Педагогические условия развития познавательных интересов у дошкольников в процессе естественнонаучной деятельности

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 59

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5

1.1. Аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми формування у дітей дошкільного віку знань про природу 5

1.2. Особливості розвитку пізнавальної активності у дошкільників 9

1.3. Педагогічні умови розвитку пізнавальних інтересів у дошкільників у процесі природознавчої діяльності 15

Висновки до 1 розділу 20

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 22

2.1. Діагностика рівнів розвитку пізнавальних інтересів у дошкільників 22

2.2. Використання методів і прийомів розвитку у дітей пізнавальних інтересів у процесі природознавчої діяльності 25

2.3.Аналіз результатів експериментального дослідження 41

Висновки до 2 розділу 43

ВИСНОВКИ 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 47

ДОДАТКИ 50

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Проблема пізнавальної активності дошкільників - одна з найактуальніших у теорії і практиці дошкільного виховання, оскільки активність є необхідною умовою формування розумових якостей дітей, їх самостійності та ініціативності. Формування у дітей активного ставлення до навколишньої дійсності є одним з основних напрямів виховання, оскільки власна активність дитини є однією з умов її повноцінного розвитку.

Пізнавальний інтерес проявляється в прагненні дитини пізнавати нове, виявити незрозуміле про якості, властивості предметів, явищ дійсності, в бажанні вникнути в їх сутність, знайти між ними взаємозв’язки. Основою пізнавального інтересу є активна мислительна діяльність. Під впливом пізнавального інтересу дитина здатна до довготривалої та стійкої зосередженості уваги, проявляє самостійність у вирішенні розумового або практичного завдання.

Уважне ставлення дорослих до пізнавальної потреби дітей, організація відповідних проблемних ситуацій, сприяє становленню впевненості дитини у своїх власних силах, а це зумовлює оптимальний розвиток її пізнавальної сфери, адже пізнавальна активність - це і потреба пізнання, й спонукувана нею пізнавальна діяльність.

Природа – це могутнє джерело пізнання, яке через спілкування розкриває людині свої таємниці й робить її більш чутливою до навколишнього світу. Дошкільне дитинство – найсприятливіший період емоційної взаємодії дитини з природою, оскільки розум і почуття дитини розвиваються відповідно до характеру відносин із довкіллям.

Головною умовою реалізації завдань природничого виховання є створення еколого-розвивального предметного середовища, яке сприяє формуванню в дошкільників екологічної вихованості, передбачає набуття уявлень про самоцінність та неповторність домашніх і диких тварин, прояв гуманних почуттів до живих істот, оволодіння початковими вміннями відчувати красу та милуватися нею, виважено поводитися в довкіллі, знати правила безпечної поведінки в природі.

Могутній вплив природи на розвиток дитини відзначали видатні педагоги минулого: О. Духнович, К. Ушинський, В. Сухомлинський, С. Русова, М. Монтессорі. Проблема розвитку пізнавальних інтересів у дошкільників у процесі природознавчої діяльності привертала увагу таких видатних науковців: Г. Бєлєнька, Н. Глухова, Н. Кот, Н. Лисенко, З. Плохій, М. Поддяков, Н. Яришева та інші.

Об’єктом дослідження є процес розвитку пізнавальних інтересів у дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження - педагогічні умови розвитку пізнавальних інтересів у дошкільників у процесі природознавчої діяльності.

Мета роботи - теоретично обґрунтувати і експериментально дослідити педагогічні умови та методику організації природознавчої діяльності, як засобу розвитку пізнавальних інтересів у дітей дошкільного віку.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:

- дослідити та проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з теми дослідження;

- розкрити особливості розвитку пізнавальної активності у дошкільників;

- обґрунтувати педагогічні умови розвитку пізнавальних інтересів у дошкільників у процесі природознавчої діяльності;

- експериментально перевірити ефективність розробленої методики організації природознавчої діяльності дошкільників у розвитку пізнавальних інтересів та зробити відповідні висновки.

Для вирішення поставлених завдань було обрано наступні методи дослідження: теоретичні: теоретичний аналіз психологічної, педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: педагогічний експеримент, спостереження, опитування, статистичні: методи математичної обробки, якісного та кількісного аналізу даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Педагогические условия развития познавательных интересов у дошкольников в процессе естественнонаучной деятельности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.