Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 58

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 6

1.1. Проблема навчальної діяльності дошкільників у психолого-педагогічній науці 6

1.2. Методи та форми організації навчання у дошкільному навчальному закладі 10

1.3. Нетрадиційні форми організації навчання дошкільників 18

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 25

2.1. Визначення рівня сформованості навичок навчальної діяльності у дітей старшого дошкільного віку 25

2.2. Методика використання нетрадиційних форм організації навчання старших дошкільників 30

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 45

ВИСНОВКИ 49

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 51

ДОДАТКИ 53

ВСТУП

Актуальність дослідження. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» і спрямована на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу.

У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).

З огляду на те, що провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко використовується у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надається творчим іграм та іграм за правилами (дидактичні, інтелектуальні, рухливі, хороводні тощо).

Переорієнтація навчально-виховного процесу в сучасному дошкільному навчальному закладі на розвиток дитячої особистості надає особливої ваги таким формам організації життєдіяльності дошкільника як його самостійна діяльність та індивідуальна робота з ним.

Педагогічна діяльність носить творчий характер. Скільки існує освіта як окрема галузь і сфера суспільного буття, стільки існують педагогічні інновації. Якою б не була справедлива народна мудрість - «в педагогіці не можна винайти нічого нового, все вже зробив Ян Амос Коменський», - тим не менше рік за роком, цикл за циклом, змінюючи один одного, народжуються нові педагогічні ідеї, виникають технології, позначаються підходи.

Питанням використання нетрадиційних форм організації навчання в дошкільному закладі займалися такі видатні педагоги як Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський. Вони наголошували на потребу використання нетрадиційних форм та підходів до організації навчання дошкільників, як забезпечення повноцінного розвитку особистості. На сучасному етапі проводяться дослідження з даної теми такими вченими як Абашкина Н., Василишин О., Дибський С., Луценко-Ковтун С., Василюк І., Шамардин В. та ін. В їх педагогічних поглядах ми можемо зустріти наголошення на потребі використання нетрадиційних та інноваційних форм організації навчання дошкільників для формування всебічно розвиненого підростаючого покоління.

Об'єктом курсової роботи виступають нетрадиційні форми організації навчальної роботи в дошкільному закладі.

Предметом даної роботи є особливості використання нетрадиційних форм організації навчання дошкільників .

Мета курсової роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці використання нетрадиційних форм організації навчання у дошкільному закладі.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

дослідити проблему навчальної діяльності дошкільників у психолого-педагогічній науці;

розкрити методи та форми організації навчання у дошкільному навчальному закладі;

охарактеризувати нетрадиційні форми організації навчання дошкільників;

провести експериментальне дослідження ефективності використання нетрадиційних форм організації навчання дітей старшого дошкільного віку та зробити відповідні висновки.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; емпіричні:анкетування, бесіди, спостереження; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний етапи); статистичні: кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Нетрадиционные формы организации обучения в дошкольном учреждении

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.