Использование средств наглядности в процессе обучения природоведению учащихся третьего класса

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАОЧНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА 5

1.1 Сутність принципу наочності у навчанні молодших школярів 5

1.2. Педагогічна цінність та дидактичні цілі використання засобів наочності на уроках природознавства 8

1.3. Класифікація засобів наочності, що використовуються на уроках природознавства та їх характеристика 12

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА У 3-МУ КЛАСІ 22

2.1. Виявлення рівня навчальних досягнень учнів на уроках природознавства 22

2.2. Методика використання засобів наочності у процесі навчання природознавства учнів 3-го класу 26

2.3. Аналіз результатів дослідження 32

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37

ДОДАТКИ 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку суспільства першочерговим завданням школи є виховання всебічно розвиненої людини. Роль початкової школи в розв’язанні цього завдання вирішальна. У молодших класах закладаються основи знань, умінь і практичних навичок, які необхідні для дальшого навчання, формуються моральні риси і якості, вміння дітей самостійно оволодівати знаннями, пробуджується інтерес до навчання, до творчих пошуків.

Застосування наочності у викладанні природознавства – обов’язкова умова свідомого і міцного засвоєння знань учнями. Успіх навчання природознавству залежить від уміння вчителя використовувати наочне обладнання. Обладнання – це різноманітні прилади, інструменти та інвентар, потрібний для роботи з учнями в класі, на екскурсії, в куточку живої природи, на географічному майданчику та шкільній навчально-дослідній ділянці.

Використання наочності відіграє переважно допоміжну роль у процесі вивчення природознавства. Однак іноді на­вчальний матеріал (наприклад, явища, предмети, які учні не можуть безпосередньо спостерігати) має такий харак­тер, що без унаочнення правильне уявлення про новий об’єкт взагалі неможливе.

Отже від підготовленості вчителя до використання за­собів наочності у процесі вивчення природознавства залежить не лише ефектив­ність формування початкових уявлень про природу, а й інтелектуальний розви­ток учнів, збагачення їх емоційно-ціннісного досвіду.

Вивченням і застосуванням методів наочності ще з давніх часів займалися Я.А. Коменський, І.Г. Песталоцці, Ф. Дістервег, К.Д. Ушинський, Л.В.Занков, В.Ф.Шаталов, А.Н.Леонтьєв, Н.А.Ананьєва, С.П.Логачевська, М.В.Богданович та інші.

Проблеми використання наочності у процесі навчан­ня розкрито у працях П.С.Атаманчука, С.П.Величка Ю.М.Галатюка, С.У.Гончаренка, Є.В.Коршака, М.Т.Мартинюка, B.Ф.Савченка, О.В.Сергєєва, В.П.Сергієнка, В.Д.Сиротюка та ін.

Об’єктом дослідження є процес навчання природознавству молодших школярів.

Предметом – методика проведення уроків природознавства з використанням засобів наочності.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка доцільності застосування засобів наочності у процесі вивчення природознавства у початковій школі.

Мета дослідження зумовила необхідність виконання таких завдань:

- розглянути сутність принципу наочності у навчанні молодших школярів;

- визначити педагогічну цінність та дидактичні цілі використання засобів наочності на уроках природознавства;

- здійснити класифікацію засобів наочності, які використовується на уроках природознавства у початкових класах;

- розробити та експериментально перевірити методику використання засобів наочності на уроках природознавства у 3-му класі;

- зробити відповідні висновки.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури; анкетування, бесіди та спостереження за навчальною учнів початкових класів; педагогічний експеримент з метою перевірки ефективності запропонованої методики навчання природознавству, методи статистичної обробки отриманих даних.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Использование средств наглядности в процессе обучения природоведению учащихся третьего класса

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.