Методика проведения звукового и звуко- буквенного анализа на уроках украинского языка в начальных классах

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗВУКОВИЙ І ЗВУКО-БУКВЕНИЙ АНАЛІЗ, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ПРИЙОМ НАВЧАННЯ ГРАМОТНОГО ПИСЬМА УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 5

1.1. Ознайомлення з особливостями голосних і приголосних звуків 5

1.2. Формування прийомів звукового та звуко-буквеного аналізу у молодших школярів 12

1.3. Помилки у звуковому і звуко-буквеному аналізі 16

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ З ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ УМІНЬ І НАВИЧОК ЗВУКОВОГО, ЗВУКО-БУКВЕНОГО АНАЛІЗУ СЛІВ 18

2.1. Методика проведення звукового та звуко-буквеного аналізу в початкових класах 18

2.2. Звукові, звуко-буквені аналітичні, аналітико-синтетичні та синтетичні вправи 22

2.3. Розробка план-конспекту уроку 31

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37

ДОДАТКИ 39

ВСТУП

Актуальність роботи. Мова належить до числа найважливіших навчальних предметів і виконує дві функції: по-перше, є предметом вивчення і навчання, По-друге, засобом осягнення всіх інших шкільних предметів. Від рівня її вивчення залежать успіхи учнів в оволодінні самою мовою як засобом спілкування і передачі інформації, а також і всіма іншими навчальними предметами.

Одним із стратегічних завдань реформування змісту мовної освіти є вироблення на основі державних стандартів системи та обсягу знань про мову і мовлення, мовних і мовленнєвих умінь та навичок, досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до світу, переорієнтація процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його компетентностей.

Провідними у вивченні мови є комунікативно-діяльнісний, особистісно зорієнтований, соціокультурний і компетентнісний підходи. Зокрема, компетентнісний підхід, реалізуючись у навчальних програмах і відіграючи роль у формуванні освітнього простору, змінює також уявлення вчителів про оцінювання. Важливим стає не наявність в індивіда внутрішньої організації знань, особистих якостей і здібностей, а здатність застосовувати компетентності в житті й навчанні.

Важливе завдання початкового навчання української мови – прищепити молодшим школярам звичку осмисленно ставитися до мовних явищ, орієнтуватися в мовній структурі, сформувати науково-правильні уявлення з фонетики і графіки, лексики, словотворення, граматики (морфології і систаксису).

Саме фонетика, яка вивчає звуки мови, знайомить школярів з їх утворенням, артикуляцією того чи іншого звука, сполучуваністю звуків між собою, наголосом. Без знання звукової системи української мови важко пояснити вимовні особливості та ряд фономорфологічних явищ. Відношенням звуків до букв займається графіка – наука про способи передачі зуків на письмі. Об’єднання цих двох розділів у шкільному курсі мови в один відповідає теоретичним і практичним завданням, що стоять перед учителями в зв’язку з вивченням звукової системи мови в школі.

Провідними українськими дидактами було розроблено систему викладання фонетики у початковій та основній школі. Серед робіт, що подають наукові й методичні рекомендації до вивчення фонетики української мови в початкових класах потрібно відмітити книгу Н.І. Тоцької «Фонетика української мови та її вивчення в початкових класах», В. Я. Мельничайко, М.І. Пентилюк, Л.П. Рожило «Удосконалення змісту і методів навчання української мови», С.Лукач «Бесіда на уроках мови» та ін.

Об'єкт дослідження - процес навчання фонетики в початковій школі.

Предмет дослідження - уточнення змісту й розроблення ефективної методики проведення звукового та звуко-буквеного аналізу в початкових класах.

Метою роботи є: вивчення та виявлення найбільш важливих і потрібних методів проведення звукового та звуко-буквеного аналізу на української мови в початковій школі.

Для досягнення цієї мети було поставлено наступні завдання:

розкрити особливості голосних і приголосних звуків;

визначити особливості формування прийомів звукового та звуко-буквеного аналізу у молодших школярів;

розглянути методику проведення звукового та звуко-буквеного аналізу в початкових класах;

розробити звукові, звуко-буквені аналітичні, аналітико-синтетичні та синтетичні вправи для розвитку навичок звукового та звуко-буквеного аналізу, а також план-конспект уроку.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Методика проведения звукового и звуко- буквенного анализа на уроках украинского языка в начальных классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.