Формирование ключевых компетентностей учащихся путем использования современных технологий на уроках биологии

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ 5

1.1. Сутність поняття «компетентність» у науковій літературі 5

1.2. Ключові компетентності сучасного школяра 7

1.3. Формування ключових компетентностей учнів засобами шкільного курсу біології 9

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ, ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 11

2.1. Інтегроване навчання на уроках біології, як ефективний шлях формування компетентного школяра 11

2.2. Ігрові технології, як дієвий фактор набуття учнями ключових компетентностей на уроках біології 15

2.3. Метод проектів як педагогічна компетентнісно орієнтована технологія навчання біології 19

2.4. Компетентнісний потенціал сучасних інформаційно-комунікаційних засобів навчання біології 23

ВИСНОВКИ 29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31

ДОДАТКИ 33

ВСТУП

Актуальність дослідження. В умовах реформування української школи актуальності набуло теоретичне обґрунтування й дидактичне забезпечення навчання всіх шкільних предметів на компетентнісний основі.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті є відповіддю на трансформаційні процеси, які відбуваються в сучасному суспільстві, зростання темпів зміни знань та технологій, глобалізацію світового господарства. Упровадження компетентнісного підходу пов'язане з необхідністю забезпечення відповідності вітчизняної системи освіти світовим освітнім стандартам, що сприяє конкурентоздатності українських випускників на міжнародному ринку праці, створює умови для їх саморозвитку та самореалізації, полегшує знаходження свого місця в житті.

Питання упровадження компетентнісного підходу на уроках біології відображені в нормативних документах про освіту: у Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи, Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів, програмах з природознавства, біології, хімії для середньої школи. Ці питання розробляються у працях вітчизняних і зарубіжних учених. Методичне забезпечення даного питання є недостатнім, не дивлячись на численні публікацій і спроби розкрити окремі практичні аспекти формування ключових компетентностей засобами шкільного курсу біології.

Для досягнення бажаних результатів необхідно ряд умов, через брак яких виникають проблеми з формуванням ключових компетентностей учнів, а саме: недосконалість сучасних програм та підручників; брак часу на вивчення тієї чи іншої теми; недостатнє оснащення шкіл наочними посібниками, таблицями та лабораторним обладнанням; недостатнє оснащення шкіл ІКТ; недостатня професійна компетентність вчителів, недосконале володіння інтерактивними сучасними педагогічними технологіями.

Усунення окреслених недоліків, передусім, постійне підвищення професійної підготовки вчителя та впровадження сучасних технологій навчання, дасть можливість у достатній мірі сформувати базові компетентності учнів.

Першоосновою в розв’язані проблеми вдосконалення системи освіти шляхом упровадження компетентнісного підходу стали праці Дж. Равена, О.В. Овчарук, О.І. Пометун, А.В. Хуторського. Значна кількість вчених присвятила власні дослідження проблемі компетентностей особистості, проте формування ключових компетентностей учнів засобами шкільного курсу біології не отримали належної уваги.

Теоретичному аналізу понять «компетенція», «компетентність» присвячені роботи М.С. Головань, О.А.Грішнова, В.О. Калініна, О.В. Кучай, Н.В. Нагорної, В.Т. Лозовецької, Н.М.Перевознюк, В.С. Плохій, Г.Г. Руденко та інших. Однак, не дивлячись на певну вивченість даної проблеми, серед науковців досі триває дискусія щодо визначення змісту й суті цих понять.

Отже, значущість проблеми формування ключових компетентностей школярами в процесі вивчення біології зумовили вибір теми дослідження: «Формування ключових компетентностей учнів шляхом використання сучасних технологій на уроках біології».

Об’єкт дослідження - процес формування ключових компетентностей школярів у процесі вивчення біології.

Предмет дослідження – формування ключових компетентностей учнів на уроках біології засобами сучасних технологій навчання.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та виявити потенціал сучасних технологій навчання у формуванні ключових компетентностей учнів під час вивчення біології.

Завдання дослідження:

- розкрити сутність поняття «компетентність» у науковій літературі;

- окреслити ключові компетентності сучасного школяра;

- вивчити сучасний стан формування ключових компетентностей учнів засобами шкільного курсу біології;

- дослідити методику використання сучасних технологій на уроках біології у формуванні ключових компетентностей учнів, зокрема: інтегрованого навчання, ігрових технологій, методу проектів, інформаційно-комунікаційних засобів навчання.

Методи дослідження: аналіз і синтез, порівняння та узагальнення, опрацювання педагогічної та методичної літератури, моніторинг рівня якості біологічної освіти.

Практична значущість роботи полягає у визначенні принципових підходів, обґрунтуванні форм і методів використання сучасних технологій навчання як засобу формування ключових компетентностей школярів у процесі вивчення біології.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Формирование ключевых компетентностей учащихся путем использования современных технологий на уроках биологии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.