Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 5

1.1. Патріотичне виховання та його значення у навчально-виховному процесі 5

1.2. Вплив учителя початкових класів на патріотичне виховання молодших школярів 10

1.3. Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до батьківщини у контексті виховного процесу 15

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 19

2.1. Дослідження сформованості патріотичних почуттів у молодших школярів 19

2.2. Методика виховання патріотизму молодших школярів у позаурочній діяльності 26

2.3. Аналіз результатів дослідження 35

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність теми. Однією ізнагальних потреб сучасного українського суспільства є формування у молодого покоління, й зокрема школярів, патріотичних якостей, активної життєвої позиції й соціальної відповідальності. Ефективність цього процесу зростає за умови залучення сім’ї, яка є найважливішим суб’єктом виховання.

На сьогодні серйозне занепокоєння викликає споживче ставлення молоді до рідної землі, прагматичне бажання влаштуватися комфортніше. Відсутність належного патріотичного виховання дітей, шкільної молоді може спричинити серйозну духовно-моральну деформацію суспільства. Таким чином, сформувати в учнів почуття патріотизму як найважливішої духовно-моральної й громадянської цінності - нагальне завдання загальноосвітньої школи, починаючи з першого року навчання дитини у школі.

Кризу у вихованні патріотизму молодших школярів на сьогоднішній день поглиблює ряд суперечностей, що виникли на суспільному, особистісному та родинному рівнях. До них належать:

- стан вихованості сучасної молоді та недостатнє використання у педагогічній практиці сучасних інноваційних форм та методів патріотичного виховання молодших школярів;

- суперечність між вимогами педагогів до виховання патріотизму у дітей молодшого шкільного віку та відсутністю сучасних виховних програм патріотичного спрямування;

- між цінностями сім’ї і соціуму.

Засади патріотичного виховання досліджувалися в роботах І.Беха, Г.Ващенка, О.Вишневського, Г.Гончарука, Б.Ступарика, К.Чорної, П.Щербаня та інших. Теоретико-прикладні аспекти формування патріотичних якостей у дітей молодшого шкільного віку розкрито в працях Т. Гавлітіної, К.Журби, В. Киричок, О.Коркішко, І. Місерви, П.Онищука, М.Павленка, Д.Пащенка, Р.Петронговського, Ю. Руденка, К. Чорної та ін.

Об’єкт дослідження – процес патріотичного виховання молодших школярів.

Предмет дослідження – зміст і педагогічні умови, що забезпечують ефективність формування патріотичних якостей молодших школярів у позаурочній діяльності.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці змісту та педагогічних умов формування патріотичних якостей молодших школярів у позаурочній діяльності.

Завдання дослідження:

- розкрити значення патріотичного виховання у навчально-виховному процесі;

- проаналізувати вплив учителя початкових класів на патріотичне виховання молодших школярів;

- визначити особливості формування у молодших школярів ціннісного ставлення до батьківщини у контексті виховного процесу;

- визначити та експериментально перевірити педагогічні умови формування патріотичних якостей молодших школярів у позаурочній діяльності.

Для досягнення мети та розв’язання задач дослідженнявикористанотакі методи: теоретичні: аналіз педагогічної літератури з теми дослідження; синтез, порівняння, класифікація, систематизація й узагальнення теоретичних даних; емпіричні: діагностичні (анкетування, бесіди, педагогічні спостереження, тестування, констатувальний, формувальний та контрольний етапи експерименту); статистичні: метод математичної статистики для обробки даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Формирование патриотических чувств младших школьников во внеурочной деятельности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.