Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ 5

1.1. Творчість, її ознаки та закономірності у дитячому віці 5

1.2. Творчий потенціал як внутрішня передумова творчої діяльності 14

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ 21

2.1.Методика діагностики творчого потенціалу особистості 21

2.2. Розвиток творчих здібностей молодших школярів 25

2.3. Аналіз результатів дослідження 30

ВИСНОВКИ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

ДОДАТКИ 38

ВСТУП

Актуальність теми. Особливої актуальності набуває становлення творчої особистості у процесі навчальної діяльності. Цю проблему досліджують І.Волощук, Н.Волошина, І.Головко, А.Дусавицький, Б.Ільюк, В.Костюк, І.Матюша, Л.Момот, К.Нор, Л.Шелестова та ін. Працями Л.Божович, Л.Венгера, В.Давидова, Д.Ельконіна, Н.Менчинської та ін. доведено, що періодом найінтенсивнішого креативного розвитку є молодший шкільний вік.

Аналіз наукових джерел з проблеми творчих здібностей обумовив висновок про складність, багатоаспектність їх природи, структури, шляхів розвитку, про недостатню розробку питання розвитку творчих здібностей у процесі навчання і дозволив тлумачити творчі здібності як інтегративну характеристику особистості, що спрямовує її на перетворювальну діяльність і забезпечує творчий рівень цієї діяльності завдяки єдності багатьох компонентів у її структурі: індивідуально-типологічного, когнітивно-пізнавального, емоційно-вольового, потребово-мотиваційного, екзистенційного і дієво-практичного. Оптимальним для педагогічного впливу визначено когнітивно-пізнавальний компонент творчих здібностей. На основі його компонентного аналізу психологічними передумовами розвитку творчих здібностей у навчальному процесі було визначено: сенсорний розвиток, розвиток довільної стійкої уваги та спостережливості, формування образної пам’яті, стимулювання наочно-образного мислення та уяви.

На сучасному етапі проблема розвитку творчих здібностей молодших школярів набула особливої актуальності, оскільки гуманістична тенденція в освіті детермінує необхідність упровадження нових підходів до процесу навчання й виховання учнів початкової школи з максимальним використанням творчого потенціалу і сензитивності молодшого шкільного віку. Проаналізувавши теорію і методику розвитку творчих здібностей у сучасних педагогічних дослідженнях, було з’ясовано, що розвиток творчих потенціалу має бути невід’ємною умовою змісту усіх навчальних предметів початкової школи, органічно доповнювати навчальний процес, щоб забезпечити єдність знань, умінь і навичок учнів та їхніх творчих можливостей.

Об’єкт дослідження – творчі здібності дітей шкільного віку.

Предмет дослідження – розвиток творчого потенціалу дітей молодшого шкільного віку.

Завдання:

1. Охарактеризувати творчість, її ознаки та закономірності у дитячому віці.

2. Визначити роль творчого потенціалу як внутрішньої передумови творчої діяльності.

3. Експериментально дослідити творчий потенціал молодший школярів.

4. Розробити та експериментально перевірити методику розвитку творчого потенціалу молодших школярів.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Диагностика творческого потенциала детей младшего школьного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.