Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 50

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ 5

1.1. Особливості навчання і виховання учнів у спеціальній школі 5

1.2. Зміст, завдання та принципи екологічного виховання школярів 12

1.3. Організація екологічного виховання учнів спеціальної школи 17

Висновки до 1 розділу 20

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ 22

2.1. Організація, зміст та процедура експериментального дослідження 22

2.2. Результати констатувального етапу дослідження 25

Висновки до 2 розділу 26

РОЗДІЛ 3. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ 27

3.1. Методика формування екологічних знань та екологічної культури учнів у спеціальній школі (формувальний етап) 27

3.2. Аналіз результатів контрольного етапу експерименту 38

Висновки до 3 розділу 42

ВИСНОВКИ 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45

ДОДАТКИ 47

ВСТУП

Актуальність дослідження. Екологічна культура, освіта і виховання – категорії, які відображають етапність у формуванні особистості. В даний час в загальній і спеціальній педагогіці йде пошук нових підходів щодо екологічного виховання для розвитку і становлення екологічної культури особистості. Головне завдання екологічного виховання - формування у дітей екологічного світогляду.

Шкільний вік сприятливий для розвитку у дитини основ екологічної культури, оскільки цьому сприяють природні передумови: пізнавальна спрямованість на вивчення навколишнього світу, в першу чергу природного, активне засвоєння загальнолюдських цінностей і нормативів поведінки. У цей період також у дитини формується усвідомлене ставлення до навколишнього середовища, вона починає виділяти себе з довкілля, розвивається емоційно-ціннісне ставлення до оточуючого.

Стосовно спеціальної корекційної школи можна сформулювати наступне визначення екологічного виховання: це цілеспрямований процес формування відповідального ставлення школярів до навколишнього природного середовища в усіх видах суспільно-трудової діяльності та спілкуванні з природою.

Екологічна спрямованість навчальних предметів виражається у вихованні любові до природи і насолоді її красою, високоморального ставлення до неї, застереженні від заподіяння їй непоправної шкоди, в формуванні установки: природа - це дім людини, який треба берегти. Ставлення до природи як до умови існування людства має пронизувати зміст усіх навчальних предметів, особливо предметів природничого циклу.

Саме природі відводиться особлива роль у формуванні особистості учня у спеціальній школі, оскільки природа оточує дитину з перших днів її життя. У дітей раніше проявляється прагнення до активного пізнання природи, яка приваблива для них завдяки своєму барвистому, постійно змінюваному світу. Це дає дитині масу яскравих вражень, викликає радісні емоції, змушує досліджувати ще не пізнане і незнайоме.

Про особливі можливості використання процесу екологічного виховання у корекційних цілях говорили у своїх роботах І.Г. Єременко, В.О. Постовська, А.В. Усвайська, Л.С. Стожок, Є.О. Ковальова. Однак, корекційно-розвиваючі можливості використовуються далеко не повністю, не враховується близькість змісту екологічної освіти і виховання до життя і практики, навколишньої природи, реалізації міжпредметних зв’язків.

Об’єктом дослідження є процес екологічного виховання учнів спеціальної школи.

Предмет дослідження - педагогічні умови, що забезпечують ефективність формування екологічної культури учнів у спеціальній школі.

Мета курсової роботи – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити особливості організації екологічного виховання учнів спеціальної школи.

Завдання дослідження:

- вивчити стан проблеми дослідження у психолого-педагогічній літературі і шкільній практиці;

- розкрити особливості навчання і виховання учнів у спеціальній школі, зокрема організацію екологічного виховання;

- розробити експериментальну методику формування екологічної культури учнів початкових класів у спеціальній школі;

- здійснити кількісний та якісний аналіз експериментального дослідження.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: теоретичні: аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з теми дослідження. методи аналізу, порівняння, систематизації та узагальнення теоретичних даних; емпіричні: педагогічний експеримент, спостереження, порівняльний аналіз; статистичні: методи математичної обробки, якісного та кількісного аналізу даних.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Экологическое воспитание в специальной школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.