Основные признаки культуры профессиональной речи педагога учреждения дошкольного образования

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 51

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ ПЕДАГОГА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 6

1.1. Аналіз психолого-педагогічної та лінгводидактичної літератури з проблеми дослідження 6

1.2. Основні ознаки культури мови і мовлення педагога 11

1.3. Культура мовлення вихователя як засіб професійної діяльності 15

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ДОШКІЛЬНИКІВ, ЯК ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМУ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗДО 21

2.1. Визначення рівнів сформованості культури мовлення дошкільників 21

2.2. Система роботи педагога ЗДО щодо виховання мовленнєвої культури у дітей старшого дошкільного віку 28

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 36

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43

ДОДАТКИ 45

ВСТУП

Актуальність дослідження. Одним із показників загальної культури людини, її моральності, внутрішньої й зовнішньої краси є мовленнєва культура. У мовленнєвій культурі проявляється інтелект і рівень мислення індивіда, його освіченість і вихованість, культурність і ціннісні орієнтації, краса слова і духу як ознаки духовного багатства та неповторної людської сутності.

Педагогічна діяльність ґрунтується передусім на засадах спілкування. Поза цим про­цесом важко уявити діяльність вихователя. За до­помогою слова «вихователь», як і кожна людина, виражає, утверджує себе й одночасно впливає на інших. Слово педагога - це основний інструмент, знаряддя його діяльності. Вихователь є, певною мірою, оратором. Кожен педагог має володіти мистецтвом слова.

А. Мака­ренко надавав виняткового значення вмінню педа­гога володіти своєрідною зброєю слова. Він писав, що «ні один вихователь не може бути хорошим ви­хователем, не може працювати, якщо в нього не поставлений голос, він не вміє розмовляти з дити­ною і не знає, в яких випадках як треба говорити».

Вплив слова вихователя на дітей значною мірою залежить від мовленнєвої культури вихователя; це частина культури педагога як особистості.

До мовлення педагога дошкільного закладу нині ставляться високі вимоги, і проблема підвищен­ня культури мовлення вихователя розглядається у контексті підвищення якості дошкільної освіти.

Без сумніву, якість мовлення вихователів є над­звичайно важливим аспектом перш за все мовлен­нєвої роботи з дітьми. Адже дошкільники, наслідуючи оточення, переймають не лише всі тонкощі правильної вимови, інтонації, граматичної будови речень, але й ті недоліки, які є в мовленні дорос­лих. А отже, від культури мовлення вихователя залежить культура мовлення дітей. Тому так важливо формувати культуру мовлен­ня насамперед самих педагогів.

Різні аспекти виховання мовленнєвої культури знайшли своє відображення у працях сучасних дослідників, а саме: питання мовленнєвої особистості (М. Вашуленко, С. Єрмоленко, Л. Мацько, О. Смолинський); мовленнєва культура в системі культури особистості (А.Аніщук, P.Гладіна, М.Львов, Т.Ладиженська, Л.Мацько, В. Соколова, В.Сьоміна, Н.Політова); мовний етикет, національні аспекти мовного етикету (Н.Формановська, С.Богдан, Я.Радевич-Вінницький, Є.Чак, М.Стельмахович та ін.).

Психологічні аспекти зазначеної проблеми представлені у роботах М.Жинкіна, О.Леонтьєва, С.Карпової та інших; лінгводидактичні та методичні аспекти відображені у дослідженнях А.Богуш, М. Вашуленка, Л. Варзацької, М.Пентилюк, О.Савченко. Формуванню мовленнєвої культури дітей та дорослих присвячені праці А.Богуш, А. Г ончаренко, Т. Пироженко.

Об’єкт дослідження – культура мовлення педагога закладу дошкільної освіти.

Предмет дослідження – основні ознаки культури професійного мовлення педагога та їх значення у процесі формування мовленнєвої культури дітей старшого дошкільного віку.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати основні ознаки культури професійного мовлення педагога закладу дошкільної освіти та експериментально перевірити значення мовлення вихователя на формування мовленнєвої культури дітей старшого дошкільного віку.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні дослідницькі завдання:

- проаналізувати психолого-педагогічну та лінгводидактичну літературу з проблеми дослідження;

- розкрити основні ознаки культури мови та мовлення педагога;

- окреслити культуру мовлення вихователя, як засобу його професійної діяльності;

- провести експериментальне дослідження з формування мовленнєвої культури дошкільників, як пріоритетного напряму діяльності вихователя ЗДО.

Методи дослідження: теоретичні методи дослідження: аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення даних на основі вивчення психолого-педагогічної теорії та лінгводидактики; емпіричні методи дослідження: бесіда з дітьми, методики на вивчення стану сформованості мовленнєвої культури у дітей, опитування вихователів, педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний); статистичні методи: кількісний та якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Основные признаки культуры профессиональной речи педагога учреждения дошкольного образования

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.