Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ШКОЛІ 5

1.1 Роль і місце граматики у навчанні іноземної мови. 5

1.2. Технологія формування граматичних навичок учнів. 7

1.3. Пояснення і засвоєння граматичного матеріалу. 10

1.4. Комплекс вправ для формування та вдосконалення граматичних навичок  16

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК   22

2.1. Формування граматичних мовленнєвих навиків продуктивного мовлення  22

2.2. Методика формування граматичних навичок читання. 25

2.3. Формування граматичних навичок аудіювання. 31

ВИСНОВКИ.. 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 35

ВСТУП

Серед інших предметів іноземна мова займає особливе місце - без знання її тепер не може обійтись жодний фахівець будь-якої галузі. Адже іноземна мова служить містком між культурами різних народів і робить можливим обмін духовними цінностями. Більш того, без іноземної мови неможливі економічні, політичні і культурні відносини між країнами, збереження загальнолюдських цінностей.

Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Зростаючі потреби в спілкуванні та співпраці між країнами та людьми з різними мовами та культурними традиціями, нова освітня система в Україні вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов.

Вивчення іноземних мов включає декілька аспектів. Одним з таких аспектів є граматика. У навчанні іншомовному говорінню граматика посідає важливе місце, це є у своєму роді каркас, на якому базується лексика. Вивчення граматики та правильне оформлення висловлювання, а також розпізнавання граматичних форм у мові та письмі відбувається завдяки формуванню граматичних навичок.

Засвоєння граматики викликає багато труднощів, які ускладнюються граматичними термінами і правилами та нескінченним рядом винятків. Результати нашого аналізу виявили необхідність у навчальних вправах, які направлені на комунікацію. Часто викладання граматики обмежується сухими таблицями, заучуванням конструкцій, однотипними вправами. Велика кількість термінів ускладнює навчання. Не завжди чергуються форми роботи, що викликає пасивну діяльність учнів та студентів.

Проблему навчання граматики англійської мови на середньому етапі загальноосвітньої школи досліджували такі вчені, як Адамовська Л. М., Барташнікова І. А., Барташніков О. О., Волосова Т., Геккер М., Зайковська С. А., Зелена І. Я., Рогов В., та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.

Об’єктом даного дослідження є навчальний процес з англійської мови учнів середньої школи.

Предметом роботи є методи навчання граматики англійської мови на середньому етапі загальноосвітньої школи.

Мета дослідження полягає в характеристиці особливостей навчання граматики англійської мови на середньому етапі.

Для досягнення мети потрібно вирішити наступні завдання:

- Охарактеризувати навчання граматики англійської мови в школі.

- Проаналізувати особливості навчання морфології на середньому етапі.

- Визначити фактори, що впливають на засвоєння учнями граматики.

- Скласти системи вправ для навчання граматики англійської мови на середньому етапі.

Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури; спостереження; метод порівняльного аналізу; статистичний.

У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Формирование грамматических навыков при изучении иностранного языка

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.