Содержание образования учащихся с интеллектуальными нарушениями в контексте Новой украинской школы

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОСВІТА УЧНІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 5

1.1. Сучасні підходи до навчання учнів з інтелектуальними порушеннями в умовах реформування освіти 5

1.2. Особливості розвитку дітей з порушеннями інтелекту 10

1.3. Дидактичні принципи роботи з учнями, які мають порушення інтелектуального розвитку 16

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 20

2.1. Корекційно-розвивальна спрямованість змісту освіти учнів з інтелектуальними порушеннями 20

2.2. Основні напрями роботи з учнями з порушеннями інтелектуального розвитку та створення сприятливих умов для їх навчання 25

2.3. Реалізація індивідуального та диференційованого підходу в роботі з дітьми, які мають порушення інтелектуального розвитку 30

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проведення демократичних змін в Україні передбачає не лише принципове оновлення змісту освіти, розширення форм її здобуття, а й реалізацію компетентнісного підходу до навчання, орієнтацію на особистісні можливості та інтереси учнів, спрямованість на новий освітній результат – формування предметних та ключових компетентностей школярів. умінь практично застосовувати знання, а не механічно засвоювати їх суму.

Інтелектуальні порушення — досить складна особли­вість перебігу розвитку дитини.Відомо, що інтелектуальні порушення — це системне порушення пізнавальної діяль­ності, що має зворотний — затримка психічного розвитку (ЗПР) — та незворотний характер.

Для успішної роботи з дітьми, які мають інтелектуальні порушення, лише сприймати і поважати їх замало. Передусім треба вміти їм допомогти. Серед різноманітних факторів, які позитивно впливають на особистісний розвиток дитини з вадами інтелекту, є врахування її клініко-психолого-педагогічних особливостей у навчально-виховному процесі. Тому на зміну застарілої моделі спеціальної освіти з надмірністю знань, їх безсистемністю, недостатнім зв’язком із дійсністю та практичним досвідом прийшла нова компетентнісно-орієнтована освіта, яка сприяє набуттю учнями життєво важливих (ключових) компетентностей.

Окреслені освітні зміни щодо запровадження компетентнісного підходу відображено в Законі «Про освіту», Концепції Нової української школи, Державному стандарті початкової освіти, Типових освітніх програмах.

Компетентнісний підхід – це не лише один з тих чинників, що сприяють модернізації змісту освіти дітей з інтелектуальними порушеннями. Він значно доповнює низку освітніх інновацій і класичних підходів в освіті дітей з особливими освітніми потребами, що допомагають педагогам гармонійно поєднувати позитивний досвід для реалізації сучасних освітніх цілей.

Результати низки психолого-педагогічних досліджень останніх десятиліть розкривають особливості навчальної діяльності школярів з інтелектуальними порушеннями та корекційно-розвивальних засобів впливу на їхнє навчання (В. Бондар, Г. Блеч, І. Бобренко, А. Висоцька, І. Гладченко, С. Геращенко І. Дмитрієва, І. Матющенко, С. Миронова, І. Колесник, Н. Кравець, Н. Королько, І. Кущенко, В. Синьов, М. Супрун, О. Хохліна, О. Чеботарьова, Д. Шульженко та ін.). Авторами наголошується на необхідності урахування психофізичних можливостей дітей певного віку з огляду на рівень їхнього розвитку, тобто визначити чому і як навчати; що це дасть для розвитку школяра та становлення як особистості.

Об’єкт дослідження є освітній процес з дітьми, які мають порушення інтелектуального розвитку.

Предметом дослідження виступають основні напрямки роботи та умови організації навчання учнів з інтелектуальними порушеннями в контексті Нової української школи.

Мета роботи полягає в дослідженні та визначенні методичних основ реалізаціїзмістуосвіти учнів з інтелектуальними порушеннями в контексті Нової української школи.

Завдання, що лягли в основу дослідження:

дослідити сучасні підходи до навчання учнів з інтелектуальними порушеннями в умовах реформування освіти;

розкрити особливості розвитку дітей з порушеннями інтелекту;

визначити дидактичні принципи роботи з дітьми, які мають порушення інтелектуального розвитку;

окреслити особливості організації навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями в закладах освіти

Для досягнення поставлених завдань було використано такі методи дослідження: аналіз, класифікація, систематизація та узагальнення наукової, психолого-педагогічної та спеціальної методичної літератури з проблеми дослідження; аналіз навчально-виховних планів, програм щодо навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. 

Закрыть

Содержание образования учащихся с интеллектуальными нарушениями в контексте Новой украинской школы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.