інші питання нам потріб­но буде дати відповіді сьогодні на уроці.

Робота в зошитах

Відкрийте зошити, запишіть дату й тему уроку — «Будова тромбоцитів. Зсі­дання крові».

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Розповідь учителя про тромбоцити

Тромбоцити, або кров'яні пластин­ки, являють собою фрагменти клі­тин, що мають неправильну форму, оточені мембраною і зазвичай по­збавлені ядра. (Показ на таблиці)

Вони утворюються з великих клітин кісткового мозку, що називаються мегакаріоцитами.

Робота з підручниками

Відкрийте підручники на с. 90, розгля­немо рис. 42. Знайдіть місця утворен­ня тромбоцитів. Діаметр тромбоцитів утроє менший за діаметр еритроци­тів. У 1 мл крові міститься близько 250 тис. тромбоцитів. Тривалість жит­тя тромбоцитів — 8-11 діб. Тромбо­цити відіграють важливу роль в іні­ціації зсідання крові.

2.Вивчення будови тромбоцитів на мікропрепаратах

Розглянемо будову кров'яних плас­тинок на мікропрепаратах.

Мікроскопи перебувають в напівробочому стані. Вам залишається лише роздивитися препарат, за необхіднос­ті поправивши дзеркальце.

3.Робота в зошитах

Заповніть таблицю «Формені еле­менти крові».

Задача. Знаючи, що віл крові в се­редньому міститься 250 млн тромбо­цитів, а в дорослої людини — близь­ко 5 лкрові, обчисліть, яку кількість тромбоцитів має доросла людина? ( 1трлн 250млн тромбоцитів)

Чи ви можете собі уявити? Якщо раху­вати тромбоцити людини зі швидкістю 100 штук на хвилину, то для того, щоб перерахувати їх усі, знадобить­ся близько 30 тисяч років.

4. Вивчення процесу зсідання крові

Переходимо до другого питання на­шої теми — «Зсідання крові».

1) Розповідь учителя

Кожен ссавець (у тому числі й лю­дина) має складну систему захисних пристосувань, що дозволяє йому від­бивати атаки хвороботворних аген­тів, видаляти з організму чужорідні матеріали.

Існує три основні меха­нізми захисту:

а) зсідання крові;

б) фагоцитоз;

в) імунна відповідь на інфекцію.

Сьогодні ми розглянемо перший ме­ханізм — зсідання крові.

Уразі ушкодження тканини з неї ви­тікає кров, що незабаром зсідається, утворюючи кров'яний згусток. Остан­ній перешкоджає подальшій утраті крові й проникненню в організм хво­роботворних мікробів. Очевидно, що цей процес має велике значення для виживання людини. Не менш важ­ливо й те, що в неушкоджених суди­нах кров не зсідається. Надзвичайна складність багатостадійного проце­су зсідання служить одночасно для того, щоб цей процес не відбувався Тоді, коли в ньому немає потреби. Для його здійснення потрібні щонаймен­ше 12 різних факторів, які діють узго­джено. Ми розглянемо тільки най­важливіші з цих факторів.

Клітини Місце утворення Кількість в 1 мл крові Функція Будова (малюнок)
Тромбоцити

2) Розповідь і показ по таблиці

Кров, що витікає з рани назовні, сти­кається з повітрям і змішується з речо­винами, які виділяються з ушкоджених клітин і зруйнованих тромбоцитів.

Тромбопластин, що вивільняється з ушкоджених тканин разом з фак­торами зсідання VIIі X(ферменти плазми) та ионами Са2+, каталізує пе­ретворення неактивного білка плазми протромбіну на тромбін. Тромбін — це фермент, що розщеплює велику молекулу розчинного білка плазми фібриногену на більш дрібні одини­ці — мономери, які потім полімеризуються та утворюють сітку, що скла­дається з довгих переплутаних ниток фібрину — нерозчинного білка.

У сітці, утвореній волокнами фібри­ну, затримуються формені елемен­ти крові.

(Проекція на кодоскопірисунка «Еритро­цит, захоплений нитками фібрину»)

У результаті утворюється кров'яний згусток, що перешкоджає подаль­шій утраті крові та створює механіч­ний бар'єр для проникнення пато­генних агентів.

За такої складності процесу загалом відсутність або низька концентра­ція кожного з незамінних факторів зсідання крові могли б спричинити надмірно сильну кровотечу. Такий „стан відомий за назвою гемофілія. Це спадкова хвороба. Історичним при­кладом успадкування гемофілії є ро­довід, англійської королеви Вікторії. Більшість її нащадків загинули в ре­зультаті нещасних випадків.

У неушкоджених кровоносних суди­нах кров не зсідається, оскільки вну­трішня поверхня судин дуже гладка й не спричиняє руйнування тром­боцитів чи клітин крові. До того ж, у крові містяться активні речовини, що перешкоджають зсіданню. Однією з таких речовин є гепарин. Він міс­титься в плазмі в незначній кількос­ті, виділяється гладкими клітинами, що знаходяться в сполучній тканині й печінці й використовується також у медичній практиці.

Якщо згусток утворюється всередині кровоносної судини, він називається тромбом, і його утворення веде до го­строго порушення кровообігу — тром­бозу. Особливо небезпечний тромбоз вінцевої артерії серця, що може при­звести до раптової смерті.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Гра «Брейн-ринг»

Час у нас обмежений. Мандрівка наша наближається до завершення. Однак перед вами ще одна нерозкрита та­ємниця крові. Ви повинні одержати допуск для її розкриття. Зараз ми по­граємо в гру «Брейн-ринг».

Усі знають умови цієї гри. Усі коман­ди одночасно одержують питання. Ко­манда, яка швидше підготує відповідь, піднімає прапорець відповідного ко­льору. Після цього одному члену цієї команди надається право відповісти.

1.Що відбувається з тромбоцитами в разі ушкодження судини?

2.Які речовини виділяються під час їх руйнування?

3.Які речовини повинна містити плазма крові, щоб розчинний бі­лок фібриноген перетворився на нерозчинний фібрин?

4.Як утворюється кров'яний згус­ток, що закриває рану,— струп?

5.Яку речовину слід додати в кров, щоб вона не зсідалася?

Команда ... виявилася найшвидшою, найактивнішою та найуважнішою. Молодці, діти! Допуск отримано. За­вісу цієї таємниці ви відкриєте на­ступного уроку.

VІ. Підбиття підсумків уроку

Згадайте:

1) 3 якими клітинами крові ми по­знайомилися сьогодні на уроці?

2) Яку функцію вони виконують?

VII.Оцінювання результатів роботи

VШ. Домашнє завдання

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 6

Бесплатная работа

Закрыть

Урок. Тромбоциты. Свертывания крови. 8 класс

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.