Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 55

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ 5

1.1. Психолого-педагогічні особливості розвитку мовлення першокласників 5

1.2. Розвиток мовлення учнів у період навчання грамоти 11

1.3. Компетентнісний підхід до розвитку мовлення першокласників 16

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ 25

2.1. Організація та зміст експериментального дослідження 25

2.2. Методика впровадження комплексного підходу до розвитку мовлення першокласників на уроках граматики 30

2.3. Аналіз результатів дослідно-експериментального дослідження 41

ВИСНОВКИ 45

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47

ДОДАТКИ 49

ВСТУП

Актуальність дослідження. Пріоритетним завданням мовного курсу початкової освіти сьогодні є формування комунікативної компетентності молодших школярів. Комунікативна компетентність розглядається як здатність учнів успішно користуватися всіма видами мовленнєвої діяльності в процесі пізнання навколишньої дійсності: слухати, сприймати й відтворювати інформацію, читати й розуміти текст, вести діалог, брати участь у дискусіях, висловлювати власні думки, міркування як в усній, так і в письмовій формах.

У програмі навчання грамоти зазначено, що «курс української мови – важлива складова змісту початкової освіти, оскільки він виступає засобом опанування всіх інших шкільних дисциплін, а не тільки окремого навчального предмета, метою якого, насамперед, є розвиток мислення, поглиблення знань щодо усного і писемного, діалогічного й монологічного мовлення, особливостей висловлювань, обумовлених їх комунікативними завданнями й ситуацією спілкування».

Сьогоденна шкільна практика вимагає вдосконалення методики та методичного забезпечення процесу розвитку мовлення учнів першого класу. Адже, початкова освіта – це перший освітній рівень, який закладає фундамент загальноосвітньої підготовки школярів. Тому пріоритетне завдання навчання у початковій школі, на сучасному етапі, має не лише сформувати в учнів певну кількість знань, загальнонавчальних умінь та навичок, а забезпечити подальше становлення особистості дитини, розвиток її розумових здібностей, і в першу чергу навчити дітей самостійно мислити і грамотно висловлювати свої думки.

Поділяючи думку провідних психолінгвістів та методистів (Л.О. Варзацька, М.С. Вашуленко, О.І. Зимня, О.О. Леонтьєв), потенційні можливості для цього вбачаються у створенні комплексного підходу до розвитку мовлення на засадах теорії мовленнєвої діяльності.

Об’єктом дослідження є навчально-мовленнєва діяльність першокласників у період навчання грамоти.

Предмет дослідження – комплексний підхід до розвитку мовлення першокласників.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити методику комплексного підходу до розвитку мовлення першокласників у період навчання грамоти.

Гіпотеза дослідження – мовленнєвий розвиток учнів у період навчання грамоти буде ефективним, якщо забезпечити комплексний підхід до розвитку мовлення, а саме процес розвитку мовлення побудувати на основі комплексу вправ, який передбачає формування, розвиток і вдосконалення мовленнєвих навичок та вмінь в усіх видах мовленнєвої діяльності.

Відповідно до визначеної мети дослідження було окреслено коло завдань:

– розкрити психолого-педагогічні особливості розвитку мовлення першокласників;

– проаналізувати стан організації процесу розвитку мовлення у сучасній початковій школі, зокрема окреслити компетентнісний підхід до розвитку мовлення першокласників;

– провести експериментальне дослідження впровадження методики комплексного підходу до розвитку мовлення першокласників на уроках граматики та зробити відповідні висновки щодо її ефективності.

Для досягнення поставленої мети і розв’язання завдань дослідження використовувалися такі методи: теоретичні: вивчення й аналіз психолого-педагогічної, методичної та лінгвістичної літератури з проблем розвитку мовлення; емпіричні: спостереження та аналіз уроків навчання грамоти і розвитку мовлення; спостереження за усним і писемним мовленням першокласників; педагогічний експеримент; якісний та кількісний аналіз результатів експериментального навчання.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Комплексный подход к развитию речи первоклассников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.