Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 61

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ІЗ АУТИЗМОМ 6

1.1. Психолого-педагогічна характеристика дітей дошкільного віку з аутизмом 6

1.2. Особливості спілкування та соціалізації дітей із аутизмом 14

1.3. Розвиток інклюзивної освіти в Україні 18

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ З АУТИЗМОМ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ 21

2.1. Організація навально-виховного середовища для дітей із розладами спектру аутизму 21

2.2. Організація, методи і методики дослідження 26

2.3. Вплив інклюзивного середовища на учасників навчально-виховного процесу 34

2.4. Рекомендації для батьків та педагогів щодо організації роботи для всебічного розвитку дітей з аутизмом 37

ВИСНОВКИ 45

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 49

ДОДАТКИ 54

ВСТУП

Актуальність дослідження. Дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців свідчать, що за останніх десять років число захворювань дітей аутизмом збільшилося майже в триста разів. В Україні аутизм зустрічається не так часто, як інші психічні порушення, однак статистика українських вчених інформує про збільшення росту захворюваності серед дітей дошкільного віку на 27%.

Як свідчить практика передових європейських країн, більшість дітей з особливими освітніми потребами може навчатись у закладах освіти за умови використання моделі інклюзії. При цьому якість освітньо-виховного процесу значною мірою визначається тим, наскільки враховуються і реалізуються потенційні можливості навчання та розвитку кожної дитини, її індивідуальні особливості.

Пріоритетними напрямами роботи педагогів є сприяння соціальному, емоційному та когнітивному розвитку кожної дитини, з тим, щоб вона відчувала себе неповторним, повноцінним учасником суспільного життя.

До 6 років мозок дитини активно засвоює інформацію. Тому зусилля педагогів в означеному напрямі можуть зупинити прогресування хвороби. При інтенсивних заняттях 2% дітей можуть згодом відвідувати звичайну школу, інші – хоч і частково, зможуть адаптуватися в суспільстві.

Ознаками аутичного синдрому є небажання дітей розмовляти, спілкуватися з іншими людьми, стереотипна поведінка. Вилікувати аутизм неможливо, тому такі діти завжди будуть особливими.

Вивчення цієї теми є актуальною, адже з синдромом раннього дитячого аутизму пов'язано особливість порушення психічного розвитку дітей, яке ставить у глухий кут їх близьких. Ця проблема погано вивчена і дуже багато питань в ній залишаються відкритими, що ускладнює процеси навчання, виховання та корекції таких дітей. Актуальність проблеми аутизму постає на сьогодні особливо гостро в Україні у сфері освіти, яка не готова прийняти на себе зобов’язання навчати дітей з аутизмом у дошкільних навчальних закладах.

Все зазначене вище і обґрунтовує актуальність обраної теми курсової роботи: «Інклюзія в дошкільних навчальних закладах».

Джерельна база дослідження. Важливе значення для дослідження навчально-виховної роботи дітей з аутизмом має педагогічна спадщина вчених, педагогів: Вітковської Н. [8], Колупаєвої А. А. [16], Молдавської Н. [20], Найди Ю., Таранченко О. [22], Рубцова Т. [31], Островської К.О. [26] та ін.

В умовах пошуку нових ефективних методів і прийомів навчання та виховання дітей з аутизмом увага фахівців усе частіше звертається до інклюзії в дошкільних навчальних закладах. Аналіз наукових праць засвідчує, що сьогодні особлива увага приділяється розробці теоретичних і методичних засад організації інклюзії в дошкільних навчальних закладах: Баєнская Е.Р. [7], Карпинська Н. [15], Савченко О. [32], Софій Н.З., Найда Ю.М. [35], Шнайдер В. І., Кулик О. О., Фінько Г. М. [41], Шульженко Д.І. [43], Янушко Е.А. [45]та ін.

Об’єкт дослідження – діти з аутизмом в дошкільних навчальних закладах.

Предмет дослідження– інклюзія в дошкільних навчальних закладах.

Мета дослідження – здійснити теоретичний аналіз особливостей розвитку дітей із аутизмом та провести дослідження соціалізації дошкільників з аутизмом в умовах інклюзії, а також розробити практичні рекомендації для батьків та педагогів щодо організації роботи для всебічного розвитку дітей з аутизмом.

Завдання дослідження:

Провести психолого-педагогічну характеристику дітей дошкільного віку з аутизмом;

Охарактеризувати особливості спілкування та соціалізації дітей із аутизмом;

Визначити розвиток інклюзивної освіти в Україні;

Дослідити соціалізацію дошкільників з аутизмом в умовах інклюзії;

Розробити практичні рекомендації для батьків та педагогів щодо організації роботи для всебічного розвитку дітей з аутизмом

Гіпотеза дослідження: є припущення про те, що процес соціалізації дошкільників з аутизмом в умовах інклюзіївідбуватиметься ефективніше ніж при домашньому навчанні дитини.

Методологічну основу дослідження складають: Теоретичні методи:системний та порівняльний аналіз педагогічної та психологічної літератури з проблеми дослідження, узагальнення і систематизація наукових даних. Експериментальні: організація і проведення дослідження.

Наукова новизна дослідження полягає в теоретичному обгрунтуванні та практичному дослідженні соціалізації дошкільників з аутизмом в умовах інклюзії.

Практичне значення курсової. Результати дослідження можуть бути використані під час викладання курсу лекцій для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації вихователів та психологів ДНЗ, а також для розробки сучасних методик викладання в ДНЗ для підвищення ефективності навчального процесу.

Структура курсової роботи. Відповідно до мети, завдань та предмета дослідження, курсова робота складається із вступу, двох розділів, які загалом мають сім підрозділів, висновку, списку використаних джерел, додатків.

Повний обсяг курсової роботи становить 61 сторінка. Список використаних джерел містить 45 найменуваннь.

Закрыть

Инклюзия в дошкольных учебных заведениях

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.