Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 63

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ВМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ 5

1.1. Поняття та класифікація сюжетних задач у початковому курсі математики 5

1.2. Сутність та структура процесу розв’язування задач 9

1.3. Задачі на процеси в курсі початкової математики 14

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТИПОВІ ЗАДАЧІ НА ПРОЦЕСИ 19

2.1. Методика навчання розв’язування задач на спільну роботу 19

2.3. Задачі на спільну роботу в 4-му класі 31

2.4. Розробки уроків математики під час проходження виробничої практики 44

ВИСНОВКИ 52

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54

ДОДАТКИ 56

ВСТУП

Актуальність дослідження. У Державному стандарті початкової загальної освіти в Україні наголошується на формуванні у молодших школярів умінь розв'язувати задачі, що розкривають зміст арифметичних дій і відношень, залежності між величинами. Серед задач, що містять пропорційні величини, у чинній програмі з математики виділено сюжетні задачі на спільну роботу.

Сюжетні математичні задачі, зокрема задачі на спільну роботу, є моделями життєвих ситуацій. Сюжетні математичні задачі є полігоном для розпізнавання проблемних ситуацій, що виникають у довкіллі, які можна розв’язати математичними засобами, їх формулювання математичною мовою та розв’язування, використовуючи математичні знання, методи та способи. Таким чином, формуючи загальні способи і методи розв’язування задач на спільну роботу, діти вчаться на основі математичних знань певним чином діяти у ситуаціях, що виникають у повсякденному житті.

У підручниках математики для 3 та 4 класів пропонується багато задач даного виду, але незважаючи на це, не всі учні оволодівають умінням у розв’язуванні задач на спільну роботу. Тому вважаємо доцільним розглянути питання про зміст і методику підготовчої роботи, ознайомлення з даним видом задач, а також визначити зміст роботи по формуванню умінь розв’язувати задачі на спільну роботу.

Між тим, проблема навчання молодших школярів розв’язування задач на спільну роботу не є достатньо розробленою у методичній науці. В результаті аналізу літератури ми визначили, що дуже мало робіт методистів спеціально присвячених задачам на спільну роботу: лише В.Московченко та Л.Дудко, С.О.Скворцовою, Г.І.Мартиновою та Т.О.Шевченко подано системи завдань з навчання молодших школярів розв’язування задач цього виду; М.О.Бантовою, Касьярум Е.І., Поздняковою І.І., Поздняковим І.І, С.Є.Царьовою та Р.Н.Шиковою подані окремі пропозиції щодо підготовчої роботи або формування умінь розв’язувати такі задачі.

Недостатнє висвітлення питань методики формування в учнів початкових класів умінь розв’язувати задачі на спільну роботу та стан шкільної практики обумовлюють актуальність цієї проблеми.

Об’єктом дослідження є процес навчання математики в початковій школі.

Предмет дослідження – методична система формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі на спільну роботу.

Метою курсової роботи є теоретичне обґрунтування і побудова методичної системи навчання молодших школярів розв’язування задач на спільну роботу.

Відповідно до мети дослідження поставлені такі завдання:

- визначити поняття та класифікацію сюжетних задач у початковому курсі математики;

- розкрити сутність та структуру процесу розв’язування задач;

- дослідити задачі на процеси в курсі початкової математики

- розробити методику формування вміння розв’язувати типові задачі на процеси у початкових класах.

Для досягнення поставленої в роботі мети, розв’язання завдань використано систему загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: вивчення та аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури, програм, підручників та навчальних посібників з математики для початкової школи; теоретичне моделювання процесу навчання розв’язування задач; проектування і конструювання; цілеспрямоване спостереження за процесом розв’язування задач учнями початкових класів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Формирование у младших школьников умений решать задачи на совместную работу

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.