Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 50

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВЕЛИЧИН НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 5

1.1. Вивчення величин та одиниць їх вимірювання як засіб формування практичних навичок учнів на уроках математики 5

1.2. Величини, що вивчаються в курсі математики початкової школи 10

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВЕЛИЧИН НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У 4-МУ КЛАСІ 14

2.1. Методика вивчення величин в 4-му класі 14

2.2. Творчі завдання на розвиток абстрактного мислення в процесі вивчення величин 31

2.3. Цикл уроків математики за темою «Одиниці вимірювання довжини, маси і часу» у 4-му класі під час проходження виробничої практики 39

ВИСНОВКИ 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46

ДОДАТКИ 48

ВСТУП

Актуальність дослідження. У Законі України «Про загальну середню освіту» зазначено, що освіта має бути спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості. Вчитель повинен пам’ятати, що кожна дитина - неповторна, вона має індивідуальний спосіб навчання. Тому надзвичайно важливо створити такі умови, які сприяли б навчанню відповідно до рівня розвитку, забезпечували б у процесі навчання розвиток здібностей та інтересів молодших школярів.

Сьогодні важливе значення приділяється оновленню змісту освіти на засадах особистісної орієнтації, що передбачає, насамперед, всебічне врахування потреб дитини, її схильностей та інтересів, розробку змісту навчання й різних способів навчання.

Математика в початковій школі – це одна з найважливіших дисциплін. Вона розвиває уяву, спостережливість, образне й логічне мислення, яке є основою творчості, складовою частиною інтуїції, без якої не обходиться жодне наукове відкриття. Саме на уроках математики формуються особисті якості дитини: зібраність, організованість, здатність швидко та якісно приймати рішення, доводити й відстоювати свою думку.

У курсі математики початкової школи учні вивчають розділ «Величини», який тісно пов’язаний з практичною діяльністю людства. У цьому розділі розглядається ряд питань, спрямованих на формування у дітей уявлень про величини і їх вимірювання. У зв’язку з вимірюванням величин розширюється і уточнюється поняття про число.

В основі математичного вивчення величин лежить практична діяльність учнів, пов’язана з оволодінням навичками вимірювання таких величин, як довжина відрізка, площа фігури, температура, маса і об’єм тіла, час. Перераховані величини, передбачені програмою початкової школи, є основними. Крім них, передбачені також і деякі похідні величини: швидкість руху тіла, вартість.

Вивчення величин має велике значення, оскільки поняття величини є найважливішим поняттям математики. Кожна величина, яку вивчають - це деяка узагальнена властивість реальних об’єктів навколишнього світу. Вправи на вимірювання розвивають просторові уявлення, озброюють учня важливими практичними навичками, які широко використову­ються у житті. Отже, вивчення величин - один засобів зв’язку навчання з життям.

Проблемою математичної підготовки учнів початкових класів, займались методисти-математики М.В. Богданович, Н.К. Петрушин, A.M. Пишкало, С.Л. Волкова, H.H. Столярова, B.B. Давидова, M.B. Підручна та ін.Вивченню величин учнями початкової школи присвячені праці С.О. Скворцової, О.І. Юрчишина, І.М. Шаповала та ін.

Об'єктом дослідження є курс математики початкової школи.

Предмет дослідження - процес засвоєння основних величин на уроках математики у 4-му класі.

Мета нашого дослідження – дослідити особливості вивчення основних величин та розробити методику їх засвоєння на уроках математики у 4-му класі.

При роботі над темою були визначені завдання дослідження:

дослідити особливості вивчення величин у початкових класах;

розглянути величини, що вивчаються в курсі математики початкової школи;

розкрити методичні основи вивчення основних величин на уроках математики у 4-му класі;

розробити творчі завдання та конспекти уроків з розвитку абстрактного мислення в процесі вивчення величин у початкових класах під час проходження виробничої практики.

В ході дослідження нами були використані наступні методи теоретичного дослідження: вивчення і теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури; класифікація і систематизація матеріалу; узагальнення і відбір необхідної інформації з проблеми дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Методика изучения основных величин в 4-м классе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.