Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 52

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ КАЗКОТЕРАПІЇ 5

1.1. Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження 5

1.2. Поняття, причини та класифікація порушень мовлення у дітей 9

1.3. Казкотерапія як засіб корекції мовлення дітей 14

РОЗДІЛ ІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КАЗКОТЕРАПІЇ У ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ 20

2.1. Діагностика мовленнєвих порушень у дітей 20

2.2. Методика проведення корекційно-логопедичної роботи з використанням засобів казкотерапії 26

2.3. Аналіз результатів дослідження 36

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність дослідження. Порушення мовленнєвого розвитку негативно позначаються на сприйманні мовлення, висловлюванні власних думок, оволодінні знаннями та формуванні особистості дитини; вони негативно впливають на формування навичок навчальної діяльності та дитячої поведінки.

Сучасна логопедія знаходиться в постійному пошуку шляхів вдосконалення освітнього процесу навчання і розвитку дітей, зокрема дітей-логопатів. Упровадження інноваційних логопедичних технологій є новою сходинкою освітнього процесу, адже добре відомо, що без мовлення не буває людини.

Для активізації пізнавально-мовленнєвих процесів дітей-логопатів може бути використана казкотерапія, як один із видів арттерапевтичних освітніх технологій. Саме казкотерапія дає можливість розвитку уяви та творчих здібностей, аналізу та закріпленню набутих та автоматизованих навичок.

Казкотерапія – це інтеграційна діяльність, в якій дії уявної ситуації пов'язані з реальним спілкуванням, спрямованим на активність, самостійність, творчість, регулювання дитиною власних емоційних станів.

Казкотерапію використовують на усіх етапах корекційно-логопедичної роботи: під час створення ситуації заохочення, позитивного настою дитини, комунікації; формування початкових навичок (артикуляційної моторики, розвитку дихання, голосу, дрібної моторики, номінативного словника тощо); розвитку лексико-граматичної сторони мовлення, інтонаційно-виразного мовлення.

Питання становлення, розвитку та застосування казкотерапії розглядалися такими науковцями як Г.М. Бендерська, А.В. Кутявіна, М.І. Чистякова, Е.А. Пожиленко, Т.Д.Зінкевіч-Євстигнєєва, О.А. Шорохова та інші.

Зважаючи на актуальність досліджуваної проблеми була обрана тема курсової роботи «Особливості використання казкотерапії у логопедичній роботі з дітьми».

Об’єктом дослідження є мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку.

Предметом дослідження - зміст і педагогічні умови використання казкотерапії у логопедичній роботі з дітьми.

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови і методику корекції порушень мовлення у дітей засобами казкотерапії.

Завдання дослідження:

проаналізувати наукову літературу з проблеми дослідження;

розкрити поняття, причини та класифікацію порушень мовлення у дітей;

окреслити особливості казкотерапії, як засобу корекції мовлення дітей;

провести емпіричне дослідження щодо використання методу казкотерапії у логопедичній роботі з дітьми.

Методи дослідження: теоретичні: вивчення, аналіз й узагальнення спеціальної психолого-педагогічної та логопедичної літератури, систематизації теоретичних положень та узагальнення досвіду корекції мовлення у дітей старшого дошкільного віку; емпіричні: спостереження, психолого-педагогічний експеримент з метою перевірки ефективності методики корекції мовлення у дітей засобами казкотерапії; статистичні: кількісний і якісний аналіз одержаних експериментальних даних дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Особенности использования сказкотерапии в логопедической работе с детьми

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.