Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 5

1.1. Сутність поняття «інноваційна освітня діяльність» вчителя початкових класів 5

1.2. Опрацювання та застосування педагогічних інноваційних технологій в початковій школі 11

1.3. Особливості використання та проведення деяких інноваційних уроків 18

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРАКТИЦІ СУЧАСНИХ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ 23

2.1. Використання ігрових прийомів навчання на уроках математики 23

2.2. Технологія інтерактивного навчання учнів початкової школи на уроках природознавства 29

2.3. Розробки інноваційних уроків 34

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

ВСТУП

Актуальність дослідження. Оновлення форм організації навчально-виховного процесу в Національній доктрині розвитку освіти визначено одним із пріоритетних напрямів державної політики в освітній галузі. Потреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання. Суттєві зміни в методиці навчання, які відбулися протягом останнього десятиліття, свідчать про поступове усвідомлення широким учительським загалом нової філософії освіти, необхідності орієнтації процесу навчання на розвиток особистості учнів.

Докорінна зміна освітньої мети переорієнтовує процес навчання на особистість дитини, його гуманізацію, загальнорозвивальний характер. Особистісно-зорієнтоване навчання передбачає організацію навчання на засадах глибокої поваги до особистості вихованця, врахування особливостей індивідуального розвитку, ставлення до нього як до свідомого відповідального суб’єкта навчально-виховної взаємодії.

Питання про використання інноваційних методів навчання в психолого-педагогічній літературі посідають важливе місце, тому що вони відкривають для дітей можливості співпраці, стосунків, пізнання довкілля.

У педагогічній науці інноваційна діяльність розуміється якцілеспрямована педагогічна діяльність, заснована на осмисленні власногопедагогічного досвіду за допомогою порівняння і вивчення, зміни ірозвитку навчально-виховного процесу з метою досягнення більш високих результатів, отримання нового знання, впровадження якісно іншоїпедагогічної практики.

Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового вцілі, зміст, методи і форми навчання та виховання, організацію спільноїдіяльності вчителя та учня. У педагогічній літературі дано безлічкласифікацій і груп інновацій. Найвідоміші: інновації, спрямовані нарозробку нових форм, технологій і методів навчально-виховного процесу;інновації, спрямовані на відпрацювання нового змісту освіти та новихспособів його структурування.

Аналіз останніх досліджень і публікаційучених показав, що основним проблемам освітньої інноватики в сучасній теорії і практиці присвячено низку праць науковців, зокрема: роботи І. Бома, Л. Ващенко, Л. Даниленко, П. Дроб’язка, О. Дусавицького, Дж. Мейерса, А. Підласого, С. Подмазіна та ін.

Об’єктом роботи є інноваційній методи навчання у початковій школі.

Предмет дослідження - вплив інноваційних методів навчання на навчально-виховний процес у початковій школі.

Мета курсової роботи дослідити особливості використання інноваційних методів навчання, як особливої форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у сучасній початковій школі.

Мета передбачає виконання наступних завдань:

розкрити сутність поняття «інноваційна освітня діяльність» вчителя початкових класів;

дослідити особливості застосування педагогічних інноваційних технологій в початковій школі;

окреслити методику використання ігрових прийомів навчання на уроках математики;

описати технологію інтерактивного навчання учнів початкової школи на уроках природознавства;

розробити конспекти інноваційних уроків.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети, ми використовували наступні методи дослідження: аналіз наукової, методичної та психолого-педагогічної літератури, синтез, узагальнення та класифікація теоретичних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.

Закрыть

Использование инновационных методов обучения в практике современных начальных школ

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.