Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ФОРМУВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 7

1.1. Сутність поняття «свідома дисципліна» 7

1.2. Специфіка виховання дисципліни в молодшому шкільному віці 8

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 12

2.1. Виховання свідомої дисципліни, почуття обов'язку і відповідальності 12

2.2. Педагогічні умови формування дисциплінованості молодших школярів 17

ВИСНОВКИ 29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31

ДОДАТКИ 33

ВСТУП

Актуальність теми. Виховання людини триває майже все життя, але особливе значення воно має у період її росту й розвитку. Цей великий період людського життя — від народження до настання зрілості — неоднаковий ні за темпами розвитку, ні за видами діяльності людини, ні за характером протікання фізичних і психічних процесів, ні за ставленням людини до дійсності. [1, 2].

Розглядаючи розвиток дитини як єдиний, безперервний, динамічний процес, у ньому виділяють якісно різні ступені, кожний з яких умовно називають віком, як-от: вік дошкільний, молодший шкільний, середній шкільний (підлітковий), старший шкільний (юнацький).

Вчителеві початкових класів необхідно знати закономірності вікового розвитку не тільки для того, щоб до них пристосуватися, а головне, щоб учити й виховувати з найбільшим ефектом. У цьому в значній мірі допомагають думки й висновки видатних педагогів про особливості розвитку дітей дошкільного віку та учнів початкових класів. [ 2].

«Душа дитини в роки од двох до семи найчутливіша й найвразливіша, — писала Софія Русова, — і в цей час найкраще треба її плекати й пильнувати, щоб і серце, й воля, й розум, а також і тіло розвивалися цілком нормально. Характер дитини складається не в часи пізнішого дитинства, а саме в ніжний вік — од двох до шести років». За її словами, за перше дитинство, до восьми років, «діти і найбільш набираються вражень і треба їм усім дати лад, збудити усі здібності й викликати самостійну думку, щоб опрацювати ті враження, задовольнити потребу активності й виховати добрі соціальні і почуття».

Аналізуючи дитячу природу молодшого школяра, К.Ушинський зауважив, що «чим молодша дитина, тим менше здатна вона до постійної, якої б то не було душевної діяльності в одному напрямі, і тоді як урізноманітнюючи свої заняття, може працювати досить довго». З перших днів перебування дитини в школі треба привчати її до серйозних занять. Із огляду на це дуже повчальними є слова видатного педагога про те, що в початковій школі «повинні панувати серйозність, що допускає жарт, але не перетворює всієї справи на жарт, ласкавість без солодкості, справедливість, доброта без поблажливості, порядок без педантизму і, головне, постійна розумова діяльність».

«Дитина є в собі м'яке створіння, серденько в неї легко приймаюче, або все приймаюче, і м'яке буває, як віск, котрий відбиває образ притиснутої до нього печатки», — висловився про учнів початкової школи О.Духнович.

Видатний український педагог Г.Ващенко звернув увагу на те, що високий темп розвитку учнів початкових класів вимагає якнайширшого залучення їх до активної навчальної й громадської діяльності. А тому початкова школа «мусить використовувати кожний момент своєї роботи не тільки для того, щоб дати учням знання, а й для того, щоб виховувати з них повновартісних, всебічно розвинутих людей і добрих громадян своєї батьківщини».

За словами В.Сухомлинського, роки навчання у початкових класах є цілим періодом морального, інтелектуального, емоційного, фізичного розвитку, який буде реальною справою лише за умови, що дитина живе багатим життям сьогодні, а не тільки готується до оволодіння знаннями завтра.

Особливості виховання учнів початкових класів зумовлені відчутним впливом ряду визначальних факторів: [1].

1) якісно новим способом життя та діяльності — переходом до систематичного, психічного й розумового розвитку нервової системи, мислення, пам'яті, уваги, характеру, сили волі;

2) змістом навчальних планів, програм і підручників для 1-3 (4) класів;

3) незаперечним авторитетом першого вчителя у житті дитини;

4) сильним впливом родинного гнізда.

Життя вимагає від людини високої дисципліни і виконавської чіткості — рис, що в нашому характері репрезентовані надто слабко. У їх формуванні значна роль належить навчально-виховному процесу школи, зокрема шкільній дисципліні.

Шкільна дисципліна — дотримання учнями правил поведінки в школі та за її межами, чітке й організоване виконання ними своїх обов'язків, підкорення громадському обов'язку.

Відповідальність — якість особистості, що характеризується прагненням і вмінням оцінювати свою поведінку з погляду її доцільності або шкоди для суспільства, порівнювати свої вчинки з панівними в суспільстві вимогами, нормами, законами, керуватися інтересами соціального прогресу.

Шкільна дисципліна є умовою нормальної навчально-виховної діяльності школи. Цілком очевидно, що за відсутності дисципліни не можна провести на належному рівні ні уроку, ні виховного заходу, ні будь-якої іншої справи. Вона є водночас і засобом виховання школярів. Дисципліна сприяє підвищенню виховної ефективності діяльності учнів, дає змогу обмежувати, гальмувати нерозважливі дії та вчинки окремих школярів.

Мета курсової роботи: охарактеризувати виховання дисциплінованості молодшого школяра.

Завдання дослідження:

*На основі вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури уточнити зміст понять “дисципліна”, “дисциплінованість”, “культура поведінки”, обґрунтувати їх взаємозв'язок;

*Проаналізувати стан проблеми у філософській та психолого-педагогічній літературі;

*Визначити критерії та рівні дисциплінованості молодших школярів;
обгрунтувати та педагогічні умови виховання дисциплінованості учнів молодшого шкільного віку.

Предмет: робота з виховання дисциплінованості молодших школярів.

Об’єкт: культура поведінки учнів початкових класів.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач відповідно до специфіки предмета на різних етапах дослідження використовувався комплекс загальнонаукових та традиційних для історико-педагогічних праць методів дослідження:

загальнонаукові (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення), що дали змогу узагальнити та систематизувати погляди вітчизняних і зарубіжних педагогів та психологів на проблему дослідження;

проблемно-цільовий і порівняльний

пошуково-бібліографічний (вивчення джерел, архівних документів,

матеріалів періодичних видань з проблеми дослідження), що дав підстави для наукових узагальнень;

Структура роботи: курсова робота складається з вступу, двох розділів, які поділяються на підрозділи, висновку, використаної літератури та додатків.

Закрыть

Воспитание дисциплинированности младшего школьника

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.