Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 51

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 6

1.1. Психологічні особливості формування самостійності молодших школярів 6

1.2. Сутність поняття «читацька самостійність» учнів молодшого шкільного віку та етапи її формування 12

1.3. Урок позакласного читання в початкових класах як засіб виховання читацької самостійності 15

РОЗДІЛ 2. ОПТИМАЛЬНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ 20

2.1. Методичні основи становлення типу правильної читацької самостійності 20

2.2. Методика проведення уроків позакласного читання у 2 класі. 26

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ДОДАТКИ 45

ВСТУП

Актуальність теми. Духовне відродження українського народу неможливо уявити без животворного впливу рідної літератури на формування основ національної свідомості, адже література–один із активних чинників суспільного виховання:виховання совісті, моралі, загальної людської культури, інтелігентності. Велику роль у цьому процесі відіграє книга. Тому пропаганда читання, виховання читацької культури – пріоритетні напрямки спільної діяльності педагогів та батьків.

Саме книга допоможе дитині задуматись над собою, усвідомити свої сильні і слабкі сторони, свої потреби і прагнення. Потрібно пам'ятати настанови українського педагога В.О.Сухомлинського про те, що «читання як джерело духовного багатства не зводиться до вміння читати, з цього вміння воно тільки починається. Дитина може читати вільно, безпомилково, але книжка не стала для неї тією стежкою, що веде до вершини розумового, морального, естетичного розвитку».

Питання розвитку читацької самостійності молодших школярів залишається недостатньо вивченим. При цьому саме уроки читання та української мови, на наш погляд, мають широкі можливості для розвитку молодшого школяра. Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного - нова змістова лінія в структурі програми з позакласного читання для початкових класів, своєчасність появи якої є безсумнівною. Однак практика свідчить, що реалізація цієї змістової лінії часто викликає труднощі у вчителів, особливо початківців.

У системі формування читацьких навичок чільне місце відводиться урокам позакласного читання. Однак аналіз навчально-виховного процесу засвідчує, що рівень проведення цих уроків не завжди відповідає сучасним вимогам. Часто основна увага на них приділяється вирішенню завдань, характерних для уроків класного читання: більша частина часу відводиться формуванню таких якостей читання, як швидкість, правильність, виразність. На уроках нерідко домінує вербалізм, зайва логізація підчас вивчення творів. Застосування прийомів роботи з книжкою, орієнтування в книжковому колі здійснюється безсистемно, поверхово. Аналіз навчальних програм з позакласного читання засвідчив відсутність у них списку рекомендованої літератури дляучнів початкових класів, що значно ускладнює роботу вчителів і бібліотекарів. Залишаються невирішеними завдання оновлення змісту й удосконалення структури уроків позакласного читання як основної форми керівництва самостійним дитячим читанням. Внаслідок цього основне завдання уроків позакласного читання–виховання активних читачів шляхом розвитку читацької самостійності – реалізується не повною мірою. Зазначені недоліки вимагають глибокого аналізу рівня сформованості читацьких навичок молодших школярів у сучасних умовах і на цій основі визначення шляхів удосконалення організаційно-методичної системи виховання школярів-читачів відповідно до вимог сьогодення.

Окремі аспекти досліджуваної проблеми уже перебували в колі наукових інтересів видатних українських та зарубіжних учених. Так, літературознавчою основою дослідження стали праці О. Потебні, І. Франка, О. Білецького, М. Бахтіна, Ю. Лотмана, Ю. Борєва, Р. Барта, Р. Гром’яка, В. Прозорова, В. Ізера, Г. Яусса, У. Еко, Р. Інгардена та інших.

Обєкт дослідження – читацькі уміння і навички школярів.

Предмет дослідження – процес формування навичок читацької самостійності в молодших школярів.

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати шляхи формування читацької самостійності учнів та прослідкувати проблему формування читацьких компетентностей школярів на уроках позакласного читання.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що рівень розвитку читаць­кої самостійності учнів початкових класів значно підвищиться за умов впровадження спеціально розробленої організаційно-методичної системи навчання школярів-читачів. Ця система передбачає:

а) підвищення рівня підготовки вчителів до проведення уроків позакласного читання на основі використання навчально-методичних матеріалів;

б) підвищення ефективності занять з позакласного читання в результаті оновлення їх змісту та структури.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

дослідити психологічні особливості формування самостійності молодших школярів;

розкрити сутність поняття «читацька самостійність» учнів молодшого шкільного віку та етапи її формування;

описати урок позакласного читання в початкових класах, як засіб виховання читацької самостійності;

визначити оптимальні шляхи формування читацької самостійності у початковому курсі літературного читання.

Для досягнення мети та розв’язання задач дослідженнявикористанотакі методи: аналіз педагогічної та методичної літератури; синтез, порівняння, класифікація, систематизація й узагальнення; діагностичні (анкетування, бесіди, педагогічні спостереження), методи статистичної обробки даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Формирование читательской самостоятельности младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.