Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 5

1.1. Поняття про здоровий спосіб життя 5

1.2. Складові культури здорового способу життя, критерії та рівні її сформованості у підлітків 8

РОЗДІЛ ІІ. ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ 19

2.1. Загальні тенденції та відмінності у ставленні до здорового способу життя у хлопців і дівчат 19

2.2. Впровадження гендерного підходу в процес формування здорового способу життя у підлітків 30

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

ДОДАТКИ 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. Одним із пріоритетних напрямків реформування виховного процесу Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI ст.») визначила необхідність забезпечення в кожному навчально-виховному закладі відповідних умов розвитку фізично- та психічно здорової особистості, запобігання пияцтву, наркоманії, насильству, іншим соціальним явищам, що негативно впливають на здоров’я людей.

Здоров’я підростаючого поко­ління є не тільки важливою соціально-економічною і медичною проблемою, але і фактором, що визначає стійкий розвиток країни у третьому тисячолітті.

Низка державних актів, зокрема, За­кон України «Про охорону дитинства», Указ Президента України «Про Національну про­граму «Діти України» та міжгалузева ком­плексна програма «Здоров’я-2020: українсь­кий вимір» визначили пріоритетним напрям­ком розвитку гігієнічної науки вивчення фа­кторів, що можуть погіршувати стан здо­ров’я дітей та підлітків; розробку комплексу заходів щодо поліпшення загального стану здоров’я покоління, що підростає; впрова­дження цих заходів у практику санітарно- гігієнічної, медичної та педагогічної служб.

Відомо, що одним з найвагоміших факторів, що впливає на стан здоров'я люди­ни є спосіб життя. Ретельне вивчення впливу та розповсюдженості його негативних скла­дових серед сучасної молоді дасть змогу розробити ефективні міри щодо зменшення ризику здоров'ю. Особливої актуальності ця проблема набуває для підлітків, які навча­ються в загальноосвітніх навчальних закладах, бо в останні роки наукових дослі­джень з вивчення стану здоров’ я та факторів ризику щодо цієї когорти учнів проведено вкрай недостатньо.

Проблема здоров’я та здорового способу життя як багатоаспектного феномену набуває міждисциплінарного статусу. Зокрема, проблема формування здорового способу життя людини розглядається у працях А.Ф. Бойко, Н.А. Гундарова, О.В. Сахно, Л.П. Сущенко та ін.; медико-біологічний напрям дослідження реалізовано у працях М.М. Амосова, Г.Л. Апанасенка, В.І. Войтенко, Н.Б. Борисенко, В.А. Єренкова, А.В. Мартиненко, А.Г. Хрипкової, З.М. Шкиряк-Нижник та ін.

Об’єкт дослідження - формування здорового способу життя у підлітків.

Предмет дослідження - визначення та обґрунтування гендерного підходу при формуванні та збереженні здоров’я школярів.

Мета роботи полягає у встановленні гендерних особливостей способу життя учнівської молоді для подальшого вивчення їх впливу на фор­мування стану здоров'я та розробки заходів профілактики.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

- Розкрити сутність поняття про здоровий спосіб життя;

- Визначити складові культури здорового способу життя, критерії та рівні її сформованості у підлітків;

- Дослідити загальні тенденції та відмінності у ставленні до здорового способу життя у хлопців і дівчат;

- Обґрунтувати необхідність впровадження гендерного підходу в процес формування здорового способу життя у підлітків.

В ході дослідження нами були використані наступні методи дослідження: вивчення і теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури; класифікація і систематизація матеріалу; узагальнення і відбір необхідної інформації з проблеми дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Гендерные особенности отношения подростков к здоровому образу жизни

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.