Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕТИ ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНОЇ МАТЕМАТИКИ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 5

1.1. Аналіз педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження 5

1.2. Використання елементів народної математики як засобу логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку 10

1.3. Підвищення інтересу дошкільників до математики за допомогою народних жартівливих задач 15

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАРОДНОЇ МАТЕМАТИКИ У ДНЗ 20

2.1 Визначення показників первинного рівня сформованості математичних знань у дітей 20

2.2. Методика використання елементів народної математики в роботі з дітьми старшого дошкільного віку 24

2.3 Аналіз результатів експериментального дослідження 37

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

ДОДАТКИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Відродження духовної культури українського народу, розбудова національної освіти в умовах незалежної України неможливе без опори на українську етнопедагогіку. Головними засобами виховання підростаючого покоління є рідна мова, історія, фольклор, мистецтво і свята народного календаря, народні символи та прикмети, звичаї, традиції, обряди.

У «Коментарі» до Базового компоненту дошкільної освіти зазначено: «Система дошкільної освіти має забезпечувати прилучення дитини до системи цінностей, культури і традицій українського народу, виховання шанобливого ставлення до його надбань …»

Впродовж століть нагромаджував український народ різноманітні знання, необхідні людині для життя. До цієї скарбниці належить і народна математика. Вивчення народної математики, ознайомлення із способами лічби, народними мірами – складова частина історії людства.

Важливим кроком використання елементів народної математики під час ознайомлення дітей з вимірюванням є формування науково-обґрунтованих знань з історії математики та їх практичне застосування, які сприяли б удосконаленню освіти дошкільнят, забезпечували більш високу обізнаність дітей та якість їхньої підготовки до школи.

Одна із складових виховання дошкільнят – формування їхнього наукового світогляду, під яким розуміють систему поглядів на світ, що нас оточує, можливість його пізнання людиною, ставлення її до суспільства і праці. Формуючи світогляд, систему поглядів на природу й суспільні явища, які ґрунтуються на даних науки та історії розвитку людства загалом, педагог ознайомлює дітей з народною математикою та практичним її застосуванням у діяльності людей.

Проблему формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку досліджували К.Й.Щербакова, Г.М.Леушина, А.А.Столяр, Н.І.Баглаєва, О.О.Фунтикова, Л.С.Плетеницька, М.Машовець та інші. На важливості використання засобів народної культури у вихованні особистості дитини, зокрема фольклору, народних пісень і танців, наполягали у своїх працях Г. Ващенко, О. Духнович, А. Макаренко, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.

Об’єктом дослідження є елементи народної математики у дошкільному навчальному закладі.

Предметом дослідження – процес використання елементів народної математики у практиці роботи вихователя ДНЗ.

Мета курсової роботи – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність використання елементів народної математики у формуванні логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного віку.

Завдання курсової роботи:

- проаналізувати педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження;

- розкрити особливості використання елементів народної математики як засобу логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку;

- обґрунтувати підвищення інтересу дошкільників до математики за допомогою народних жартівливих задач;

- провести дослідно-експериментальне дослідження ефективності використання елементів народної математики у ДНЗ та зробити відповідні висновки.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; вивчення передового педагогічного досвіду; діагностичні: спостереження; бесіда; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний); статистичні: кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Использование элементов народной математики в детском дошкольном учреждении

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.