Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ У ПЕРІОД ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА казка 6

1.1. Проблема виховання духовності у психолого-педагогічній літературі 6

1.2. Сучасні тенденції в організації виховання духовності дошкільників 10

1.3. Особливості виховання духовності у період дошкільного дитинства 16

Висновки до першого розділу 20

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ЩОДО РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ У ПЕРІОД ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА 21

2.1. Діагностика рівнів духовної вихованості дітей дошкільного віку 21

2.2. Розробка та апробація педагогічних умов виховання духовності у період дошкільного дитинства. 29

2.3. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження 36

Висновки до другого розділу 39

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42     

ВСТУП

Моральне виховання – одна з найважливіших сторін розвитку дитини дошкільного віку. У його основі лежать загальнолюдські й національні морально-духовні цінності. До моральних цінностей традиційно відносять нормативні уявлення про Добро і Зло, справедливість, чесність, увічливість, чуйність, людські ідеали, норми, принципи життєдіяльності.

В межах морального виховання стає доцільним формування духовних цінностей у дітей дошкільного віку. Духовні цінності - специфічний вид цінностей, які максимально ідентичні сутнісним силам людини і сприяють її оптимальній самореалізації. Вони є основою гуманізації суспільних відносин, утвердження людини вищою цінністю в ієрархії цінностей [37].

Проблема виховання духовності дитини в сучасних умовах здобуває особливої актуальності. Дошкільний вік у сенсі духовного розвитку унікальний і своєрідний. В цей період здійснюються перші кроки до духовного ідеалу. При правильній організації навчально-виховного процесу та подачі нової інформації вони можуть перетворитися в любов до оточуючих, до краси, до рідного краю. Отже, основне завдання вихователів залучити дошкільнят до духовних переживань. Ці навички формуються у дитини повільно, поступово, їх виховання значною мірою залежить від наполегливості й майстерності педагогів, їхньої поваги до дитини.

У Базовому компоненті дошкільної освіти визначено, що в процесі підготовки до школи необхідно в дитини сформувати навички соціально прийнятної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських відносин. Результатом освітньо-виховної роботи є те, що старший дошкільник помічає емоційний стан близького дорослого чи однолітка (радість, захоплення, смуток, сум, страх, тривожність, гнів, злість), здатний зрозуміти причину зміни настрою, побачити зв'язок між поведінкою дорослого чи дитини та їхнім емоційним станом, настроєм, передбачувати зв'язок емоційного стану дорослого чи дитини з певними подіями, ситуаціями. Виявляє готовність поспівчувати, пожаліти, втішити, коли хтось з її оточення чимось схвильований, засмучений, помічає, що йому потрібна емоційна підтримка, допомога. Прагне допомогти з власної ініціативи, або у відповідь на прохання [5].

Проблема розвитку духовності в період дошкільного дитинства піднімалася ще у працях Ф. Фребеля в XIX столітті. Потім цьому питанню приділяли увагу такі педагоги як В. Котирло, В. Нечаєва, В. Сухомлинський, Д. Менджерицька, І. Бех, К. Ушинський Л. Артемова, Н. Виноградова, О. Кононко, Р. Буре, Р. Жуковська, С. Козлова, С. Русова, Т. Маркова, Т. Поніманська, Ш. Амонашвілі та ін.

К. Ушинський писав, що виховання народу існує стільки віків, скільки існує сам народ. Найважливішими рисами духовності дитини він вважав любов до своєї вітчизни, до свого народу, чуйне та тепле відношення до оточуючих; скромність,працьовитість, прагнення до корисної діяльності [48].

Наукова педагогічна думка зосереджувалася на дослідженні таких проблем: виховання духовності у процесі ознайомлення дітей з навколишньою дійсністю (Є. Радіна); зв'язок морально-духовного і розумового виховання на матеріалі ознайомлення з працею дорослих (Г. Лескова); виховання духовності у грі (Д. Менджерицька, Р. Жуковська, Ф. Левін-Щиріна); виховне значення трудової діяльності дітей дошкільного віку (З. Борисова, Л. Порембська); виховання колективних взаємин дітей (В. Нечаева, О. Булатова, Т. Маркова та ін.).

Завданнями навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів в сучасних умовах є не тільки накопичення навчальної інформації, а насамперед засвоєння культурно-історичного досвіду побудови людських стосунків та збагачення власної соціальної практики дітей, яка є невід’ємною складовою процесу соціалізації та повноцінного розвитку особистості.

Актуальність проблеми обумовила вибір теми курсової роботи “Педагогічні умови виховання духовності у період дошкільного дитинства.

Мета дослідження – розробити та експериментально перевірити педагогічні умови виховання духовності у період дошкільного дитинства.

У відповідності з поставленою метою були визначені наступні завдання дослідження:

1. Здійснити аналіз психолого-педагогічної літературу з проблеми виховання духовності дітей дошкільного віку.

2. Дослідити сучасні тенденції в організації духовного виховання дошкільників.

3. Вивчити рівень духовної вихованості дітей дошкільного віку.

4. Розробити та експериментально перевірити педагогічні умови виховання духовності у період дошкільного дитинства.

Об'єкт дослідження – виховання духовностідітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – педагогічні умови виховання духовності у період дошкільного дитинства.

Методи дослідження: теоретичні: метод аналізу наукових (педагогічних, психологічних) джерел з проблеми дослідження; методи аналізу і синтезу при визначенні мети, предмета і завдань дослідження; емпіричні методи: спостереження за навчально-виховним процесом дошкільного навчального закладу; бесіда; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний етапи), математична обробка даних.

Практична значущість: матеріали дослідження можуть використовуватися вихователями та методистами в практичній роботі з виховання духовності дітей дошкільного віку в дошкільних навчальним закладах.

Структура курсової роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків та списку використаних джерел. 

Закрыть

Педагогические условия воспитания духовности в период дошкольного детства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.