Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 50

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ УМІНЬ СЛУХАННЯ 5

1.1. Вміння слухати і розуміти усне мовлення як наукове поняття 5

1.2. Формування аудіативних умінь в дослідженнях психологів, лінгвістів, методистів 9

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ УМІНЬ СЛУХАННЯ (АУДІЮВАННЯ) 18

2.1 Аналіз програми із досліджуваного питання 18

2.2. Система вправ для формування вміння учнів слухати та розуміти усне мовлення на уроках української мови 24

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

ДОДАТКИ 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. Навчання рідної мови на сучасному етапі розвитку національної школи спрямоване передовсім на формування національно свідомої особистості, яка є носієм мови, володіє лінгвістичними знаннями та високим рівнем умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письма).

Сучасні вимоги до навчання української мови орієнтують учителя на забезпечення інтенсивного мовленнєвого та інтелектуального розвитку учнів, що є пріоритетною ідеєю оновленої програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Адже швидко орієнтуватися в динамічному, інформативному просторі можливо лише за умови сформованих у школяра текстотвірних умінь належного рівня: умінь сприймати текст (використовуючи візуальний і/або слуховий канали), осмислювати, з почутого/прочитаного добирати необхідне, відтворювати, створювати висловлення. Тому мовленнєвими змістовими лініями чинної програми передбачено систему роботи з усіх видів мовленнєвої діяльності, у тому числі аудіювання.

Отже, важливість навчання учнів такого виду мов­леннєвої діяльності, як аудіювання (слухання і ро­зуміння), зумовлена життєвою необхідністю, постійно зростаючим потоком інформації і потребою орієнтуватися в ній.

Механізми аудіювання вивчали провідні психологи, психолінгвісти В. Артемов, Л. Бондарко, С. Бочарова, М. Жинкін, І. Зимня, В. Зінченко, Г. Костюк, О. Леонтьєв, Л. Проколієнко, І. Синиця та ін. Методику навчання аудіювання розробляли, ґрунтуючись на сучасних досягненнях теорії мовленнєвої діяльності, лінгводидакти І. Ґудзик, Т. Донченко, Г. Іваницька, Т. Ладиженська, М. Львов, Т. Піроженко, М. Рибаков, О. Хорошковська, С. Цінько та ін.

Проте, як показує шкільна практика, відсутність чітко розробленої системи роботи з формування аудіативних умінь учнів, яка вклю­чала б систему завдань і вправ, спрямованих на форму­вання умінь слухати, визначення місця для цієї роботи під час вивчення курсу української мови не сприяє успішно­му формуванню цього життєво необхідного вміння. Адже в школі здебільшого здійснюється лише контроль за його сформованістю (тестова перевірка здатності учнів сприй­мати і розуміти в основному зміст почутого), що в свою чергу призводить до появи думок серед учителів, що цьо­го вміння на уроках рідної мови спеціально вчити не потрібно, бо учні справляються з таким завданням.

Об’єктом дослідження є процес формування в учнів уміння слухати та розуміти почуте на уроках української мови загальноосвітніх навчальних закладів.

Предмет дослідження: зміст, методи, форми та засоби формування аудіативних умінь учнів з української мови.

Мета курсової роботи - теоретично обґрунтувати методичні аспекти роботи з аудіювання на середньому етапі навчання української мови та визначити шляхи вдоско­налення цієї роботи.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:

- опрацювати наукову та методичну літературу з поставленого питання;

- розкрити зміст поняття «аудіювання»;

- з’ясувати лінгвістичні, психологічні й дидактичні особливості формування вмінь слухати і розуміти усне мовлення;

- проаналізувати шкільну програму щодо аналізованого питання;

- розробити систему вправ, що забезпечать успішне навчання аудіювання як виду мовленнєвої діяльності.

Методи дослідження: вивчення й аналіз психолого-педагогічної, лінгвістичної та навчально-методичної літератури з проблеми дослідження, прогнозування і моделювання навчально-мовленнєвої діяльності; синтез емпіричного матеріалу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Формирование у учащихся умений слушания (аудирование)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.