Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 5

1.1. Сутність глобалізації та її вплив на розвиток освіти 5

1.2. Світовий освітній простір 10

1.3. Вища освіта в умовах глобалізації 15

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 21

2.1. Цілі, цінності та ідеали освіти в сучасному суспільстві 21

2.2. Основні тенденції розвитку освіти у ХХІ столітті 25

2.3. Сучасний характер соціального попиту на освіту 29

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сьогодні беззаперечними ознаками розвитку людства є глобалізаційні та інтеграційні тенденції, які охопили всі без винятку сфери життя. У зв’язку з цим закономірною характеристикою XXI ст. є пошук універсальної моделі розвитку суспільства, що гармонійно поєднуватиме знання та високоефективні технології, традиції та новації, національні особливості та глобальні тенденції.

Для того щоб стати повноцінним учасником глобальної політики, економіки і культури, необхідно підтримувати та розвивати людський потенціал як визначний та ефективний фактор розвитку будь-якої країни. Історія засвідчує, що освіта виступає в цьому процесі не лише чинником суспільного прогресу, а й розглядається як один із найпотужніших важелів розвитку людства.

Сьогодні освіта розглядається і як стратегічний пріоритет будь-якої державної політики, проблема формування якої потребує особливої уваги. Сучасний науковий світ визначає освіту як універсальну категорію, яка виступає об’єктом різних галузей знань. З одного боку, освіту розглядають як джерело знань, з другого - як «двигун» розвитку.

Для дослідження питань освіти використовуються різноманітні підходи. Зокрема, такими дослідниками, як Т.Шамова, П.Третьяков, Н.Капустін освіта розглядається як система. Цей підхід покладено в основу концепції безперервної освіти як процесу формування та розвитку людської особистості.

Освіта виступає як базис науки. В.Кремень підкреслює важливість принципу єдності навчання і наукових досліджень для розвитку наукового потенціалу країни.

Актуального значення набуває роль освіти в умовах сталого людського розвитку. У дослідженнях В.Огнев’юка, В.Білоброва, О.Салтовського освіта виступає в ролі основного джерела трансформації змісту світогляду в умовах глобалізованого світу.

Досвід XX ст. показує неможливість подолання кризи цивілізації лише шляхом змін у соціально-економічних відносинах та політичних системах. Для дійсно прогресивної трансформації суспільних відносин потрібні корінні зміни у свідомості та поведінці самої людини. Розвиток сучасного суспільства у напрямі демократії, вільної ринкової економіки не може залишати осторонь освіту.

Об'єкт дослідження - глобалізаційні процеси у світі.

Предмет дослідження - вплив глобалізації на освітній процес.

Мета роботи - виявити те, яким чином глобалізація впливає на розвиток освітніх стандартів у світі.

Мета роботи може бути досягнута шляхом вирішення наступних завдань:

розглянути сутність глобалізаційного процесу та вплив на освіту в сучасному світі;

дослідити світовий освітній простір;

розкрити особливості вищої освіти в умовах глобалізації;

визначити основні напрямки розвитку освіти в умовах глобалізаційних змін сучасного суспільства.

Методи дослідження. Для розв’язання усіх поставлених завдань використовувався теоретичний аналіз загальної та спеціальної психолого-педагогічної та навчально-методичної літератури.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Глобализация как фактор развития образования в мире

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.