Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 5

1.1. Аналіз проблеми дослідження у науковій літературі 5

1.2. Загальна характеристика фізичних якостей. Сприятливі періоди розвитку фізичних якостей школярів 10

1.3. Особливості розвитку швидкісно-силових якостей у молодших школярів 14

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ 6-10 РОКІВ 19

2.1. Організація педагогічного експерименту щодо розвитку швидкісно-силових якостей у молодшому шкільному віці 19

2.2. Рухливі ігри, як засіб розвитку швидкісно-силових якостей у школярів початкової школи 27

2.3. Аналіз результатів педагогічного експерименту 30

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

ДОДАТКИ 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Навчально-вихов­ний процес сучасних закладів загальної середньої освіти характеризується інтенсифіка­цією, надмірним інформаційним навантаженням з недостатністю рухового режиму, що негативно впливає на розвиток фізичних якостей та фізич­ний стан школярів у цілому. В умовах школи природна потреба дітей у русі не задовольняється, а отже належно не розвиваються такі рухові якості, як сила, швид­кість, витривалість, необхідні для зміцнення здоров'я та формування систем організму. Тому розширення функціональних можливостей орга­нізму, що росте, є основним завданням предмету «фізична культура» у початкових класах.

Провідними засобами, які забезпечують роз­виток швидкісно-силових фізичних якостей ди­тини, є легкоатлетичні вправи. Виконання прикладних рухових дій з ви­сокою інтенсивністю не лише залучає до роботи переважну більшість м'язів, а й вимагає активної дії функціональних систем організму. Внаслідок цього поліпшуються функції серцево-судинної і дихальної систем, зміцнюється опорно-руховий апарат, регулюється діяльність нервової системи та інших фізіологічних процесів.

Також у структурі програм з фізичного виховання серед засобів популярністю користуються спор­тивні та рухливі ігри, адже саме вони сприяють вирішенню оздоровчих, виховних та освітніх за­вдань у процесі фізичного виховання, формують основу для засвоєння змісту шкільної навчальної програми та мають значні переваги в організації і широкому їх використанні, а також не потре­бують особливих умов та складного обладнання.

Аналіз і узагальнення сучасної практики свідчить, що сьогодні є достатня кількість дослід­жень методики навчання рухових дій (В.С. Фарфель, В.Г. Алабін, В.К. Бальсевич, В.М. Дьячков та ін.) та розвитку фізичних якос­тей (В.Г. Ареф’єв, Є.Я. Бондаревський, А.Ф. Борисенко, Г.Б. Венгерський, В.В. Дмітрієв, Т.Ю. Круцевич, А.Г. Сухарев, О.А. Томенко та інші), однак проблема розвитку швидкісно-силових якостей дітей молодшого шкільного віку потребує подальшого вдосконалення.

Об’єкт дослідження – процес фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження – розвиток швидкісно-силових якостей у дітей від 6 до 10 років.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити проблему розвитку швидкісно-силових якостей у дітей молодшого шкільного віку та виявити ефективні засоби щодо їх підвищення.

Досягнення поставленої мети зумовило вирішення наступних завдань дослідження:

- Проаналізувати стан проблеми за даними науково-методичної літератури;

- Дати загальну характеристику фізичних якостей та окреслити сприятливі періоди розвитку фізичних якостей школярів;

- Розглянути особливості формування швидкісно-силових якостей у дітей від 6 до 10 років;

- Виявити рівень розвитку швидкісно-силових якостей у дітей молодшого шкільного віку;

- Експериментально перевірити ефективність використання рухливих ігор щодо розвитку швидкісно-силових якостей у дітей молодшого шкільного віку на уроках фізичного виховання.

Методи дослідження: системний та порівняльний аналіз педагогічної та науково-методичної літератури з проблеми дослідження, узагальнення і систематизація наукових даних, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, педагогічне спостереження, методи математичної статистики.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Развитие скоростно-силовых качеств у детей от 6 до 10 лет

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.