Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З СИМВОЛАМИ УКРАЇНИ 5

1.1. Вплив народознавства на всебічний розвиток дошкільника 5

1.2. Ознайомлення дітей дошкільного віку з державними символами України 10

1.3. Формування у дошкільників понять про українську народну символіку 14

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ СИМВОЛАМИ УКРАЇНИ 18

2.1. Система роботи щодо ознайомлення дітей дошкільного віку з символами України 18

2.2. Розробки занять з ознайомлення дошкільників із державними та національними символами України 27

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Дитинство – це важливий і неповторний період формування особистості. Саме в цей період дитина формується фізично, психічно, інтелектуально, здобуває необхідні знання, вміння та навички.

В наш час зміст дошкільної освіти спрямований на збереження дитячої субкультури, зорієнтований на цінності та інтереси дитини. У свідомості дитини-дошкільника закладаються фундаментальні світоглядні поняття, моральні цінності, переконання. Першим соціальним осередком дитини є сім’я. Тому так важливо дати системні знання про сім’ю, родину, історію свого роду. Саме осмисленні найвідоміших і найближчих явищ та подій формується національна свідомість дитини й перед нею розкриваються перспективи пізнання світу

Лише правильно організована, вона може сформувати повноцінну, національно-свідому особистість громадянина України. Нам є що захищати, ким пишатися, на кого рівнятися.

Національне виховання є одним із головних пріоритетів, органічною складовою освіти. Його основна мета - виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури, міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та уміння жити в громадському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури.

Національне виховання спрямовується на залучення громадян до глибинних пластів національної культури і духовності, формування у дітей та молоді національних світоглядних позицій, ідей, поглядів, переконань на основі цінностей вітчизняної світової культури.

Ознайомлення дошкільників з символами України розглядалося у роботах Т.С. Комарова, Т.А. Ротанова, В.І. Логінова, Т.З. Бабаєва, Н.А. Ноткіна, О.Л. Князєва, М.Д. Маханєва, Л.Е. Ніконова, які роблять акцент на залучення дітей до культурної спадщини народу. Дослідники С.А. Козлова і Т.А. Кулікова пропонують одним з рішень проблеми виховання патріотизму дітей-дошкільників пізнання ними Батьківщини.

Об’єкт дослідження – національне виховання дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – педагогічні умови ознайомлення дітей дошкільного віку з символамиУкраїни.

Мета курсової роботи – теоретично дослідити та експериментально перевірити педагогічні умови ознайомлення дітей дошкільного віку з символами України.

Завданнякурсової роботи обумовлені її метою:

- визначити вплив народознавства на всебічний розвиток дошкільника;

- розкрити особливості ознайомлення дітей із державними символами України;

- визначити особливості формування понять про українські народні символи у дошкільників;

- розробити конспекти занять та виховних заходівщодо ознайомлення дошкільників з державними та народними символами України.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: теоретичні: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; емпіричні: анкетування, бесіди, спостереження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрыть

Методика ознакомления детей дошкольного возраста с символами Украины

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.