Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 50

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 5

1.1. Теоретичні основи дослідження інтелекту у психологічній літературі 5

1.2. Види інтелекту 9

1.3. Характеристика підходів до вивчення і вимірювання інтелектуальних можливостей людини 13

РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 17

2.1. Психологічні особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку 17

2.2. Особливості інтелектуального розвитку молодшого школяра 21

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 29

2.1 Організація і методи дослідження 29

2.2. Результати дослідження інтелектуального розвитку молодших школярів 33

2.3. Корекційні вправи і завдання для розвитку інтелекту молодших школярів 37

ВИСНОВКИ 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45

ДОДАТКИ 47

ВСТУП

Актуальність дослідження. Інтелектуальний розвиток в наш час відіграє дуже важливу роль. Адже серед численних факторів, що зумовлюють рівень матеріального та культурного життя у будь-якій країні, чільне місце займає досягнутий нею інтелектуальний потенціал. Історичний досвід розвитку суспільства свідчить про те, що за наявності могутнього інтелектуального потенціалу, який визначається здатністю його до розумової діяльності та до розвитку творчих нахилів особистості високого рівня життя можуть домогтися навіть ті держави, які не відзначаються багатством природних ресурсів (наприклад, Німеччина, Японія та інші), але в яких є наявний інтелектуальний потенціал. У високорозвинених країнах інтелектуальна діяльність є предметом особливої уваги з боку держави, її розвиток всіляко стимулюється.

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні чільне місце займає збереження та збагачення інтелектуального фонду нації. Це яскраво відображено в документах про освіту, в сучасній психолого-педагогічній літературі та періодиці. Зокрема, Закон України «Про освіту» визначає освіту як «основу інтелектуального, соціального, економічного розвитку суспільства і держави», де на першому місці поставлено інтелектуальний розвиток нації. Концепція національного виховання, що була ухвалена Всеукраїнською педагогічною радою, також визначає основні методи і завдання національного виховання, серед яких чільне місце займає інтелектуальний розвиток дитини на всіх її вікових етапах, з урахуванням її природних здібностей і нахилів.

Також проблема інтелектуального розвитку досліджується як психологами, так і педагогами. Вона здавна була і залишається в центрі уваги вчених психологів, педагогів, методистів, вчителів практиків. Нею займалися такі вчені як Ж.Ж. Руссо, М. Монтессорі, Й. Герберт, Й.Г. Песталоцці (власне йому належить термін «розвивальне навчання»), К.Д. Ушинський, Л.В. Виготський, Л.В. Занков, П.Я. Гальперін, О.Я. Савченко. Вирішенню проблем інтелектуального розвитку присвячені також праці Л. Богоявленського, Н. Менчинської, С. Рубінштейна та ін.

Аспекти розвитку інтелектуальних здібностей у молодших школярів досліджують протягом багатьох років, але все ж таки, і до цього часу існують деякі неточності, оскільки кожна дитина є індивідуально-своєрідна, з характерними лише їй типологічними особливостями і здібностями, що відрізняє її від інших. Тому дуже важливо мати індивідуальний підхід до кожного учня, аби сприяти розвитку його розумових здібностей.

Отже, у зв’язку з актуальністю проблеми розвитку інтелектуальних здібностей дітей молодшого шкільного віку, темою нашого дослідження є «Інтелектуальний розвиток дітей молодшого шкільного віку».

Об'єкт дослідження – інтелектуальні здібності.

Предмет дослідження – специфіка інтелектуального розвитку молодших школярів.

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити особливості інтелектуального розвитку дітей молодшого шкільного віку.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

 • проаналізувати психолого-педагогічну літературу, що висвітлює проблему інтелектуальних здібностей;
 • визначити основні фактори, що впливають на розвиток інтелекту;
 • розкрити особливості розвитку інтелекту молодшого школяра;
 • провести емпіричне дослідження інтелектуального розвитку дітей молодшого шкільного віку;
 • розробити та навести корекційні вправи і завдання для розвитку інтелекту молодших школярів.
 • Методи дослідження: аналіз наукової літератури, методи теоретичного дослідження (узагальнення, порівняння, класифікація); експериментальний метод, емпіричні методи дослідження, методи математичної статистики.

  Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

  Закрыть

  Интеллектуальное развитие детей младшего школьного возраста

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.